Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 14.09.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 10.septembrīNr. 56

protokols Nr. 27, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 23. un 24.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Dome ievēlē no deputātu vidus Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju personāla sastāvu.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 10.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.2. attīstības un vides jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā”.

3. Izslēgt saistošo noteikumu 10.1.6. un 10.1.7.apakšpunktus.

4. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu sekojošā redakcijā:

„11. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Domes izpilddirektors, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.”

5. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Atsevišķu pašvaldības funkciju realizēšanai Dome veido kapitālsabiedrības.

Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu organizē Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, kas ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kurai uzticēta pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšana Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā. Likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja pienākumus.

Atlīdzību un tās apmēru kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem”.

6. Izteikt saistošo noteikumu 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu domes noteiktajā kārtībā”.

7. Izteikt saistošo noteikumu 21.5., 21.6. un 21.7.apakšpunktus šādā redakcijā:

„21.5. vada finanšu komitejas darbu;

21.6. dod saistošus rīkojumus priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestādēm;

21.7. ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās”.

8. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:

„23. Domes priekšsēdētājam ir priekšsēdētāja vietnieki:

23.1. priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;

23.2. priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos”.

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 23.1 punktu sekojošā redakcijā:

„23.1 Domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos:

23.1.1. pilda domes priekšsēdētāja vai cita vietnieka pienākumus viņu prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos;

23.1.2. koordinē un pārrauga sekojošu struktūrvienību darbu:

23.1.2.1. Ekonomikas un attīstības nodaļa;

23.1.2.2. Pilsētplānošanas nodaļa;

23.1.2.3. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa;

23.1.2.4. Nodokļu nodaļa:

23.1 2.5.Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 23.2 punktu sekojošā redakcijā:

„23.2 Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos:

23.2.1. veic priekšsēdētāja un vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos funkcijas viņu abu prombūtnes laikā;

23.2.2. koordinē un pārrauga sekojošu struktūrvienību darbu:

23.2.2.1. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa;

23.2.2.2. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļa;

23.2.2.3. Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa;

23.2.2.4. Būvniecības nodaļa”.

11. Izslēgt saistošo noteikumu 26.punktu.

12. Izteikt saistošo noteikumu 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„28.1. izdod rīkojumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, slēdz darba līgumus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā”.

13. Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:

„29. Izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā aizvieto domes priekšsēdētāja iecelta persona.”

14. Izteikt saistošo noteikumu 35.punktu šādā redakcijā:

„35. Attīstības un vides jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

35.1. Jūrmalas attīstības plānu un Jūrmalas apbūves noteikumiem;

35.2. attīstības priekšlikumiem un pilsētas plānojuma izmaiņām, par satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu,;

35.3. Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu, tās robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu), kā arī kadastrālās vērtības zonējuma robežām, apbūves zonējumu un tā izmaiņām, par ostas teritorijas robežu;

35.4. pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšanu;

35.5. pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu ar attīstības priekšlikumiem;

35.6. Jūrmalas vides aizsardzības perspektīvo programmu;

35.7. pilsētas atkritumu saimniecību;

35.8. pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu;

35.9. vides politikas plānu un rīcības programmām un projektiem;

35.10. pilsētas ainavu, apstādījumu, mežu, kāpu, upes krastu, pludmales, aizsargājamo dabas teritoriju, gaisa un ūdeņu piesārņojuma jautājumiem”.

15. Izslēgt saistošo noteikumu 35.’ un 38.punktus.

16. Izteikt saistošo noteikumu 87., 131., 132., 143., 144 un 145.punktus šādā redakcijā:

„87. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā domes sēdi vada vietnieks, kas pilda priekšsēdētāja pienākumus.”;

„131. Rīkojumus atbilstoši pienākumu sadalei saskaņā ar nolikumu un atbildības sfērai paraksta Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, izpilddirektors. Pielikumus rīkojumiem paraksta persona, kura gatavojusi rīkojuma projektu.”;

„132. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieki pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī.”;

„143. Ja Domes priekšsēdētāja nomaiņa notiek kārtējo vēlēšanu rezultātā, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību pārejas periodā līdz jaunā Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai nodrošina Jūrmala pilsētas izpilddirektors, kuram Domes administratīvā nodaļa nodod izskatīšanai Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un Domes komitejām adresētos dokumentus.”;

„144. Ja Domes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata ar Domes balsojumu, bet jaunais Domes priekšsēdētājs tajā pašā Domes sēdē netiek ievēlēts, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību nodrošina Domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos vai tā prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos”;

„145. Pēc stāšanās amatā jaunais Domes priekšsēdētājs no domes administratīvās nodaļas saņem Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un Domes komitejām adresēto un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izskatīšanai nodoto dokumentu reģistru.”.

17. Saistošo noteikumu III nodaļas nosaukumu izteikt sekojošā redakcijā:

„III Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora pilnvaras”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Domes struktūra PDF