Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 25.01.2011. Stājas spēkā 26.01.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 22.novembra 46.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 16.decembrīNr. 71

protokols Nr. 36, 18. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 9.punktu,
Latvijas Republikas Meža likuma 8.pantu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”, 35.punktu izsakot šādā redakcijā:

„35. Par 7.2.–7.6., 17., 27., un 29.punktā paredzēto pienākumu nepildīšanu, kā arī par 33.2., 33.3., 33.5. un 34.punktā paredzēto aizliegumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 250 latiem un juridiskām personām līdz 1000 latiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz administratīvo atbildību par punkta 33.2. aizlieguma neievērošanu.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 9.punktu, tiek paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu punkta 33.2. neievērošanu – „apstādījumu teritorijās aizliegts apzāģēt (vainagot) kokus bez koku vainagošanas atļaujas.” Saistošo noteikumu grozījumu projekta mērķis ir novērst patvaļīgu koku apzāģēšanu un piemērot administratīvo atbildību.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz budžetu minimāla. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska administratīvā sloga izmaiņas uzņēmējdarbībā nenotiks, jo normatīvā akta prasību izpilde neietekmē uzņēmējdarbību.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām personām saistošo noteikumu grozījumi ieviešana neietekmē.

Konsultācijas ar privātpersonām

Ir veiktas.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF