Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 3.jūnijāNr.32

Protokols Nr.16, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” apstiprinātajā tāmē saskaņā ar pielikumu, attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta komiteju apstiprinātā finansējuma ietvaros veikt izmaiņas 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” 20.pielikumā, kas atšifrē pasākumus, kuriem tiek segta koncertzāles pašizmaksa, neskarot ekonomiskās un funkcionālās klasifikācijas kodus un koncertzāles noteikto pašizmaksu.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 3.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.32

(Protokols Nr.16, 3.punkts)

Izmaiņas 2010.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets
(Budžeta veids)

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„-”

Paskaidrojums

Klasif. Kods
(VFK.EKK)

„+”

Paskaidrojums

SIA „Dzintaru koncertzāle”

08.620. 2279

1956

Jūrmalas pilsētas skolēnu dziesmu un deju svētku lielkoncerts

08.620. 2279

1956

VI Jauniešu koru populārās mūzikas lielkoncerts “Dziedam Jūrmalā”

08.620. 2279

1956

Imantdienas koncerts

08.620. 2279

1956

Tautas deju koncerts “Deju pavasaris Jūrmalā”

08.620. 2279

1956

10. Skolēnu dziesmu un deju svētku viesmākslinieku koncerts

08.620. 2279

1956

Liepājas simfoniskais orķestris ar viesiem

08.620. 2279

1956

1 rezerve

08.620. 2279

1956

Koncerts „Skani ar mani”


Lejupielāde: DOC un PDF