Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.10.2010. Stājas spēkā 20.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 59

protokols Nr. 29, 16. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmuma Nr.486 „Par Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.942 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20”
atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu (saskaņā ar pielikumu) vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.59

(protokols Nr. 29, 16. punkts)

Paskaidrojuma raksts par detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20

Detālplānojuma risinājums paredz zemesgabalā attīstīt vietējas nozīmes darījumu iestādi – viesu namu ar biroja telpām, kafejnīcu un veikalu, kā arī saglabājot iespēju savrupmāju būvniecībai, nosakot apbūves zonu plānotās apbūves izvietošanai. Precizēta „Dabas pamatnes” teritorijas atļautā izmantošana, paredzot vieglas konstrukcijas ēkas un būves, kas saistīta ar atpūtu un veselības uzlabošanu.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.4. punktu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.1.1(3) punktu.

Attīstot darījumu iestādi tiks veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas pilsētā, palielinot ieņēmumus pilsētas budžetā.

Detālplānojuma realizācijā jāievēro teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādātie īstenošanas kārtības noteikumi.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja

Jūrmalas pilsētas domes

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

R.Ansule


Lejupielāde: DOC un PDF