Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1000 līdz 1002), Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1000 līdz 1005), Dzintra Homka, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1000 līdz 1005), Juris Visockis, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1000 līdz 1004), Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Indra Brikmane, Agita Bērzupe, Marita Šteimane, Aina Birina, M.Mihailova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe un V.Maksimovs nav ieradušies), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

5.

Par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”

6.

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs

7.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

8.

Par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums””

10.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

11.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 6201 Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 15

12.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu

13.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu

14.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līgumu noslēgšanu

15.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu

16.

Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, „Majori 2513”, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 un Jūrmalā, „Majori 2515” maiņu

17.

Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu

18.

Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass līdz Rūjienas ielas asij iznomāšanu

19.

Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu

20.

Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Vanagu ielas asij iznomāšanu

21.

Par pludmales nogabala no Atbalss ielas ass Kauguru virzienā iznomāšanu

22.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.13 un zemesgabala daļas iznomāšanu

23.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.28 un zemesgabala daļas iznomāšanu

24.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.33 un zemesgabala daļas iznomāšanu

25.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu

26.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu

27.

Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46 telpu grupas Nr.601 un zemesgabala daļas iznomāšanu

28.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Puškina ielā 3 iznomāšanu

29.

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmuma Nr.169 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma Nr.1176 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

32.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmuma Nr.666 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

33.

Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”

34.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.807 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T.”

35.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.”

36.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.”

37.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no D.B.K.”

Ienāk V.Maksimovs, R.Munkevics, R.Ražuks un A.Tampe

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu (lēmums Nr.133)

Ziņo:

G.Truksnis informē, ka ziņotāja par šo jautājumu O.H.Koziorova ir apslimusi un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka neatbalstīs šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka tādējādi tiek pausta Latvijas valsts attieksme gan pret pilsoņiem un bērniem, kuri tajā laikā nežēlīgi tika izsūtīti no Latvijas, gan arī attieksme pret personām, kuras dzīvo Latvijā un tām, kurām ir bijusi liegta iespēja ilgus gadus atgriezties.

Dz.Homka izsakās, ka O.H.Koziorova ir lūgusi pateikt, ka lēmumprojekts ir izvērtēts un sagatavots saskaņā ar likumu.

I.Ančāns izsakās, ka ir saprotams A.Ābelīša uzstādījums un uzskata, ka tas ir pamatots, taču katrs gadījums ir vērtējams atsevišķi. Sagatavoto lēmumprojektu atbalstīs, jo šis gadījums ir izvērtēts un sagatavots ņemot vērā likumā noteikto.

Z.Starks izsakās, ka lēmumprojektu neatbalstīs, jo neredz īsti iemeslu, kāpēc tiek atteikta politiski represētās personas statusa piešķiršana lēmumprojektā minētajai personai.

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu, jo tas ir sagatavots saskaņā ar likumu un ir iespēja to apstrīdēt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 5 (J.Visockis, R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.134)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu, jo apšauba iepirkuma revīzijas veikšanai pašvaldības iestādēs procedūru un tā rezultātus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Ābelītis, R . Munkevics), „pret” –3 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks ) , „atturas”- 3 (I.Blaua , R.Ražuks, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, ka konsultējoties ar uzņēmējiem un Valsts nodarbinātības aģentūru, ir sagatavots un šodien deputātiem izsniegts vēl viens saistošo noteikumu projekta variants un aicina deputātus atbalstīt šo variantu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

5. Par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” (lēmums Nr.135)

Ziņo:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.

6. Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs (nolikums Nr.7)

Ziņo:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.136)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

8. Par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums”” (nolikums Nr.8)

Ziņo:

M.Šteimane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums””.

10. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” (lēmums Nr.137)

Ziņo:

M.Mihailova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”.

11. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 6201 Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 15 (lēmums Nr.138)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 004 6201 Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 15.

12. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.139)

13. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.140)

14. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.141)

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.142)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līgumu noslēgšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līgumu noslēgšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu.

16. Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Majori 2513, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 un Jūrmalā, Majori 2515 maiņu (lēmums Nr.143)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Majori 2513, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 un Jūrmalā, Majori 2515 maiņu.

17. Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.144)

18. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass līdz Rūjienas ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.145)

19. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.146)

20. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Vanagu ielas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.147)

21. Par pludmales nogabala no Atbalss ielas ass Kauguru virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.148)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams precizēt lēmumprojekta „Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass līdz Rūjienas ielas asij iznomāšanu” nosaukumu šādā redakcijā: „Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu”.

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka par sagatavotajiem lēmumprojektiem nebalsos, jo uzskata, ka šie jautājumi vispirms ir jāizskata komitejās.

Ā.Ābelītis aicina deputātus atbalstīt sagatavotos lēmumprojektus.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no P.Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Ērgļu ielas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala no Kaiju ielas ass līdz Vanagu ielas asij iznomāšanu.

5. Par pludmales nogabala no Atbalss ielas ass Kauguru virzienā iznomāšanu.

22. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.13 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.149)

23. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.28 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.150)

24. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.33 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.151)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka kapitālsabiedrība jau vairākus gadus iznomā telpas, tādējādi veicot komercdarbību un gūstot no tās peļņu, tāpēc izsaka priekšlikumu Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai sakārtot šos jautājumus, kas attiecas uz Kauguru poliklīniku un tāpat arī līdzīgus jautājumus attiecībā uz Bulduru slimnīcu, gatavot novērtējumu un gatavot jautājumu par ieguldīšanu pamatkapitālā.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.13 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.28 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 98a telpas Nr.33 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

25. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.152)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu.

26. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.153)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka lēmumprojekta 1.punktā precizēt plānoto izmantošanu: „pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas realizēšanai”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu, precizējot lēmuma 1.punktu.

27. Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46 telpu grupas Nr.601 un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.154)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46 telpu grupas Nr.601 un zemesgabala daļas iznomāšanu.

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Puškina ielā 3 iznomāšanu (lēmums Nr.155)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Puškina ielā 3 iznomāšanu.

29. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi”.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmuma Nr.169 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.156)

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma Nr.1176 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.157)

32. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmuma Nr.666 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.158)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmuma Nr.169 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma Nr.1176 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmuma Nr.666 „Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

33. Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija” (lēmums Nr.159)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 5.punktā noteikt termiņu līdz 2011.gada 20.maijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”, lēmuma 5.punktā nosakot termiņu līdz 2011.gada 20.maijam.

34. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.807 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T.”

(lēmums Nr.160)

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.” (lēmums Nr.161)

36. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.”

(lēmums Nr.162)

37. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no D.B.K.”

(lēmums Nr.163)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.807 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.T.”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.683 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no A.D. un B.M.”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808 „Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no D.B.K.”.

Sēde slēgta plkst.10.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 21.aprīlī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 5.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF