Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.10.2010. Stājas spēkā 20.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 7.oktobrīNr. 60

protokols Nr. 29, 18. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1025 „Par detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 149”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu (saskaņā ar pielikumu) vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.60

(protokols Nr. 29, 18. punkts)

Paskaidrojuma raksts par detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149

Detālplānojuma risinājumā ir precizēta Rīgas jūras piekrastes būvlaide , paredzot jaunas apbūves zonas noteikšanu, ņ emot vērā bioloģiskās izpētes rezultātus, meža inventarizācijas datus un esošās un vēsturiskās apbūves izvietojumu. Izstrādātais detālplānojuma projekta priekšlikums paredz saglabāt esošo vēsturisko apbūvi, pieļaujot veikt tās rekonstrukcijas un/vai renovācijas darbus saskaņā ar kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtajiem nosacījumiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1. un 57.3. punkti.

Savrupmāju būvniecība uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā neietekmēs.

Detālplānojuma realizācijā jāievēro teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izstrādātie īstenošanas kārtības noteikumi.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja

Jūrmalas pilsētas domes

Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

R.Ansule


Lejupielāde: DOC un PDF