Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 03.08.2010. Stājas spēkā 04.08.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 22.jūlijāNr.43

Protokols Nr.20, 29.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.580
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF