Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.09.2010. Stājas spēkā 29.09.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2016.gada 20.oktobra 38.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 19.augustāNr. 54

protokols Nr. 22, 50. punkts

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība
Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – programma) apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

3. Programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

4. Programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

II Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļā (turpmāk – Izglītības nodaļa) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz sešu gadu vecumam. Līdz noteikumu spēkā stāšanas brīdim izglītības iestādēs reģistrētie pieteikumi tiek ievadīti Izglītības nodaļas elektroniskajā datu bāzē pieteikumu reģistrācijas kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem

6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāki (persona, kas realizē aizgādību) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu. Ja vecāki vēlas mainīt izglītības iestādi, raksta iesniegumu brīvā formā, nosaucot izglītības iestādes maiņas iemeslus. Izglītības nodaļa izvērtē iesnieguma pamatotību un pieņem lēmumu. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

7. Pieteikuma elektronisko formu Izglītības nodaļas darbinieks vecāku klātbūtnē ievada Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē saskaņā ar vecāku sniegto informāciju. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

8. Izglītības nodaļas darbinieks aizpildīto pieteikumu izdrukā divos eksemplāros – vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek Izglītības nodaļas uzskaitē. Vecāki pārbauda pieteikumā ierakstītās informācijas atbilstību un apstiprina to ar savu parakstu. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS programmā šādos reģistros:

9.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Jūrmalā un bērns neapmeklē nevienu izglītības iestādi; Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

9.2. 2.pakāpes reģistrā, ja bērna un vecāku dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc 1.reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

10. Izglītības nodaļa nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv interneta vietnē „Izglītība”.

11. Izglītības iestādes vadītājs seko bērnu reģistram un līdz 31.maijam rakstiski informē vecākus par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

III Bērnu uzņemšanas kārtība

12. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:

12.1 iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

12.2 bērna dzimšanas apliecības kopiju; Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem

12.3 bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

13. Izglītības iestādes vadītājs līdz 15.augustam nokomplektē grupas, izdodot rīkojumu par bērna uzņemšanu. Izglītības iestādes vadītājs 10 dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas rakstiski informē bērna vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem

14. Ja vecāki 30 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 12.punktā noteiktos dokumentus, izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu par nepieciešamību reģistrācijas pieteikumu anulēt. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

15. Speciālajās izglītības programmās bērnus uzņem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam.

16. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē Izglītības nodaļu. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

17. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas ir: Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

17.1. bērnam, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;

17.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem), iesniedz dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus; Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

17.3. bērnam, kura brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

17.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir izziņa no darba vietas;

17.5. bērnam, kura vecāks ir izglītības iestādes darbinieks; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

17.6. bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

18. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Izglītības nodaļas darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā izglītības iestādē, kurā ir brīva vieta. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

18.1 Papildināts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

19. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu. Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

IV Bērnu atskaitīšana no izglītības iestādes

20. Iestādes vadītājam ir tiesības atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes šādos gadījumos: Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

20.1. bērns izglītības iestādi neapmeklē ilgāk par vienu mēnesi bez attaisnojoša iemesla vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām;

20.2. vecāki pārkāpuši izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai nav laicīgi maksājuši par bērna ēdināšanu; Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

20.3. un citos gadījumos, ja tādi paredzēti citos normatīvajos aktos.

21. Vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi 10 dienas bez attaisnojoša iemesla, vadītājs pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu un trīs dienu laikā rakstiski nosūta lēmuma kopiju vecākiem un Izglītības nodaļai. Lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem

V Noslēguma jautājumi

22. Izglītības nodaļa un izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgi par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.17 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Pielikums
Papildināts ar domes 2013.gada 4.jūlija 25.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2
Papildināts ar domes 2014.gada 20.februāra 5.saistošajiem noteikumiem


Lejupielāde: DOC un PDF