Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr.22

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Romualds Ražuks

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1155-1255), Aigars Tampe, Larisa Loskutova, Dzintra Homka, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1155-1213)

Nepiedalās

deputāti:

Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Vilmārs Freimanis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Smalkā, Ligita Maziņa, Sandra Brauere, Guna Voitkāne, Indra Brinkmane, Ģirts Brambergs, Laima Grobiņa, Māris Romanovskis, Katrīna Beļajeva, Anželika Legante, Vairis Ļaudams, Iveta Mantromoviča, Evija Majore, Sarmīte Limba, Aina Birina, Rita Ansule, Alise Landsberga, Olga Helēna Koziorova, Sarmīte Limba, Aida Berkoviča, Ilga Jofe, Malvīne Maiboroda, Vizma Klāsone, Irina Mičiūniene, Agita Bērzupe, Aivars Smagars, Regīna Simsone, Aivars Vētra, Uldis Ciekurs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

R.Ražuks ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

· Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Laipu ielā 4

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A

Balsošanas rezultātā par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš)), papildus jautājumi ir iekļauti sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

4.

Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

5.

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”

8.

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”

9.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.18 „Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikums”

11.

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina sadales kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””

13.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

14.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

15.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”

16.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

17.

Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte””

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

20.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

22.

Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 70

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 86-88

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 52

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-2

29.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7129 un Sloka 7130

30.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 80

31.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 14

32.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvārtas ielā 25

33.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 3 (kadastra apzīmējumu 1300 010 2302)

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14 un Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jomas ielā 24 un Jūrmalā, Jomas ielā 2008

36.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 un adreses noteikšanu

37.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

41.

Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra lēmuma Nr.942 „Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes” atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Vienības prospektā 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu

46.

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

47.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

48.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Laipu ielā 4

49.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A

50.

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

R.Ražuks informē, ka 19.08. plkst.9.50 ir iesniegts Jūrmalas Alternatīvās skolas nomas līguma projekts, kurš tiks rūpīgi izvērtēts kopā ar juridisko nodaļu un izglītības nodaļu un pēc tam tiks izskatīts domes ārkārtas sēdē.

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 2 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš), L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.583)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš), L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.584)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

4. Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

(lēmums Nr.585)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu lēmumprojektu papildināt ar punktu, ar kuru piešķirt papildatvaļinājumu arī Jūrmalas pilsētas domes kontroles komisijas priekšsēdētājai- 15 darba dienas.

R.Munkevics izsaka priekšlikumus lēmumprojekta 1.3 punktā vārdu „ ņemot vērā amatpersonas (darbinieka ) tiešā vadītāja viedokli” vietā ierakstīt „ņemot vērā lēmuma 1.2.punktā minētos vērtēšanas kritērijus” un 1.2.1.apakšpunktā precizēt A-C vērtēšanas skalā piešķirtā atvaļinājuma darba dienas: A-10 darba dienas, B-8 darba dienas un C – 3 darba dienas.

Balsošanas rezultātā par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 1 (Dz.Homka), „atturas”- 12 (E.Krūmiņš M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe , A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu lēmumprojekta 1.2.1.apakšpunktā precizēt A-C vērtēšanas skalā piešķirtā atvaļinājuma darba dienas: A-10 darba dienas, B-8 darba dienas un C – 3 darba dienas („par” – 9 (Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas”- 4 (M.Vorobjova, I.Blaua, R.Ražuks, A.Tampe)), R.Munkevica priekšlikums tika atbalstīts.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica priekšlikumu lēmumprojekta 1.3 punktā vārdu „ņemot vērā amatpersonas (darbinieka ) tiešā vadītāja viedokli” vietā ierakstīt „ņemot vērā lēmuma 1.2.punktā minētos vērtēšanas kritērijus” („par” – 8 (Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas”- 5 (M.Vorobjova, I.Blaua, R.Ražuks, A.Tampe, A.Ābelītis)), R.Munkevica priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ar sekojošiem grozījumiem: lēmumprojekta 1.2.1.apakšpunktā precizējot A-C vērtēšanas skalā piešķirtā atvaļinājuma darba dienas: A-10 darba dienas, B-8 darba dienas un C – 3 darba dienas un lēmumprojekta 1.3 punktā vārdu „ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) tiešā vadītāja viedokli” vietā ierakstot „ņemot vērā lēmuma 1.2.punktā minētos vērtēšanas kritērijus”.

5. Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.586)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir iesniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, V.Maksimovs L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”

Ziņo:

M.Romanovskis

Izsakās:

R.Ražuks, tā kā lēmumprojektā nepieciešams veikt redakcionālus grozījumus un papildinājumus, ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un izskatīt to 02.09.domes sēdē.

8. Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”

(lēmums Nr.587)

Ziņo:

K.Beļajeva

Izsakās:

R.Ražuks uzskata, ka šis ir nozīmīgs kultūras mantojuma objekts Jūrmalas pilsētā, un tā kā šobrīd šis objekts atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī ir nepieciešams veikt tā atjaunošanas darbus. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”.

9. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” (lēmums Nr.588)

Ziņo:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.18 „Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikums”

Ziņo:

V.Ļaudams

Izsakās:

R.Ražuks, ņemot vērā juridiskās nodaļas piezīmi, ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas, redakcionāli precizēt lēmumprojektu un izskatīt to 02.09.domes sēdē.

11. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina sadales kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (noteikumi Nr.1)

Ziņo:

V.Ļaudams ziņo, ka, ņemot vērā juridiskās nodaļas piezīmi, ir nepieciešams noteikumu projekta nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā: „ Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

R.Ražuks aicina deputātus balsot par sagatavoto noteikumu projektu precizējot saistošo noteikumu nosaukumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt noteikumus par Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina sadales kārtību Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” (lēmums Nr.589)

13. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” (lēmums Nr.590)

14. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” (lēmums Nr.591)

15. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” (lēmums Nr.592)

16. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” (lēmums Nr.593)

17. Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā (lēmums Nr.594)

Ziņo:

S.Limba

A.Berkoviča

I.Jofe

M..Maiboroda

V.Klāsone

I.Mičiūniene

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””.

2. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”.

3. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”.

4. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.

5. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”.

6. Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”” (lēmums Nr.595)

Ziņo:

I.Mantromoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.373 „Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte””.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā (lēmums Nr.596)

Ziņo:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā.

20. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.597)

Ziņo:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

Iziet M.Dzenītis.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā (lēmums Nr.598)

Ziņo:

I.Medvedjeva

Izsakās:

R.Munkevics iebilst pret sagatavoto lēmumprojektu.

A.Tampe aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

I.Ančāns uzskata, ka šis jautājums ir jāskata kompleksi, jo jāņem vērā tas, ka Majoru pamatskolu nākotnē paredzēts izveidot par vidusskolu un ledushalli pārcelt uz Sloku, realizējot jau iepriekš plānoto ieceri tās vietās izveidojot multifunkcionālu sporta halli. Izsakās, ka ir arī ļoti svarīgi pastiprināt un attīstīt to, kas saistīts ar sporta skolas darbību.

L.Loskutova, tā kā Latvijā un arī Jūrmalā ir ļoti liela interese un vēlme nodarboties ar hokeju, aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 3 (V.Maksimovs , R.Munkevics , E.Krūmiņš), M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā.

Ienāk M.Dzenītis.

22. Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam (lēmums Nr.599)

Ziņo:

L.Grobiņa

A.Bērzupe

A.Smagars

R.Simsone

A.Vētra

U.Ciekurs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam.

46.Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.600)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

Pārtraukums 11.20-11.55

23. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55

(lēmums Nr.601)

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 70

(lēmums Nr.602)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36

(lēmums Nr.603)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 86-88

(lēmums Nr.604)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 52

(lēmums Nr.605)

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-2

(lēmums Nr.606)

29. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7129 un Sloka 7130 (lēmums Nr.607)

30. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 80 (lēmums Nr.608)

31. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 14 (lēmums Nr.609)

32. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvārtas ielā 25 (lēmums Nr.610)

Ziņo:

A.Birina

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, V.Maksimovs, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Munkevics un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 70.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 86-88.

5. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 52.

6. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tiltu ielā 27-2.

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7129 un Sloka 7130.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 80.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 14.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Zvārtas ielā 25.

33. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 3 (kadastra apzīmējumu 1300 010 2302) (lēmums Nr.611)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas”- 1 (V.Maksimovs), R.Munkevics un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dubultu prospektā 3 (kadastra apzīmējumu 1300 010 2302).

34. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14 un Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.612)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Eiženijas ielā 14 un Jūrmalā, Eiženijas ielā 14A un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jomas ielā 24 un Jūrmalā, Jomas ielā 2008 (lēmums Nr.613)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jomas ielā 24 un Jūrmalā, Jomas ielā 2008.

36. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 un adreses noteikšanu (lēmums Nr.614)

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, I.Ančāns, A.Tampe, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”-nav, R.Munkevics un M.Vorobjova nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 un adreses noteikšanu.

 Ienāk R.Munkevics.

37. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 (lēmums Nr.615)

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

I.Blaua lūdz precizēt adresi 1.pielikuma virsrakstā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Munkevics, R.Ražuks, M.Dzenītis, I.Ančāns, J.Visockis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 5 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, L.Loskutova, A.Tampe), M.Vorobjova nav atgriezusies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 apstiprināšanu

Ziņo:

R.Ansule

Izsakās:

M.Dzenītis jautā vai valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir pozitīvs vai negatīvs?

R.Ansule atbild, ka MK noteikumi nosaka, ka izstrādājot detālplānojumu ir jāsaņem atzinums, bet nav noteikts, ka tam ir jābūt pozitīvam. Viennozīmīgi nevar pateikt, ka inspekcijas atzinums ir pozitīvs vai negatīvs, kopumā izvērtējot visus apstākļus var izskaidrot inspekcijas iebildumus par būvlaides precizēšanas iespēju un teritorijas plānojumā ir noteikts, ka to var precizēt izstrādājot detālplānojumu.

R.Ražuks jautā par 1942.gadā šajā zemesgabalā esošajām ēkām?

R.Ansule atbild, ka ir tikai arhīva izziņa, ka šādas ēkas ir bijušas, bet 1942.gada zemesgabala plāna par ēku izvietojumu zemesgabalā nav.

A.Ābelītis izsakās, ka, protams, nevar aizliegt zemesgabala īpašniekiem būvēties savā īpašumā, bet ar nožēlu ir jākonstatē, ka gan šajā, gan iepriekš izskatītajā lēmumprojektā vecās koka apbūves vietā tiek plānots būvēt lielas mūra ēkas un tādēļ balsos pret šo lēmumprojektu.

M.Dzenītis izsakās, ka detālplānojuma izstrādātāji ir izpildījuši visas prasības, tāpēc aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 5 (M.Dzenītis, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, R.Munkevics), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 7 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe, L.Loskutova), M.Vorobjova nav atgriezusies), lēmumprojekts tika noraidīts.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 5 (M.Dzenītis, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, R.Munkevics), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 7 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe, L.Loskutova), M.Vorobjova nav atgriezusies), saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

40. Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņo:

A.Landsberga

Izsakās:

R.Munkevics ierosina rūpīgāk izvērtēt saistošo noteikumu projekta nodaļu „Priekšvēlēšanu aģitācija”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe), „pret” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics), „atturas”- 2 (V.Maksimovs, I.Ančāns), M.Vorobjova nav atgriezusies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

41. Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 3 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns), M.Vorobjova nav atgriezusies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova nav atgriezusies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra lēmuma Nr.942 „Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.616)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Vorobjova nav atgriezusies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra lēmuma Nr.942 „Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Ienāk M.Vorobjova.

44. Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā

(nolikums Nr.62)

Ziņo:

Ģ.Brambergs ziņo, ka nolikuma projektā jāsvītro 4.punktā un 8.1.apakšpunktā minētie 1.un 2.pielikums, jo tie jau ir apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Vienības prospektā 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.617)

Ziņo:

S.Brauere

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Vienības prospektā 9 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

47. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.618)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, E.Krūmiņš, I.Ančāns, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Munkevics, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Laipu ielā 4 (lēmums Nr.619)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A (lēmums Nr.620)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Laipu ielā 4.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 22A.

50. Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (saistošie noteikumi Nr.54)

Ziņo:

I.Mantromoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, L.Loskutova, A.Tampe, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Munkevics, I.Ančāns, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Sēde slēgta plkst. 13.00

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 2.septembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Ražuks

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 24.augustā.


Lejupielāde: DOC un PDF