Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 22.11.2010. Stājas spēkā 23.11.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 5.augustāNr.48

Protokols Nr.21, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

 1. Izteikt 3.1.4.punktu sekojošā redakcijā:

  „3.1.4. pabalsts uzturam”.

 2. Izteikt 7. punktu sekojošā redakcijā:

  „7. Pabalsts uzturam”.

 3. Izteikt 7.1.punktu sekojošā redakcijā:

  „7.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai un tiek piešķirts zupas virtuves pakalpojuma veidā”.

 4. Izteikt 7.2.punktu sekojošā redakcijā:

  „7.2. Zupas virtuves pakalpojumu ir tiesīgas saņemt ārkārtas situācijā nonākušas sekojošas iedzīvotāju kategorijas:”

 5. Izteikt 7.3.punktu sekojošā redakcijā:

  „7.3. Zupas virtuves pakalpojumu punktos 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3.noteiktajām personu kategorijām piešķir stingrās uzskaites talonu veidā pakalpojuma sniegšanas vietā, pamatojoties uz labklājības pārvaldes veiktu personu individuālo vajadzību un resursu novērtējumu”.

 6. Izslēgt punktu 7.4.

 7. 7.5.punkta teikuma pēdējo daļu izteikt sekojošā redakcijā: „ir tiesības zupas virtuves pakalpojumu saņemt divpadsmit mēnešus kalendāra gadā.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF