Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 5.augustāNr.21

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1000

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

 

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

 

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Dzintra Homka, Ilmārs Ančāns

Nepiedalās

deputāti:

Aigars Tampe, Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Andra Rektiņa, Ruanete Meža, Sandra Brauere, Daiga Paule, Maija Putniņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salacas ielā 4 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.P. Aicina balsot par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, L.Loskutova, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, I.Ančāns)), papildus jautājums ir iekļauts sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība.

1.                                   

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

3.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

4.                                   

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

5.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

6.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.                                   

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

8.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”

9.                                   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

10.                         

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

11.                         

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.501 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28” atzīšanu par spēku zaudējušu

12.                         

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300  021  5510  001 rekonstrukciju Jūrmalā, Medņu ielā 102a

13.                         

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

14.                         

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

15.                         

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Jūrmalā, Jūras ielā 37

16.                         

Grozījumi zemesgabala daļas Jūrmalā, 36.līnija 1202 nomas līgumā

17.                         

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

18.                         

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

19.                         

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai

20.                         

Par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31

21.                         

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 122

22.                         

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 B

23.                         

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 53

24.                         

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salacas ielā 4 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.P.

 

Ierodas V.Maksimovs (plkst.10.10)

 

1.                      Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.566)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

2.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.567)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - 3 (V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

 

3.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.61)

4.                      Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju (lēmums Nr.568)

Ziņo:

I.Kalvāne - tā kā jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs, lūdz lēmumā precizēt, ka komisijas priekšsēdētājs ir domes izpilddirektors V.Freimanis.

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka lēmuma projekts ir jānoņem no izskatīšanas un jāatliek, lai deputātiem būtu iespēja iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar kuriem šie lēmumi tiek pieņemti.

L.Loskutova jautā E.Rakišai, vai komisijas sastāvā var būt deputāti?

E.Rakiša atbild, ka deputāti var tikt iekļauti komisijas sastāvā, jo viņi ir domes pārstāvji.

R.Ražuks uzskata, ka varētu būt lietderīgi, ja komisijas sastāvā būtu deputāti. Izvērtēs iespēju papildināt lēmumu par komisijas sastāvu ar deputātiem, kas varētu šajā komisijās strādāt. Aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu ar grozījumu lēmuma 1.punktā, nosakot, ka komisijas priekšsēdētājs ir domes izpilddirektors V.Freimanis.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (M.Vorobjova, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns)), nolēma:

1.                      Pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

2.                      Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju.

 

5.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņo:

I.Brača lūdz veikt labojumus saistošo noteikumu projektā, piešķirot līdzekļus pašvaldības policijas ēkas jumta remontam.

Izsakās:

G.Truksnis lūdz 3.9.2.punktā ierakstīt, ka piešķirtie līdzekļi domāti arī elektroinstalāciju remontam. Jautā, kas ir paredzēts zem nosaukuma „atalgojums fiziskajām personām pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem”?

I.Brača - tā ir darba samaksa ārštata darbiniekiem.

G.Truksnis uzskata, ka nevar balsot par šo punktu, jo arī pēc informācijas pieprasīšanas no personālnodaļas nav saņēmis informāciju par ārštata darbiniekiem.

I.Ančāns jautā, vai šajā projektā ir iekļauti līdzekļi, kas paredzēti Lielupes vidusskolas telpu remontam, lai Alternatīvā skola varētu pārcelties uz šīm telpām?

I.Brača - ir piešķirti Ls 45  000.

I.Ančāns jautā, vai nav lietderīgāk pārcelt Majoru ledus halli uz Kauguru rajonu, nekā renovēt to par Ls 39  000?

R.Ražuks - 6 mēnešu budžeta izpilde ir 54%, kas ļauj budžeta grozījumos iekļaut izdevumus, kurus iepriekš nevarēja iekļaut. Izsaka cerību, ka arī turpmāk budžets pildīsies tik pat labi. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

6.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņo:

A.Rektiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (G.Truksnis, I.Ančāns, E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

 

7.                      Par nomas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.569)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2010.gadā.

 

8.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka būtu jāizvērtē iespēja cilvēkiem šo pakalpojumu saņemt kā sausās pārtikas paciņas, jo ne visi cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama varēs katru dienu aiziet līdz zupas virtuvei.

M.Dzenītis uzskata, ka šis ir labs piemērs, ka pabalsts tiek izmaksāts kā zupas virtuve, jo izmaksājot pabalstu naudā tas bieži vien tiek izmantots nelietderīgi.

Iziet L.Loskutova plkst.10.55

Dz.Homka uzskata, ka šī pakalpojuma sniedzēji ir gana elastīgi un spēs nepieciešamības gadījumā pabalstu izsniegt arī kā pārtikas pakas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 3 (G.Truksnis, I.Ančāns, E.Krūmiņš), balsošanas laikā izgājusi L.Loskutova), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”.

 

9.                      Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājusi L.Loskutova), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību”.

Atgriežas L.Loskutova plkst.11.05

 

10.            Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.570)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

Iziet M.Vorobjova plkst.11.06

 

11.            Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.501 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.571)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājusi M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmuma Nr.501 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Lienes ielā 28” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

Iziet V.Maksimovs plkst.11.07

 

12.            Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300  021  5510  001 rekonstrukciju Jūrmalā, Medņu ielā 102a (lēmums Nr.572)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājuši M.Vorobjova, V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300  021  5510  001 rekonstrukciju Jūrmalā, Medņu ielā 102a.

 

13.            Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu

14.            Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis - tā kā šis objekts atrodas sabiedriskā vietā, objektā ir jāizvieto dušas, tualetes un iznomāšanas punkts, līgumā tas jānosaka konkrēti.

 

Iziet E.Krūmiņš, ienāk M.Vorobjova plkst.11.08

 

M.Dzenītis jautā ko nosaka Ministru kabineta noteikumi, kas ar šo detālplānojuma projektu ir jādara?

V.Zvejniece – detālplānojums ir vai nu jāapstiprina, vai jāpieņem lēmums par detālplānojuma pārstrādāšanu.

Ienāk V.Maksimovs plkst.11.15

I.Zosule (SIA „Jūrmalas zemes fonds” īpašniece) – lai precizētu projektu, ir noslēgts līgums ar arhitektu biroju un tiek izstrādātas skices plānotajai viesnīcai. Ja deputāti šo projektu atbalstītu, tad uzskata, ka šī vieta būtu ideāla SPA viesnīcas izveidošanai. Tiek plānots, ka pirmajā stāvā būs procedūru kabineti un publiski pieejamas telpas.

 

Ienāk E.Krūmiņš plkst.11.20

M.Dzenītis aicina atbalstīt šo projektu, lai varētu atjaunot servisa būvi, kas atrodas pludmalē. Šeit jau vēsturiski ir bijusi apbūve. Uzskata, ka tas nav normāli, ka tik ilgi tiek vilkta garumā projekta un līdz ar to arī pilsētas attīstība. Ja šajā vietā atradīsies viesu nams ar publiski pieejamu tualeti un dušu, tas tikai uzlabos pludmales servisu.

I.Ančāns uzskata, ka nevar atbalstīt šo projektu, ja komitejās tas nav atbalstīts.

Z.Starks žēl, ka šis projekts tik ilgi netiek attīstīts un netiek pieņemts lēmums. Jāņem vērā pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule, kurā tiek lūgts samazināt būvapjomu. Balsojumā atturēsies.

L.Loskutova aicina balsot un papildināt līguma 2.1.6.punktu nosakot ka objektā atradīsies publiski pieejama duša un tualete.

G.Truksnis uzskata, ka apstiprinot detālplānojumu nav jāspriež, vai objektā būs vanna, vai duša, vai tualete. Tāpat uzskata, ka kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai savos atzinumos jāpasaka, vai objekts iekļausies apkārtējā apbūvē, nevis jānosaka, ka objektā jāatrodas publiski pieejamam sanitārajam mezglam. Aicina balsot par projektu.

L.Loskutova uzskata, ka šāds publiski pieejams sanitārais mezgls ir nepieciešams jo sanitārā situācija pludmalē ir ļoti slikta.

R.Ražuks – ja vajadzētu šo projektu sākt no sākuma, tad protams, ka šajā vietā neatļautu būvniecību, jo neapšaubāmi pludmales panorāma mainīsies. Nav pārliecības, ka šis objekts, kas sākotnēji tiek plānots kā viesu māja, vēlāk nepārvērtīsies par dzīvojamo māju. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 5 (M.Vorobjova, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 8 (I.Blaua, J.Visockis, Z.Starks, Dz.Homka, L.Loskutova, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Ančāns)), lēmums un saistošie noteikumi nav pieņemti.

 

15.            Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Jūrmalā, Jūras ielā 37 (lēmums Nr.573)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 3 (M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Jūrmalā, Jūras ielā 37.

 

16.            Grozījumi zemesgabala daļas Jūrmalā, 36.līnija 1202 nomas līgumā (lēmums Nr.574)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

 

Iziet I.Ančāns, M.Vorobjova plkst.11.55

 

M.Dzenītis aicina atbalstīt šo lēmumu, jo uzņēmēju lūgums ir pamatots, jo stāvvieta ziemas periodā nenes nekādu peļņu.

G.Truksnis aicina atbalstīt šo lēmumu.

R.Ražuks uzskata, ka Grilbārs kas atrodas 36.līnijā 1202 ir labs un perspektīvs objekts, un šis lēmums ir iespēja uzņēmējiem izķepuroties no īslaicīgiem sarežģījumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Dz.Homka, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (I.Blaua, J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks), balsošanas laikā izgājuši I.Ančāns, M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem zemesgabala daļas Jūrmalā, 36.līnija 1202 nomas līgumā.

Ienāk I.Ančāns, M.Vorobjova plkst.12.00

 

17.            Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z. (lēmums Nr.575)

18.            Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S. (lēmums Nr.576)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis uzskata ka šādi lēmumu nav lietderīgi un tie pašvaldībai nes  zaudējumus, tādēļ nebalsos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 3 (G.Truksnis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs)), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

 

19.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.577)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 3 nodošanu atsavināšanai.

 

20.            Par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31 (lēmums Nr.578)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – 1 (G.Truksnis), „atturas”- 2 (E.Krūmiņš, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31.

 

21.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 122 (lēmums Nr.579)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 122.

 

22.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 B (lēmums Nr.580)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 B.

 

23.            Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Žubītes ielā 53 (lēmums Nr.581)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vīksnas ielā 1 B.

 

24.            Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salacas ielā 4 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.P. (lēmums Nr.582)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 4 (M.Dzenītis, G.Truksnis, E.Krūmiņš, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salacas ielā 4 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.P.

 

Sēde slēgta plkst. 12.10

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 19.augustā plkst.10.00

 

 

 

Sēdes vadītājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2010.gada 11.augustā

 

 


Lejupielāde: DOC un PDF