Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 14.07.2010. Stājas spēkā 15.07.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.39

Protokols Nr.17, 29.punkts

Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu un
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu
Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 111.punktu

  1. Saistošie noteikumi nosaka laikposmu, kurā ceļu satiksmes dalībniekiem ir tiesības ar transportlīdzekļiem apkalpot tirdzniecības un citus uzņēmumus, kā arī veikt ar īpašuma apsaimniekošanu saistītus darbus objektos pie gājēju ceļiem Jūrmalas pilsētā.

  2. Ceļu satiksmes dalībniekiem ir tiesības ar transportlīdzekļiem stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem laika posmā no plkst.8:00 līdz plkst.10:00, nosakot stāvēšanas ilgumu 20 minūtes.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF