Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr.36

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1010 un no plkst.1045 līdz plkst.1056), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1010), Dzintra Homka (no plkst.1051 līdz plkst.1055), Romualds Ražuks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Reinholds Pelše, Veronika Ramāne, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Guna Voitkāne, Baiba Bondarevska, Jānis Rāfelds, Rita Kņūtiņa, Atis Sapronovs, Raisa Kraukste, Anita Auziņa, Guntars Miķelsons, Marita Šteimane, Sarmīte Limba, Aija Vorme, Irēna Kausiniece, Elga Pavītola, Tatjana Ķipāne, Kristīne Casno

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

§ Par Ķemeru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

§ Par Jaundubultu vidusskolas direktora iecelšanu amatā

Un ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus:

§ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

§ Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, M.Vorobjova , Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), I.Blaua un R . Munkevics nav ieradušies), papildu jautājumi sēdes darba kārtībā tika iekļauti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua un R . Munkevics nav ieradušies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

2.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

3.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

5.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

6.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā

8.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

9.

Par maksas pakalpojumiem Pumpuru vidusskolā

10.

Par maksas pakalpojumiem Ķemeru vidusskolā

11.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

12.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā

13.

Par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

14.

Par dzīvojamās mājas Upes ielā 43, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumapstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501)

21.

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9717 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Vēsmas ielā 5

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.771 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.929 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.642 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (kadastra Nr.13000011407) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

26.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 130002108308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50”

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līgumu slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

29.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 lietošanas kārtības noteikšanu

30.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Konkordijas ielā 27 kopīpašuma esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu

Ienāk R.Munkevics un I.Blaua

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.70)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka nepieciešams saistošo noteikumu projektu papildināt ar 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„ Veikt izmaiņas 2010.gada konsolidētajā budžetā, nosakot, ka speciālā budžeta kontu atlikumi 2010.gada 31.decembrī šādiem speciālā budžeta veidiem:

- Pārējie ieņēmumi,

- Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem un ielām,

- Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem,

- Dabas resursu nodoklis,

- Zvejas tiesību noma,

- Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

tiek pārskaitīti uz pašvaldības pamatbudžetu, speciālā budžeta izdevumos piemērojot klasifikācijas kodu 01.890.7222, bet pamatbudžeta ieņēmumos 19.1.1.2.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, papildinot 2.punktu.

2. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.812)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

3. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē (lēmums Nr.813)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.814)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

5. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.815)

6. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā (lēmums Nr.816)

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā (lēmums Nr.817)

8. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā (lēmums Nr.818)

9. Par maksas pakalpojumiem Pumpuru vidusskolā (lēmums Nr.819)

10. Par maksas pakalpojumiem Ķemeru vidusskolā (lēmums Nr.820)

11. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” (lēmums Nr.821)

12. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā (lēmums Nr.822)

Ziņo:

S.Limba

Z.Tarasenko

E.Pavītola

A.Vorme

R.Krauste

I.Kausiniece

T.Ķipāne

M.Šteimane

G.Miķelsons

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina visos šajos lēmumprojektos precizēt 6.punktu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumiem („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumus ar precizējumiem:

1. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”.

2. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā.

3. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā.

4. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā.

5. Par maksas pakalpojumiem Pumpuru vidusskolā.

6. Par maksas pakalpojumiem Ķemeru vidusskolā.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”.

8. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā.

13. Par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” (lēmums Nr.823)

Ziņo:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”.

14. Par dzīvojamās mājas Upes ielā 43, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu (lēmums Nr.824)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Upes ielā 43, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

Iziet I.Blaua

15. Par Jūrmalas pilsētas domes attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.825)

Ziņo:

L.Maziņa

K.Casno

Izsakās:

A.Ābelītis ierosina, izstrādājot gan nākamā gada, gan turpmāko gadu pašvaldības budžetu, ņemt vērā SIA „Grupa 93” attīstības stratēģijā iestrādātos ieteikumus, jo uzskata, ka viens no draudiem pilsētas attīstībai ir tas, ka joprojām tiek turpināts Jūrmalu veidot par „guļamrajonu”, kā arī tiek atbalstīta intensīva meža zemes transformācija. Uzskata, ka pašvaldībai ir jāveicina un jāatbalsta dažādu interesantu pasākumu organizēšana pilsētā, kas piesaistītu vairāk tūristus un līdz ar to arī radītu lielāku interesi investoriem, jo šobrīd pašvaldībā dažādu pilsētas attīstības jautājumu risināšana notiek ļoti lēni un pasīvi. Ierosina Jūrmalas tūrisma iespējas piedāvāt ne tikai Krievijai un NVS valstīm, bet piesaistīt tūristus arī no Rietumu valstīm. Uzskata, ka attiecībā uz stratēģijā minētajām medicīnas un izglītības sfērām, būtu Jūrmalā jāatbalsta dažādu privātu medicīnas pakalpojumu sniegšana un jāparedz iespēja Jūrmalas izglītības iestādēm pāriet uz apmācību tikai valsts valodā.

Z.Starks jautā, kāpēc pilsētas attīstības stratēģija tiek skatīta reizē ar teritorijas plānojumu, jo uzskata, ka teritorijas plānojumu vajadzētu pieņemt tikai pēc stratēģijas apstiprināšanas?

K.Casno atbild, ka, pirmkārt, stratēģijas un teritorijas plāns ir saistīti jau no to izstrādāšanas uzsākšanas un to virzība ir vienāda. Otrkārt, pilsētas attīstības stratēģija šobrīd tiek nodota jau apstiprināšanai, bet teritorijas plāns tiek nodots tikai sabiedriskajai apspriešanai un treškārt, par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas Vides pārskatu ir jau saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums.

Z.Starks uzskata, ka tas nav pareizi.

R.Ražuks izsakās, ka šobrīd situācija ir tāda, ka šie abi pilsētai svarīgie dokumenti ir jāizskata reizē, jo ir iekavējusies teritorijas plānojuma apstiprināšana. Uzskata, ka attīstības stratēģijai ir nepieciešams īstenošanas mehānisms, proti, ir nepieciešams izstrādāt stratēģijas attīstības plānu turpmākajiem 3-5 gadiem, kurā tiktu noteikti konkrēti pasākumi, to termiņi, finanšu līdzekļi un atbildīgās personas. Aicina deputātus atbalstīt stratēģijas apstiprināšanu.

M.Dzenītis uzskata, ka šis ir pilsētas attīstības svarīgs dokuments, kurā ir noteiktas 3 galvenās prioritātes – kūrorts, daudzveidīga uzņēmējdarbība un jūrmalnieks. Aicina visus deputātus šo stratēģiju atbalstīt.

Z.Starks aicina deputātus šobrīd šo stratēģiju neapstiprināt. Iespējams, ka ideja varbūt ir laba, bet stratēģijas gala rezultāts ir teritorijas plānojums, kurš, viņaprāt ir izstrādāts absolūti nejēdzīgs. Uzskata, ka, iespējams, stratēģija ir jāpārstrādā kādam citam projekta izstrādātājam.

M.Dzenītis oponē Z.Starka izteiktajam priekšlikumam, jo uzskata, ka atliekot stratēģijas apstiprināšanu, tiks paralizēta pilsētas attīstība uz vairākiem gadiem.

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt pilsētas attīstības stratēģijas apstiprināšanu, vienlaicīgi piekrītot A.Ābelīša viedoklim, ka nesaprotamu iemeslu dēļ pašvaldībā tiek kavēta dažādu jautājumu risināšana, kas turpmāk būtu jānovērš.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks), I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu.

Iziet Dz.Homka

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16 (lēmums Nr.826)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu turpmāk, gatavojot lēmumprojektus par atzinumu meža zemes transformācijai, skicē precīzāk iezīmēt teritoriju, kur paredzēta transformācija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (M.Dzenītis, R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, M.Vorobjova), I.Blaua un Dz.Homka izgājušas), nolēma pieņemt lēmumu atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16.

Ienāk Dz.Homka

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201 (lēmums Nr.827)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201.

Ienāk I.Blaua

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumapstādījumu) uzturēšana un aizsardzība” (saistošie noteikumi Nr.71)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka balsojumā par šo saistošo noteikumu projektu atturēsies, jo sagatavotais priekšlikums nav pārdomāts.

G.Truksnis izsakās, ka Administratīvā komisija izvērtē un piemēro sodu par katru pārkāpuma gadījumu atsevišķi. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (R . Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš,), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumapstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”.

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14 (lēmums Nr.828)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14.

20. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501) (lēmums Nr.829)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Neibergs (līdzīpašnieku advokāts) izsakās par lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, A.Tampe , I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501).

21. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9717 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Vēsmas ielā 5 (lēmums Nr.830)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9717 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Vēsmas ielā 5.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.771 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.831)

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.929 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.832)

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.642 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (kadastra Nr.13000011407) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.833)

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.834)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” –11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua ) , nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.771 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.929 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.642 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (kadastra Nr.13000011407) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 130002108308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50” (lēmums Nr.835)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 130002108308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50”.

27.Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līgumu slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

K.Casno

 G.Truksnis izsludina sēdes pārtraukumu līdz 2010.gada 17.decembra plkst.15.00

Sēde slēgta plkst.11.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 22.decembrī


Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
TURPINĀJUMS

2010.gada 17.decembrī

Nr.36

Piektdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1500

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1645 līdz sēdes beigām), Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Romualds Ražuks , Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Kristīne Casno, Neils Balgalis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Guntis Grūbe

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

2.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

3.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

5.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

6.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā

8.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

9.

Par maksas pakalpojumiem Pumpuru vidusskolā

10.

Par maksas pakalpojumiem Ķemeru vidusskolā

11.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

12.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā

13.

Par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”

14.

Par dzīvojamās mājas Upes ielā 43, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

15.

Par Jūrmalas pilsētas domes attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Priedaine 0201

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumapstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 14

20.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501)

21.

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9717 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Vēsmas ielā 5

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.771 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.929 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.642 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (kadastra Nr.13000011407) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.724 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (kadastra Nr.13000011131) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

26.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumā Nr.483 „Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 130002108308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50”

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līgumu slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

29.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 lietošanas kārtības noteikšanu

30.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Konkordijas ielā 27 kopīpašuma esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu

27.Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līgumu slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.836)

Ziņo:

V.Zvejniece

K.Casno

Izsakās:

Z.Starks jautā par plānoto 10-stāvu apbūvi teritorijā Lielupes grīvā, kas ir pieguļoša īpaši aizsargājamai teritorijai - Raga kāpai.

K.Casno atbild, ka minētā teritorija nav īpaši aizsargājamā dabas teritorija, tā ir noteikta kā ostas teritorija, kuras funkcionālais zonējums ir pludmale. Kā īpaša attīstības zona tā ir noteikta kā jaunā ostmala, kurā atļautā izmantošana ir hidrotehniska būve, tostarp arī mols. Tāpēc 10-stāvu apbūve ir paredzēta tikai tajā situācijā, ja teritorija tiks attīstīta atbilstoši noteiktajām prasībām.

A.Ābelītis jautā, kurā brīdī ir izmainīts maksimālais apbūves augstums pludmalē no Bulduriem līdz Jaundubultiem un no Kauguriem līdz Jaunķemeriem uz 8m, jo, cik zināms, iepriekš tas bija noteikts 4 m.

K.Casno atbild, ka tāds ir bijis darba grupas priekšlikums ar pamatojumu, ka šajās teritorijās būtu iespējams izveidot kvalitatīvas pludmales pakalpojumu sniegšanas vietas.

A.Ābelītis iebilst pret šādu priekšlikumu.

J.Visockis jautā par paredzēto 10 stāvu apbūvi teritorijā, kurā paredzēts būvēt biogāzes ražošanas rūpnīcu.

K.Casno paskaidro, ka teritorijas plānojuma 1.redakcijas laikā un arī šobrīd šī teritorija ir degradēta teritorija. Līdz ar to teritorijas plānojuma risinājumos tika izvirzītas prasības, kas varētu veicināt šīs teritorijas straujāku attīstību. Tāpēc šajā teritorijā ir noteikta atļautā izmantošana, tostarp arī ražošanas un noteikti šādi maksimālie apbūves augstumi. Ja sabiedriskajā apspriešanā tiks konkretizēts kāds noteikts šīs teritorijas attīstības risinājums, tad citi risinājumi šajā teritorijā netiks paredzēti.

Z.Starks jautā par 10 stāvu apbūvi Dubultos bijušās sanatorijas „Rīgas Līcis” blakus esošajā teritorijā.

K.Casno atbild, ka šī ir Jūrmalas pilsētas vēsturiskā zemes vienība, kura ir paredzēta kūrortobjektu izveidošanai. Ņemot vērā to, ka šeit ir aizsargājamie biotopi, tad šai teritorijai ir jāizstrādā ne tikai detālplānojums, bet arī jāveic bioloģiskais izvērtējums, lai noteiktu piemērotāko vietu kūrortobjektu izvietošanai.

Z.Starks jautā, vai šobrīd esošo Jūrmalas kūrortiestāžu viedoklis ir tāds, ka šādas iestādes Jūrmalā trūkst un ir nepieciešami jauni kūrortobjekti un izbūvējami tieši kāpu zonā?

K.Casno atbild, ka kūrortiestāžu viedoklis ir tāds, ka Jūrmalā ir jāveido kūrortpilsētai atbilstoša infrastruktūra un jauni kūrortobjekti un, jo vairāk šie objekti ir vienā vietā un lielākā koncentrācijā, jo šī konkrētā nozare attīstās daudz labāk.

G.Truksnis - tā kā teritorijas plānā ir iestrādāti vairāki darba grupas priekšlikumi, ierosina publicēt arī darba grupas sanāksmju protokolus.

Z.Starks jautā par 10 stāvu apbūvi plānotā tilta teritorijā Dubultos.

K.Casno atbild, ka šajā teritorijā šāds maksimālais augstums ir noteikts ar iespēju tajā izveidot arī sabiedriskas būves, piemēram, stadionu, bet iepriekš nosakot tikai šo konkrēto atļauto izmantošanu.

N.Balgalis (SIA „Grupa 93”) paskaidro, ka tikai dažas teritorijas, kuras vēsturiski ir piederējušas pašvaldībai, tiek piedāvātas kā jaunas kūrortteritorijas. Visas iepriekš noteiktās kūrortteritorijas ir pārmantotas no esošā plāna, tāpēc būtiski netiek palielināts dabas teritoriju izmantošanas īpatsvars. Doma ir tāda, ka Jūrmalā jau 20 gadus atrodas vairākas kūrortceltnes, kuras pašvaldība un arī valsts nevar izmantot vai ietekmēt, tādējādi pašvaldībai tiks dota iespēja.

K.Casno izsakās, ka arī tūrisma un pilsētas attīstības stratēģijās ir paredzēta jaunu kūrortobjektu izveidošana.

Z.Starks uzskata, ka šis teritorijas plānojums ir izstrādāts neveiksmīgi, kuru, viņaprāt, par labu varētu uzskatīt tikai investori un tikai tādi, kuriem ir vienalga, kā Jūrmalas pilsēta attīstās. Iebilst pret to, ka plānojumā paredzēts pusi no pludmales, kāpas un arī Lielupes krastu apbūvēt ar betona daudzstāvu ēkām. Izsakās, ka nav saprotams arī tas, ka teritorijā, kur paredzēta biogāzes rūpnīcas izveidošana, varētu arī attīstīties vairāku stāvu apbūve. Kā arī nav saprotama bijušās Slokas CPF teritorijas, kuru vajadzētu attīstīt kā ražošanas teritoriju, attīstības vīzija. Uzskata, ka turpmākajos gados vajadzētu atjaunot un attīstīt bijušās Jūrmalas sanatorijas un kūrortiestādes, nevis būvēt jaunas, pie tam dabas pamatnes teritorijās.

A.Ābelītis izsakās, ka Jūrmalas lielākā vērtība ir pludmale un Lielupe un to piekrastes, kuras jaunajā teritorijas plānojumā paredzēts apbūvēt ar daudzstāvu ēkām. Uzskata, ka vajadzētu izmantot iespēju, saņemot Eiropas struktūrfondu finansējumu, Kaugurciema pludmalē vairākas esošās 19 gadsimtā celtas koka ēkas renovēt un izveidot kā tūrisma apskates objektus, nevis šajā teritorijā paredzēt jaunu 8m daudzstāvu ēku apbūvi. Izsaka priekšlikumu gan pludmales, gan Lielupes krastā noteikt maksimālo apbūvi -4m.

M.Dzenītis izsakās, ka šobrīd situācija ir tāda, ka no tūristiem, kas apmeklē Jūrmalu, tikai neliela daļa izmanto kūrortiestāžu un viesnīcu pakalpojumus, tādējādi ir nepieciešams teritorijas plānojumā paredzēt vairāk tieši tūristus piesaistošus objektus un lielāku uzsvaru likt uz kūrortattīstību. Uzskata, ka teritorijas plānojuma redakcija nav ideāla, tāpēc sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība varēs izteikt savu viedokli un priekšlikumus, ko darba grupa tālāk izvērtēs un iestrādās teritorijas plānojumā. Uzskata, ka tādēļ šobrīd teritorijas plānojumā nevajadzētu neko mainīt. Aicina deputātus atbalstīt teritorijas plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

I.Blaua izsakās, ka nepiekrīt izstrādātā teritorijas plānojuma vairākiem risinājumiem un ir šaubas par to, vai arī viss no tajā paredzētā tiks realizēts.

Apšauba šobrīd esošo kūrortiestāžu noslogotību un nepieciešamību vēl pēc jaunām kūrortiestādēm un to piedāvājuma. Šobrīd nevar atbalstīt šo lēmumprojektu, jo ir jāpārdomā vēl daudzas nianses un jākonkretizē galvenie akcenti.

J.Visockis iebilst pret to, ka nav skaidra teritorijas, kurā paredzēta jauna tilta būvniecība, attīstības vīzija. Tādejādi šobrīd investoriem šajā teritorijā tiek liegta iespēja projektēt un realizēt kādu no projektiem.

I.Ančāns izsakās, ka šis ir pilnīgi jauns teritorijas plānojums. Nododot sabiedriskajai apspriešanai, tiks izteikts tā novērtējums. Izstrādātājā teritorijas plānojumā ir daudzi fakti, kas nav saistāmi ar to, ka pasaulē visu skaistumu ir radījusi daba, tajā parādās elementi, kas šo dabas skaistumu grib iznīcināt. Tāpēc ir jānodod šis plānojums sabiedriskajai apspriešanai ar mērķi, lai runātu par pozitīvām lietām, proti, lai cilvēks spētu iekļauties dabā, nevis to iznīcinātu. Aicina atbalstīt teritorijas plānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Z.Starks uzskata, ka nevar nodot iedzīvotājiem šādi sagatavotu teritorijas plānojumu, jo iedzīvotājiem ir citas problēmas un nav tādu zināšanu, lai profesionāli varētu to izvērtēt.

M.Dzenītis kategoriski nepiekrīt Z.Starka teiktajam, jo uzskata, ka plānojums obligāti ir jānodod sabiedrībai izvērtēšanai un jāuzklausa iedzīvotāju priekšlikumi.

Dz.Homka izsakās, ka gadiem ilgi par Jūrmalu tiek runāts kā par „guļamrajonu” un beidzot 2 gadu garumā ir izstrādāts perspektīvs teritorijas plānojums ar drosmīgiem risinājumiem, kas Jūrmalu vairāk attīstīs tieši par kūrortpilsētu. Atbalsta šo teritorijas plānojumu un tā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, uzklausot iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus.

G.Grūbe (JAB) izsakās, ka ar šo lēmumprojektu sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots ne tikai teritorijas plānojums, bet arī vides pārskata projekts. Taču šobrīd fiziski šāda vides pārskata projekta fiziski nav, tāpēc to vajadzētu izstrādāt pēc iespējas ātrāk. JAB šobrīd uzskata, ka šis teritorijas plānojums ir jānodod atkārtotai pārskatīšanai un varbūt pat pārstrādāšanai. Aicina domes deputātus un vadību lauzt līgumu ar SIA „Grupa 93” un nodot tālāk šī teritorijas plānojuma izstrādāšanu Pilsētplānošanas nodaļai, tādējādi ietaupot gan naudu, gan laiku, gan uzlabojot tā kvalitāti.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd šis teritorijas plānojums netiek apstiprināts, bet gan nodots sabiedriskajai apspriešanai, lai uzklausītu un izvērtētu gan iedzīvotāju, gan arī dažādu sabiedrisko organizāciju priekšlikumus, viedokļus un atzinumus. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis), „pret” – 4 (Z.Starks, M.Vorobjova, I.Blaua , A.Ābelītis), „atturas”- 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līgumu slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet Z.Starks

28. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.836)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, I.Blaua , J.Visockis, A.Ābelītis M.Dzenītis, V.Maksimovs, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jurģu ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

29. Par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 lietošanas kārtības noteikšanu (lēmums Nr.837)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (V.Maksimovs , M.Dzenītis, M.Vorobjova), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 lietošanas kārtības noteikšanu.

30. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Konkordijas ielā 27 kopīpašuma esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.838)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Konkordijas ielā 27 kopīpašuma esošās daļas pilnvarojuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.16.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 6.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 22.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF