Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 10.septembrīNr.27

Piektdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1615

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1615-1630), Larisa Loskutova, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks

Nepiedalās

deputāti:

Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Baiba Bondarevska, Anželika Legante, Veronika Ramāne, Elita Cepurīte, Māris Demme

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija nolikuma Nr.58 „Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

5.

Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu

8.

Par sadarbības līgumu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.56)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (J.Visockis, M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 3 (Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), M.Vorobjova nav ieradusies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija nolikuma Nr.58 „Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu (nolikums Nr.63)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 9 (J.Visockis, M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis), R.Ražuks nebalso, M.Vorobjova nav ieradusies), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija nolikuma Nr.58 „Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Ienāk M.Vorobjova.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.644)

Ziņo:

B.Bondarevska

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu ar punktu, ar kuru no ekonomikas un attīstības nodaļas satiksmes plānotāju un sabiedriskā transporta plānotāju pārcelt uz būvniecības nodaļu. Pieņemot šo lēmumu, uzdot būvniecības nodaļas vadītājai sagatavot grozījumus būvniecības nodaļas nolikumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 6 (Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova)), L.Loskutovas priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 5 (Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieka skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, papildinot ar šādiem apakšpunktiem:
1.2. izslēgt no lēmuma 39.pielikuma 72.0 un 73.0 punktu;

1.3. papildināt lēmuma 39.pielikumu ar sekojošiem punktiem:

88.2

Satiksmes plānotājs

88.3

Sabiedriskā transportplānotājs.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu” (lēmums Nr.645)

Ziņo:

B.Bondarevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”.

5. Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums (nolikums Nr.64)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu no nolikuma projekta svītrot 8.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas priekšlikumu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”-6 (A.Ābelītis, .Maksimovs, E.Krūmiņš, R.Ražuks, R . Munkevics, I.Ančāns)), I.Blauas priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar I.Blauas priekšlikumu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua), „pret” – 3 (A.Ābelītis, R.Ražuks, J.Visockis), „atturas”-2 (M.Vorobjova, Z.Starks)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikumu, svītrojot 8.punktu.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu

(lēmums Nr.646)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka ir pret šo lēmumprojektu.

R.Munkevics uzskata, ka izveidojot pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu tiks uzlabots pašvaldību kapitālsabiedrību darbs un tiks novērstas intrigas, kas vienmēr bijušas par to, ka pašvaldību kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētājs ir domes priekšsēdētājs.

I.Blaua izsakās, ka apšauba to, ka tādējādi uzlabosies pašvaldību kapitālsabiedrību darbs, jo tas tikai palielinās iedzīvotāju maksājumu slogu. Daudzām kapitālsabiedrībām ir parādsaistības, tāpat nav skaidra arī „Jūrmalas ātrā palīdzība” turpmākā darbība. jo tas tikai palielinās iedzīvotāju maksājumu slogu. Uzskata, ka pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas daļu pārvaldīšanas būtu jāveic ekonomikas un attīstības nodaļai, jo atalgojumam nepieciešamais finansējums jau ir paredzēts pašvaldības budžetā.

Ā.Ābelītis iebilst par to, ka kapitāla daļu turētāja atalgojums ir paredzēts arī no „Jūrmalas ātrā palīdzība”, kas šobrīd ir bezpeļņas organizācija un par to, ka nav zināmi iemesli, kāpēc kapitāla daļu turētāja atalgojuma summa ir palielināta.

R.Ražuks uzskata, ka izveidojot šo amatu pašvaldības kapitāla sabiedrību darbs netiks uzlabots, bet tikai tiks izveidots otrais varas centrs, kurš tad arī pārņems varu, ietekmi un finansiālos un materiālos līdzekļus Jūrmalā.

G.Truksnis uzskata, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja darbs ir ļoti atbildīgs un tas uzlabos pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 5 (I.Blaua, A.Ābelītis, R.Ražuks, J.Visockis, M.Vorobjova), „atturas”-1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu (lēmums Nr.647)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus izvirzīt kandidatūras Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos amatam.

Z.Starks izvirza deputāta Edmunda Krūmiņa kandidatūru.

Dz.Homka izvirza deputātes Larisas Loskutovas kandidatūru Uzskata, ka L.Loskutova ir pierādījusi sevi jau iepriekšējā domes darbā, izcili iekļāvusies kolektīva darbā, ir godīga un korekta pret saviem darbiniekiem un zinoša likumdošanā, kā arī atklāta savās domās, kas ir galvenais priekšnoteikums domes priekšsēdētaja amatam.

A.Ābelītis izvirza deputāta Zigurda Starka kandidatūru.

Z.Starks noņem savu kandidatūru.

E.Krūmiņš noņem savu kandidatūru.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Ievēlēt deputāti Larisu Loskutovu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētsaimniecības jautājumos

?  Par

?  Pret ”.

Un izsaka priekšlikumu balsošanu organizēt domes mazajā sēžu zālē, uzaicinot deputātus pa vienam.

M.Dzenītis aicina izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Blauu, Dz.Homku un V.Maksimovu.

Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” – 10 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav „atturas”- 4 (M.Vorobjova, Z.Starks, A.Ābelītis, R.Ražuks)), nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: L.Loskutova, V.Maksimovs un I.Blaua.

G.Truksnis pasludina pārtraukumu balsošanas biļetenu sagatavošanai un balsošanai .

Pārtraukums 17.05-17.25

I.Blaua (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) informē, ka balsošanai izsniegti 14 biļeteni un atverot urnu izņemti 14 biļeteni, no tiem derīgi – 14, nederīgi -nav.

Par Larisas Loskutovas ievēlēšanu nobalsojuši 8 deputāti, pret atbrīvošanu nobalsojuši 6 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2010.gada 10.septembra protokols Nr.1).

G.Truksnis ziņo, ka, pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēta Larisa Loskutova.

8. Par sadarbības līgumu

Ziņo:

E.Rakiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 3 (A.Ābelītis, R.Ražuks, J.Visockis), „atturas”-3 (Z.Starks, I.Blaua , M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu.

Sēde slēgta plkst.18.50

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 16.septembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF