Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 22.11.2010. Stājas spēkā 23.11.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 5.augustāNr.47

Protokols Nr.21, 8.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” izsakot 8.punktu sekojošā redakcijā:

    „8. Pabalsts uzturam.

    8.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai un tiek piešķirts zupas virtuves pakalpojuma veidā.

    8.2. Zupas virtuves pakalpojums ir mantisks pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām personām un tiek piešķirts stingrās uzskaites talonu veidā pakalpojuma sniegšanas vietā, pamatojoties uz Labklājības pārvaldes veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

    8.3. Zupas virtuves pakalpojumu ir tiesīgas saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas, kā arī punktā 1.3. minētās personas.

    8.4. zupas virtuves pakalpojumu saņemšanai jāiesniedz personas iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF