Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.06.2010. Stājas spēkā 17.06.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 3.jūnijāNr.34

Protokols Nr.16, 25.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.600
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF