Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.02.2024. Stājas spēkā 06.02.2024.

! Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta ceturtajai daļai saistošie noteikumi pēc spēkā stāšanās nav īstenojami, kamēr nav pabeigtas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. Termiņš, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par teritorijas plānojumu var iesniegt iesniegumu ir līdz 08.04.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2024. gada 25. janvārīNr. 2

protokols Nr. 2, 19. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu, grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta
pirmās daļas 15. punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu,
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 91. punktu

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi un aprobežojumi”, “Kultūras pieminekļi” un “Funkcionālais zonējums un TIN” kas ir saistošo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas un pieejamas valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29138.

2. Ar Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un “Plūdu riska teritorijas”.

3. Ar Teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanas dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Detālplānojums teritorijai Jaunķemeru un Kaugurciema kāpu zonā no Brīzes līdz Peoniju ielai (Jūrmalas pilsētas domes 2002. gada 6. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu
Jūrmalā, zemesgabalam Kaugurciems 1103 un tam pieguļošajai teritorijai”);

3.2. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58 (Jūrmalas pilsētas domes 2003. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 10 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 58”);

3.3. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 107 (Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 20. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 107 saistošās daļas apstiprināšanu”);

3.4. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 (Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 4 “Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 95/97 apstiprināšanu”);

3.5. Detālplānojums Kūdras rajonam (Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 3. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 “Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu Jūrmalā, Kūdras rajonā apstiprināšanu”);

3.6. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102A (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu);

3.7. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 3. marta saistošie noteikumi Nr. 9 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.8. Detālplānojums zemesgabalam, Jūrmalā, Jūras ielā 49 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.9. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 9. augusta saistošie noteikumi Nr. 31 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.10. Detālplānojums zemesgabaliem starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai piegulošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 13. septembra saistošie noteikumi Nr. 41 “Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.11. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 4. oktobra saistošie noteikumi Nr. 47 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.12. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18A (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 56 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.13. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 59 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.14. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr. 61 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.15. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 6. decembra saistošie noteikumi Nr. 69 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.16. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 6. decembra saistošie noteikumi Nr. 70 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.17. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 6. decembra saistošie noteikumi Nr. 71 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.18. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 (Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 6. decembra saistošie noteikumi Nr. 76 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.19. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Viņku ielā 21 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu);

3.20. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 8 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.21. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu iela 120 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 13. marta saistošie noteikumi Nr. 21 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.22. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 13. marta saistošie noteikumi Nr. 23 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.23. Detālplānojums Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1A (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 27. marta saistošie noteikumi Nr. 27 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1A grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.24. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 22. maija saistošie noteikumi Nr. 35 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.25. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošie noteikumi Nr. 38 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.26. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 5. jūnija saistošie noteikumi Nr. 40 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.27. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.28. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 49 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.29. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 50 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.30. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 51 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.31. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 53 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.32. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 54 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.33. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.34. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 59 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.35. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 60 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.36. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 3. jūlija saistošie noteikumi Nr. 64 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.37. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. jūlija saistošie noteikumi Nr. 65 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.38. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. jūlija saistošie noteikumi Nr. 67 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.39. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 21. jūlija saistošie noteikumi Nr. 69 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.40. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 7. augusta saistošie noteikumi Nr. 72 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.41. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 7. augusta saistošie noteikumi Nr. 73 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.42. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 21. augusta saistošie noteikumi Nr. 75 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.43. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103, Jaunķemeri 0402 daļai un Raga ielai (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 21. augusta saistošie noteikumi Nr. 77 “Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.44. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 4. septembra saistošie noteikumi Nr. 80 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.45. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 40 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 16. oktobra saistošie noteikumi Nr. 84 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 40 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.46. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 26 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 16. oktobra saistošie noteikumi Nr. 86 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.47. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 88 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.48. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr. 92 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.49. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 (Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 98 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.50. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas iela 39 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 18 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.51. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Babītes iela 17 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 21 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.52. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 14. maija saistošie noteikumi Nr. 33 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.53. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija saistošie noteikumi Nr. 41 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.54. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija saistošie noteikumi Nr. 42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.55. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 29 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija saistošie noteikumi Nr. 43 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.56. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 25. jūnija saistošie noteikumi Nr. 52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.57. „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 1. oktobra saistošie noteikumi Nr. 66 “Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.58. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 72 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.59. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 3. decembra saistošie noteikumi Nr. 76 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu);

3.60. „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 3. decembra saistošie noteikumi Nr. 77 “Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.61. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 81 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.62. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 82 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.63. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.64. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 “Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.65. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.66. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. februāra saistošie noteikumi Nr. 10 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.67. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 23 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.68. Detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 24 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.69. Detālplānojums zemesgabalam Skolotāju ielā 11 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3. jūnija saistošie noteikumi Nr. 34 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.70. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 43 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.71. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 (Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.72. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 (Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 12. maija saistošie noteikumi Nr. 21 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.73. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 (Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 24 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.74. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 (Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 8. septembra saistošie noteikumi Nr. 36 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.75. Detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 (Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 46 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.76. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 (Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.77. Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 8. marta saistošie noteikumi Nr. 10 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”);

3.78. Detālplānojums teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu (Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 18 “Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”).

Priekšsēdētāja

R. SproģeLejupielāde: DOC un PDF