Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 12.novembrīNr. 67

protokols Nr. 33, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt izmaiņas pamatbudžetā 2010.gadā Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai apstiprinātajā tāmē saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF