Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 29.oktobra 33.nolikumu

2011.gada 31.martāNr. 8

protokols Nr. 7, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12
„Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums” 10.punktu sekojošā redakcijā:

„10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības prorammas:

10.1. pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111;

10.2. speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem kods 01015511”.

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis