Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 65.nolikumu

2011.gada 15.decembrīNr. 23

protokols Nr. 24, 11. punkts

Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punktu un Latvijas Republikas
Muzeju likuma 8.panta 2.daļu un 14.pantu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Jūrmalas pilsētas muzejs (turpmāk – Muzejs) ir pašvaldības izveidota kultūras iestāde, kas darbojas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) padotībā. Muzejs ir juridiska persona, tam ir savs zīmogs ar pilnu Muzeja nosaukumu, sava simbolika, patstāvīgs budžets un norēķinu konti bankā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

2. Muzeja filiāles ir Jūrmalas pilsētas muzeja struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām, to darbību reglamentē Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums un Iekšējās darba kārtības noteikumi. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

3. Muzejs un tā filiāles ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, lielākā materiālās un nemateriālās kultūras vērtību krātuve par Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

4. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums, kuru apstiprina Dome. Savā darbībā Muzejs ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Muzeju likuma, likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citu normatīvo aktu prasības, Domes lēmumus, respektē Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Profesionālās ētikas kodeksa principus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

II. MUZEJA MISIJA, FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

5. Muzeja misija:

Lai veicinātu pilsētas izaugsmi, veidojot Jūrmalu par starptautiski pazīstamu kūrortu ar kvalitatīvu kultūras dzīvi pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, attīstīt un popularizēt Jūrmalas - Baltijas lielākās kūrortpilsētas – unikālo, ar izcilām personībām saistīto daudznacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsturi 18.-21.gadsimtā, izmantojot Jūrmalas pilsētas muzeja daudzveidīgos resursus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

6. Muzeja pamatkrājums - priekšmetu kopums, kuram ir kultūrvēsturiska, mākslinieciska, memoriāla vai zinātniska vērtība, ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, nacionālā bagātība, kas atrodas valsts aizsardzībā. Nacionālā muzeju krājuma pārraudzību veic Kultūras ministrija.

7. Muzejam ir šādas funkcijas:

7.1. krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes materiālās un nemateriālās kultūras vērtības; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

7.2. veikt Muzeja krājuma un Jūrmalas kultūrvēstures izpēti;

7.3. veikt izglītojošo darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas pilsētas vēsturi un kultūru, radīt pilsētas iedzīvotājos interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu; Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

7.4. popularizēt Muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, izceļot Jūrmalas kūrortu unikalitāti.

8. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Muzejs veic šādus uzdevumus:

8.1. komplektē Muzeja krājumu, veic tā uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Muzeja misijai, 2006.gada 21.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (turpmāk – Noteikumi) un citu normatīvo aktu prasībām;

8.2. veic pētījumus, sagatavo un publisko rakstus, rakstu krājumus, katalogus, bukletus un citus izdevumus;

8.3. veido un iekārto ekspozīcijas un izstādes Muzejā un ārpus tā;

8.4. nodrošina ekspozīciju un izstāžu pieejamību apmeklētājiem;

8.5. sagatavo un vada izglītojošās programmas, pasākumus, lekcijas un ekskursijas;

8.6. sniedz konsultācijas un metodisku palīdzību muzeju darba, Jūrmalas vēstures un mākslas jautājumos;

8.7. sagatavo un izplata informatīvus un reklāmas izdevumus par Muzeju un tā darbību, izplata suvenīrus;

8.8. uztur un attīsta Muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

III. MUZEJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9. Muzejam savu funkciju realizēšanai ir tiesības:

9.1. slēgt civiltiesiskus darījumus, lai papildinātu, saglabātu, pētītu un popularizētu Muzeja krājumu, kā arī nodrošinātu Muzeja darbību;

9.2. realizēt autortiesības uz Muzeja valdījumā esošo Muzeja krājumu saskaņā ar Autortiesību likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

9.3. sniegt maksas pakalpojumus, un veikt saimniecisko darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iegūtos līdzekļus izmantot apstiprinātā budžeta ietvaros Muzeja darbības vispusīgai attīstībai – krājuma papildināšanai un saglabāšanai, krājuma priekšmetu konservācijai un restaurācijai, pētniecības darbam, darbinieku materiālajai stimulēšanai un kvalifikācijas celšanai, iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai atbilstoši maksas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinos norādītajiem apjomiem;

9.4. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem ārvalstīs, iestāties starptautiskajās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā;

9.5. realizēt izstāžu apmaiņu un saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai; pēc Kultūras ministrijas atļaujas saņemšanas uz laiku izvest Muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts;

9.6. saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

9.7. saņemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu;

9.8. citas Muzeju likumā un normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

10. Muzejam savu funkciju realizēšanai ir pienākums:

10.1. veikt Muzeja darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.2. nodrošināt Muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

10.3. katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību Domei, Kultūras ministrijai, Latvijas Republikas Centrālajai Statistikas pārvaldei, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Muzeju padomei tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 16.nolikumu

10.4. akreditēties saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

10.5. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

10.6. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

IV. MUZEJA PĀRVALDE UN STRUKTŪRA

11. Muzeja darbu vada Muzeja direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot to ar Latvijas Muzeju padomi. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

12. Muzeja direktora pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un rīkojumi un šis Nolikums.

13. Muzeja direktors:

13.1. organizē un vada Muzeja darbu, atbild par tā funkciju veikšanu un sasniegtajiem darba rezultātiem;

13.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Muzeju visās valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām;

13.3. slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām savā kompetencē esošajos jautājumos apstiprinātā budžeta ietvaros;

13.4. izstrādā Muzeja darbības plānu un budžeta projektu, atbild par to izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros;

13.5. atbild par Muzeja materiālo vērtību saglabāšanu un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu, slēdz saimnieciskos darījumus;

13.6.  atbild par Muzeja krājuma saglabāšanu, nosaka kārtību, kādā notiek Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana;

13.7. sniedz priekšlikumus Domei par Muzeja struktūru un izstrādā darbinieku skaita sarakstu, kuru apstiprina Dome; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

13.8. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību; apstiprina darbinieku amata aprakstus un iekšējās darba kārtības noteikumus; pieņem darbā, pārceļ amatā vai atbrīvo no darba Muzeja darbiniekus;

13.9. izdod lēmumus un rīkojumus par Muzeja darbību, kas ir saistoši visiem Muzeja darbiniekiem;

13.10. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

14. Muzeja funkcijas realizē Muzeja struktūrvienības – filiāles un nodaļas, kā arī Muzeja speciālisti un tehniskā un apkalpojošā personāla darbinieki.

15. Muzejam ir divas filiāles: Aspazijas māja un Jūrmalas brīvdabas muzejs. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 16.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 24.novembra 80.nolikumu

15.1 Papildināts ar domes 2022.gada 24.novembra 80.nolikumu

16. Filiālēm ir sava darbības programma, kas saskaņota ar Muzeja attīstības stratēģiju.

17. Jūrmalas brīvdabas muzejā tiek veidots savs, atsevišķs muzeja krājums, kura veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas jautājumus izskata Muzeja krājuma komisija. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

18. Pamatojoties uz Noteikumiem, Muzejā darbojas Krājuma komisija, kas izskata visus ar Muzeja krājuma darbu saistītos jautājumus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

19. Krājuma komisija darbojas saskaņā ar Muzeja direktora apstiprinātu Krājuma komisijas nolikumu, kas nosaka Krājuma komisijas funkcijas un uzdevumus. Tās sastāvu apstiprina Muzeja direktors, komisijas priekšsēdētājs ir muzeja galvenais krājuma glabātājs.

20. Muzeja un tā struktūrvienību darbinieku pienākumi noteikti Muzeja direktora apstiprinātos amatu aprakstos.

21. Muzeja iekšējo darba kārtību nosaka Muzeja direktora apstiprināti darba kārtības noteikumi.

V. MUZEJA FINANSĒŠANA

22. Muzejs tiek finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzot līdzekļus: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 23.nolikumu

22.1. muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

22.2. muzeja krājuma papildināšanai, saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), izpētei un izmantošanai;

22.3. mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

22.4. muzeja personāla algošanai;

22.5. starptautiskai sadarbībai;

22.6. sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai.

23. Muzejs var saņemt papildus finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti Muzeja pamatbudžeta kontā, tos izmanto atbilstoši apstiprinātajai tāmei. Muzeja saņemtie ziedojumi vai dāvinājumi ar norādītu mērķi vai bez tā tiek ieskaitīti speciālā budžeta kontā. Saņemtie ziedojumi ir izlietojami atbilstoši mērķim vai Muzeja attīstības nodrošināšanai.

24. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes noteiktajā kārtībā.

25. Par Muzeja finansiāli saimniecisko darbību atbild Muzeja direktors.

26. Muzeja finanšu līdzekļu aprite tiek veikta decentralizēti Muzeja grāmatvedībā.

VI. MUZEJA DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA UN PĀRSKATU SNIEGŠANA

27. Muzeja direktors nodrošina Muzeja darbības tiesiskumu atbilstoši Muzeja nolikumam, bet darbinieki - atbilstoši Muzeja amata aprakstos noteiktajai kompetencei.

28. Muzeja darbinieku lēmumus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Muzeja direktoram. Muzeja direktora lēmumus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Domē, bet pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 65.nolikumu

29. Muzejs reizi gadā sagatavo un iesniedz Domei pārskatu par Muzeja funkciju izpildi.

VII. MUZEJA REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

30. Muzeju reorganizē vai likvidē Dome, konsultējoties ar Muzeju padomi.

31. Muzeja reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā pašvaldībai ir pienākums konsultēties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā muzeju krājumā iekļautajiem Muzeja priekšmetiem.

VIII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

32. Nolikumā neparedzētus jautājumus Muzejs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar Domes lēmumiem un rīkojumiem.

33. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumu Nr.30 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis