Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr.24

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova (nepiedalās no plkst.1210-1216)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1210-1219 ) , Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1210-1217 ) , Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša (nepiedalās no plkst.1210-1217 ) , Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Gunta Smalkā, Guna Voitkāne, Māris Demme, Agita Bērzupe, Aīda Paipare, Vairis Ļaudams, Raisa Kraukste, Ilze Černovska, Inta Baumane, Guntars Valants, Anda Zaķe, Anna Deičmane, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Neils Balgalis un Lolita Čača (SIA „Grupa 93”)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Pumpura vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001 renovācijai Kronvalda ielā 8, Jūrmalā

· Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Skolas iela 44)

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Pumpura vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001 renovācijai Kronvalda ielā 8, Jūrmalā

6.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

9.

Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

11.

Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums

12.

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

13.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

14.

Par vienreizējo pašvaldības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijā

15.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

16.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

17.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

20.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,086 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar V.D.

21.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 0,01domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar J.M.

22.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi

23.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu

24.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu

25.

Par dzīvokļu īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 pirkumu

26.

Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu

27.

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Jūrmalā, neprivatizēto daļu nepārņemšanu un pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

28.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu

29.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Iecavas ielā 5

30.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 83

31.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 12

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3

33.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8006 Jūrmalā, Tiltu ielā 27

34.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2202 Jūrmalā, Turaidas ielā 21

35.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20

36.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49,  Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā, Vikingu ielā 25A, Jūrmalā, Vikingu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”atzīšanu par spēku zaudējušu

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.46 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospekta 31” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 apstiprināšanu

52.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”

(nolikums Nr.20)

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”.

2. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Skolas iela 44)

(lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka protams, neiebilst, ka ir nepieciešami dzīvokļi denacionalizēto namu īrniekiem , bāreņiem un citām iedzīvotāju kategorijām, taču uzskata, ka noteikti ir arī citas iespējas kā šos iedzīvotājus nodrošināt ar dzīvojamo platību. Uzskata, ka summu, kas 10 gados paredzēta sociālo  ēku rekonstrukcijai un arī to tālākai apsaimniekošanai, būtu tomēr jāparedz jaunas sporta zāles un kādas kultūras iestādes būvniecībai, jo šī deputātu sasaukuma laikā īstenojot mājokļu programmu jau ir realizēts projekts Līču ielā 2. Tāpēc iebilst par to, ka tiek uzskatīts, ka pilsētas galvenā prioritāte ir tikai mājokļu programma, novirzoties no pilsētas pamatfunkcijas, proti, tūrisma, kurš ilgtermiņā pilsētai dotu tikai ieņēmumus, radot jaunas darba vietas un iedzīvotāju labklājību. Izsakās, ka varētu atbalstīt ēkas Skolas iela 44 renovāciju, taču šobrīd nav nekādu konkrētu priekšlikumu par pilsētai arī citu nepieciešamu objektu attīstību, tāpēc  balsojumā atturēsies.

Z.Starks izsakās, ka jau sākotnēji, vēršoties ar lūgumu par šīs ēkas pārņemšanu no valsts pašvaldības īpašumā, tā bija paredzēta tieši šo sociālo funkciju veikšanai. Taču ņemot vērā šīs ēkas rekonstrukcijai paredzētās izmaksas uz 1m2, uzskata, ka par šādiem līdzekļiem jau var uzbūvēt jaunu, modernu ēku. Tāpēc šobrīd aicina deputātus atturēties, jo ir šaubas par to, vai šī summa tiks racionāli un lietderīgi izmantota šīs ēkas rekonstrukcijai.

M.Dzenītis izsakās, ka, lai gan arī viņu māc šaubas par šo summu, kas nepieciešama ēkas rekonstrukcijai, tomēr uzskata, ka šis ir tas gadījums, kad pašvaldībai ir iespēja saņemt valsts kases finansējumu un tas ir jāizmanto, bet stingrāk jākontrolē, lai šīs būvniecības izmaksas būtu arī ekonomiski pamatotas. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

G.Truksnis izsakās, ka, pirmkārt, šī summa ir provizoriska, tā ir būvnieku tāmes summa, kurā ir paredzēti arī ārējo tīklu izbūve un ēkas ārējā labiekārtošana. Otrkārt, iespējams, ka būvēt jaunu ēku būtu vienkāršāk un lētāk, nekā renovēt esošo. Treškārt, šī ēka labi jāaprīko un jāpielāgo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas arī sadārdzina šo projektu. Tāpēc, izvērtējot piedāvājumus atklātā konkursā, iespējams, ka arī šī summa varētu būt mazāka. Realizējot projektu Līču ielā un arī šo projektu, ir uzsākta dzīvokļu programmas īstenošana, pildot dotos solījumus un apņemšanos iedzīvotājiem, lai gan ar nokavēšanos, jo to pilnībā bija paredzēts jau realizēt līdz 2011.gadam. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Skolas iela 44).

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka balsojumā par šo lēmumprojektu atturēsies, jo kā jau iepriekš ir izteicies, nav pieņemams, ka sākotnēji pieteiktais projekts vēlāk ir dubultojies summā. Tas nozīmē, ka nebija pietiekami labi izstrādāts projekts un nebija veikti precīzi aprēķini. Šobrīd šī summa ir neadekvāti liela pret šo projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks,), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Pumpura vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001 renovācijai Kronvalda ielā 8, Jūrmalā

(lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Pumpura vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001 renovācijai Kronvalda ielā 8, Jūrmalā.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegta lēmumprojekta jaunā redakcija, kas tika sagatavots ņemot vērā priekšlikumus, kas tika izteikti Finanšu komitejā.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumus:

1) 5.4.1.punktā darba pieredzi noteikt mazāku par 3 gadiem;

2) 5.4.2.punktā darba pieredzi noteikt 3-5 gadiem;

3) 5.4.3.punktā darba pieredzi noteikt lielāku par 5 gadiem;

4) 12.7.punktā svītrot pēdējos divus teikumus: „ Novērtēšanas rezultātu piecu dienu laikā var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai komisijai. Komisijas novērtējums nav apstrīdams”.

J.Visockis uzskata, ka, lai palielinātu algas, ir jāpalielina arī ieņēmumi, bet nevis paaugstinot nodokļus, bet ar ražošanu. Tāpēc pašvaldībai ir nepieciešams radīt apstākļus, lai varētu attīstīties tieši Jūrmalas uzņēmēji.

M.Dzenītis uzskata, ka ir ļoti labi, ka ir sagatavots šāds nolikums, kurā ir arī paredzēta darbinieku novērtēšana. Taču uzskata, ka šobrīd ir skaidrs, ka pašreiz šī novērtēšana ir diezgan subjektīva un pārsūdzēšana par novērtēšanu ir ierobežota. Pie kam patreiz sagatavotais nolikuma projekts neveicina jaunu darbinieku piesaisti pašvaldībā, bet gluži otrādi, tiek pasargāti vairāk ilggadējie darbinieki, kas katrā ziņā starp domes darbiniekiem neradīs konkurenci un vēlmi darboties aktīvāk. Viņaprāt, šobrīd nolikuma projekts nav līdz galam izstrādāts un atbalstīt šo nolikuma projektu varētu tikai tad, ja nolikuma projekta pielikumos novērtēšanas kritēriji būtu izstrādāti objektīvāki. Tāpēc šobrīd balsojumā par nolikuma projektu atturēsies un aicina atturēties arī pārējos deputātus.

Z.Starks izsakās, ka varētu atbalstīt šo nolikumu, ja reiz to prasa MK noteikumi, un tādā veidā tiktu arī sakārtota algu sistēma. Taču neatbalsta algu palielinājumu domes priekšsēdētājam, priekšsēdētaja vietniekam un izpilddirektoram.

M.Dzenītis pilnīgi pretēji Z.Starka kunga teiktajam, atbalsta algu palielinājumu domes priekšsēdētājam, priekšsēdētaja vietniekam un izpilddirektoram, sevišķi tāpēc, ka viņi savā starpā ir sadalījuši un pārņēmuši funkcijas, ko iepriekš pildīja priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos.

G.Truksnis uzsver, ka šis nolikuma projekts ir tapis diezgan lielā steigā un tas nav „akmenī iecirsts”. Ja uzsākot novērtēšanu parādīsies kādas nepilnības, tad tiks veikti labojumi un izstrādāta cita metodika. Šis nolikums nav vērsts uz to, lai kādam no domes vai pašvaldības darbiniekiem samazinātu algu, gluži otrādi, ņemot vērā to, ka iestājoties krīzei pašvaldības darbinieki cieta daudz vairāk nekā privāta sektora darbinieki. Šis algu paaugstinājums nav mērķis paaugstināt sev algu, bet gan, pēc budžeta nodaļas teiktā, tas ir nepieciešams tādēļ, lai sastādot mēnešalgu skalu arī pārējās mēnešalgu grupas varētu noteikt attiecīgajā līmenī. Ņemot vērā Z.Starka iebildumus, par to, ka viņš uzskata, ka nav ētiski pielikt algu un tad šo algas pielikumu ziedot kādai pašvaldības vai sabiedriskai organizācijai, sola kopā ar galveno grāmatvedi rast risinājumu kā šo algas pielikumu varētu atgriezt domes kasē. Vēlreiz atkārto, ka viņa mērķis nav paaugstināt sev algu pie apstākļiem, kad nevar nodrošināt algas pielikumu arī pārējiem darbiniekiem, kuri ir pelnījuši daudz vairāk.

Aicina deputātus vispirms balsot par A.Ābelīša izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu lēmumprojekta 5.4.1.punktā darba pieredzi noteikt mazāku par 3 gadiem („par” – 11 (E.Krūmiņš, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus priekšlikumu lēmumprojekta 5.4.2.punktā darba pieredzi noteikt 3-5 gadiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Truksnis, M.Vorobjova)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu lēmumprojekta 5.4.3.punktā darba pieredzi noteikt lielāku par 5 gadiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Truksnis, M.Vorobjova)), priekšlikums tika atbalstīts.

G.Truksnis lūdz Juridiskās nodaļas viedokli par A.Ābelīša priekšlikumu svītrot divus teikumus par novērtēšanas rezultātu apstrīdēšanas tiesībām.

E.Rakiša uzskata, ka apstrīdēšanai ir jābūt, jo darbiniekam ir tiesības izteikt savu neapmierinātību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu lēmuma 12.7.punktā svītrot divus pēdējos teikumus („par” – 3 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu ar izmaiņām 5.4.1., 5.4.2. un 5.4.3.punktos.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.43)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka deputātiem ir izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka, ka būvdarbu līgumos būtu jāparedz punkts, kurš paredz, ja veicot būvdarbus ir radies  sadārdzinājums salīdzinājumā pret projekta tāmi, tad to ir jāsedz būvdarbu veicējam no saviem līdzekļiem, kurš ir nekompetenti sastādījis projekta tāmi.

G.Truksnis arī atbalsta to, ja izmaksas palielinās tieši projektētāja kļūdas dēļ, tad tās ir jāsedz no projektētāja apdrošināšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

Pārtraukums 11.40-12.10

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova, Hirša, I.Blaua un I.Ančāns nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 Ienāk L.Loskutova, Hirša, I.Blaua un I.Ančāns.

9. Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

V.Ļaudams ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts precizēts lēmumprojekta pielikums saskaņā ar Finanšu komitejas atzinumu.

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka neatbalsta šobrīd esošo izglītības sistēmu valstī, piekopjot šo te principu „nauda seko skolēnam”, tādējādi iznīcinot skolas lauku rajonos, kas arī tādā veidā skar Ķemeru vidusskolu. Uzskata, ka amorāli un nepieņemami ir tas, ka publiski tiek apspriestas izglītības iestāžu vadītāju algas, tādējādi viņus nostatot vienu pret otru. Uzskata, ka šobrīd šis jautājums nav tik viennozīmīgs un nevajadzētu to steigā apstiprināt. Viņaprāt, ka pieņemamāks un atbalstāmāks ir tas pielikuma variants, kurš bija sagatavots izskatīšanai Finanšu komitejā un tas arī motivētu skolu direktorus strādāt radošāk.

Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 2.punktā noteikt minimālo mēnešalgu 800 vai 850 Ls un uzdot struktūrvienībai, kas nodarbojas ar izglītības iestāžu pārraudzību, noteikt, cik katrā skolā ir nepieciešami direktora vietnieki.

I.Ančāns izsakās, ka izglītības sistēma ir viena no svarīgākajām gan valstī, gan arī Jūrmalā, un ir vairāki faktori, kas ietekmē skolas direktora atalgojumu. Notiekot vairākām sanāksmēm un vienojoties ar skolu direktoriem, pašreiz ir sagatavots šāds optimālākais variants, kurš vēlāk var arī mainīties. Taču turpmāk izšķirošā nozīme amata likmju noteikšanā būs izglītības kvalitātei. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

A.Ābelītis vērš deputātu uzmanību uz katastrofālo telpu trūkumu sākumskolā „Atvase”.

I.Ančāns informē, ka sākumskola „Atvase” gatavo priekšlikumus par šo jautājumu un jau tuvākajā laikā Izglītības komitejā šis jautājums tiks izskatīts.

I.Blaua izsakās, ka arī Mākslas skola šobrīd atrodas ļoti nepiemērotās telpās un jautā, kāpēc arī šis jautājums netiek risināts?

A.Tampe atbalsta to, ka skolu direktoru algu noteikt ne mazāku kā 800 Ls un izsaka priekšlikumu noteikt pašvaldības piemaksu arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktorei par augstā izglītības kvalitātes līmeņa nodrošināšanu šajā skolā.

G.Truksnis izsakās, ka apspriežoties ar Budžeta nodaļu un izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, šobrīd ir sagatavots kompromisa, optimāls un vairums apmierinošs lēmumprojekts, nosakot atalgojumu pietiekoši konkurētspējīgu un tādu, kas rosinātu skolas direktoru lielāku iniciatīvu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes priekšlikumu  („par” – 7 (A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks,), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.3 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

I.Kraukste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

11. Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas muzeja nolikumu.

12. Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu.

13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

(lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

14. Par vienreizējo pašvaldības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijā (saistošie noteikumi Nr.44)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka no vienas puses šī summa 500 tūkstoši Ls, kas paredzēti šim pabalstam no pašvaldības budžeta ir diezgan liela. Taču no otras puses, caur šiem pabalstiem tiks atbalstītas pašvaldības kapitālsabiedrības un pamatā jau „Jūrmalas siltums”, iedzīvotājiem veicot kārtējos un parādmaksājumus, kaut gan uzskata, ka, rodoties tik lieliem debitoru parādiem, tā ir „Jūrmalas siltums” problēma un nemācēšana strādāt. Lai gan, iespējams, ka šī summa, kas būs nepieciešama šī pabalsta nodrošināšanai, varētu būt arī lielāka, jo šobrīd precīzi to noteikt nevar. Šodien atbalstīs šo saistošo noteikumu projektu, lai  pēc tam, izvērtējot pusgada rezultātus, ja būs nepieciešams, veiktu arī kādas izmaiņas.

G.Truksnis izsakās, ka iniciatīva par šādu pabalstu ir bijusi tāpēc, ka tas būs kaut arī neliels, bet tomēr atbalsts mājsaimniecības vajadzībām vairāk tieši ģimenēm ar bērniem, kuru kopējie ienākumi ir mazi, bet ne minimāli, un, kas tieši arī tāpēc bieži vien neietilpst citās pabalstu saņēmēju kategorijās un, tādējādi, nepienākas arī kādi atvieglojumi. Uzskata, ka šī ir ļoti laba lieta un daudziem jūrmalniekiem tā būs palīdzība vajadzīgajā brīdī, tāpēc aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par vienreizējo pašvaldības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijā.

15. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

16. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

(lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

I.Černovska ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildinājums lēmumprojekta pielikumam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē ar papildinājumu pielikumā.

17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

G.Valants

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka nepieciešams lēmumprojektu koriģēt, svītrojot 4.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai, svītrojot lēmuma 4.punktu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju

(lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

(lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

A.Deičmane ziņo, ka ir elektroniski saņemta vēstule no Konkordijas iela 13 īpašnieka par to, ka nav iebildumu pret apgrūtinājuma noņemšanu, kas attiecas uz Konkordijas ielā 13 un Jomas ielā 63 īpašumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”.

20. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,086 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar V.D. (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,086 domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar V.Davidovu.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 0,01domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar J.M. (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 0,01domājamo daļu nomas līguma pagarināšanu ar J.Martinkenieni.

22. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi (lēmums Nr.537)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi.

23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu (lēmums Nr.538)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 3.punktā svītrot viņu no izsoles komisijas sastāva.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 atsavināšanu ar izmaiņām.

24. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu (lēmums Nr.539)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka nepieciešams koriģēt lēmumprojekta 3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi atsavināšanu, koriģējot lēmuma 3.punktu.

25. Par dzīvokļu īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 pirkumu (lēmums Nr.540)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 pirkumu.

26. Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu (lēmums Nr.541)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pirkumu.

27. Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Jūrmalā, neprivatizēto daļu nepārņemšanu un pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts dzīvojamo māju Jūrmalā, neprivatizēto daļu nepārņemšanu un pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

28. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu

G.Truksnis ierosina šo jautājumu skatīt kā pēdējo. Deputāti neiebilst.

29. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Iecavas ielā 5 (lēmums Nr.543)

30. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 83 (lēmums Nr.544)

31. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 12 (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Iecavas ielā 5.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 83.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 12.

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3 (lēmums Nr.546)

33. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8006 Jūrmalā, Tiltu ielā 27 (lēmums Nr.547)

34. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2202 Jūrmalā, Turaidas ielā 21 (lēmums Nr.548)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekta par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3 otrajā rindkopā nepieciešams precizēt būvprojekta saskaņošanas datumu - 09.05.2006.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5307 Jūrmalā, Indrānu ielā 3, ar precizējumu.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8006 Jūrmalā, Tiltu ielā 27.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2202 Jūrmalā, Turaidas ielā 21.

35. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 (lēmums Nr.549)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.M. (pārstāve no zemesgabala Vārnukroga ceļš 20 nomniekiem un vasarnīcas 110 īpašniekiem) uzskata, ka lēmumprojekts nav pilnībā korekts, jo strīds nav par patvaļīgi uzbūvētajiem zemes gabalu sadalošajiem žogiem, bet gan attiecībā uz žogu, kas pieguļ un robežojas tieši ar Vārnukroga ceļš. Uzskata, ka ņemot vērā konfliktus starp zemesgabala nomniekiem un to, ka nav atrisināts jautājums par vispārējās kārtības ieviešanu Vārnukrogā, lēmumprojekts par aizliegumu norobežot ārējos ceļus ir nepamatots.

V.Zvejniece izsakās, ka lēmumprojektā tiek uzdots novērst patvaļīgās būvniecības sekas gan attiecībā uz zemes gabalu sadalošajiem žogiem, gan arī uz uzbūvētajiem žoga stabiem uz zemesgabala un iebraucamā ceļa robežas.

G.Truksnis ierosina termiņu lēmumprojekta 2.punktā patvaļīgās būvniecības seku novēršanai  attiecībā uz uzbūvētajiem žoga stabiem uz zemesgabala un iebraucamā ceļa robežas noteikt līdz 2012.gada 1.maijam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20, lēmuma 2.punktā termiņu nosakot līdz 2012.gada 1.maijam.

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.550)

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

38. Par zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā, Vikingu ielā 25A, Jūrmalā, Vikingu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu zemes vienību apvienošanu Vikingu ielā 23, Jūrmalā, Vikingu ielā 25A, Jūrmalā, Vikingu ielā 25, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 (lēmums Nr.553)

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 (lēmums Nr.554)

41. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 (lēmums Nr.555)

42. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7.

2. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23.

3. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2.

4. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmuma Nr.91 „Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes iela 1 un Kleistes iela 3”atzīšanu par spēku zaudējušu.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.46 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospekta 31” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.46 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospekta 31” atzīšanu par spēku zaudējušu.

45. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

46. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

48. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.562)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 3 (Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

49. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu (lēmums Nr.563)

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.45)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

51. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 apstiprināšanu (lēmums Nr.564)

52. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Pārtraukums 13.50-14.50

28. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

N.Balgalis (SIA „Grupa 93) ziņo, ka šobrīd ir sagatavota attīstības plāna gala redakcija ar iestrādātiem priekšlikumiem, kas tika izteikti Apvienotajā komitejā.

L.Čača (SIA „Grupa 93)

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka šobrīd sagatavotā plāna galīgā redakcija ir krietni kvalitatīvāka un daudz labākā salīdzinot ar tā 1.redakciju, taču ir lietas, ko vajadzētu pamainīt:

1) iekļaut šajā plānā ielu klasifikācijā arī Lašu ielu un paaugstināt Lašu ielas kategoriju uz „D2” kategoriju;

2) visas K2 teritorijas (jauktā kūrorta teritorija) noteikt kā K1 teritorijas (kūrorta teritorija);

3) pašreiz kartē nevajadzētu iezīmēt kā apbūvējamu mola teritoriju;

4) ierosina vēlreiz šo plānu nodot sabiedriskajai apspriešanai, kas arī noņemtu spriedzi sabiedrības vidū. Uzskata, ka pilsētas kopējā attīstība tādā veidā netiek aizkavēta, jo šajā attīstības plānā nav paredzēts attīstīt ražošanu un arī kādas lielas investīcijas ir paredzētas tikai pāris vietās. Šis plāns vairāk paredz sakārtot vairāk pilsētas esošās degradētās teritorijas. Nododot to vēlreiz sabiedriskajai apspriešanai, pēc tam varētu arī par šo plānu nobalsot;

Ir priecīgs par to, ka teritorijā Dubultos pie upes ir paredzēta 5-stāvu un nevis 20-stāvu apbūve, kā sākotnēji bija paredzēts. Uzskata, ka daudzstāvu un iespējams arī „debeskrāpju” apbūvi varēja paredzēt šobrīd degradētajā bijušajā Slokas CPF teritorijā un bijušās Priedaines izgāztuves teritorijā.

5) nevajadzētu paredzēt iespēju apbūvi teritorijā Dzintaros pie upes, kura varētu kļūt apbūvējama, lai aizsargātu jau esošo apbūvi;

6) apkārt Slokas karjerai nevajadzētu paredzēt 5-stāvu ēku apbūvi, bet atstāt šo teritoriju kā publiski pieejamu teritoriju.

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka tas ir prettiesisks un, iespējams, tas tiks arī apstrīdēts.

Pēc formas:

1) sagatavotajā lēmumprojektā nav ietekmes uz vidi novērtējuma;

2) ja šī ir gala redakcija, tad salīdzinājumā ar 1.redakciju būtu iespējamas tikai nelielas redakcionālas izmaiņas. Taču šobrīd šīs izmaiņas ir būtiskas un skar 1/3 teritorijas un attiecas uz daudziem zemesgabalu īpašniekiem, kuri ir iepazinušies tikai ar 1.redakciju, bet ne ar izmaiņām un sagatavoto gala redakciju, kas noteikti radīs lielu iedzīvotāju neapmierinātību.

3) šī gala redakcija, nedaudz pakoriģējot un pamainot, ir jānodod atkārtoti sabiedriskajai apspriešanai.

Pēc būtības :

Šis plāns ir izstrādāts ļoti ilgi un arī pats visu šo laiku ir iesaistījies un sekojis tā izstrādāšanai, gan strādājot darba grupās, gan piedaloties visās sabiedriskajās apspriešanās sapulcēs. Var teikt, ka sākotnēji tajā bija iestrādātas vairākas ļoti labas idejas, taču šobrīd šo plānu nevar nosaukt par attīstības plānu, bet gan par stagnācijas plānu, ar kuru tiek turpināta 90 gadu sākumā uzsāktā politika pārvēršot Jūrmalu par Pierīgas guļamistabu. 1.redakcijā bija paredzēti 5 kempingi, šobrīd gala redakcijā nav vairāk neviens, lai gan aptuveni 1/3 no tūristiem, kas iebrauc Jūrmalā, ir tieši ar kemperiem. Apšauba nosauktos skaitļus par jaunām kūrortteritorijām. Pašvaldībai ir jābūt iniciatoram un jādod impulss kūrorta attīstībai, paredzot vairāk šādas teritorijas. Arī par promenādes izveidi ir bijušas vairākas diskusijas un sekojot tām līdzi, teiktu, ka vairāk sabiedrības viedoklis ir „par” nekā „pret”. Šāda promenāde būtu saistoša mūsu pilsētas „magnētam”  - pludmalei. Pludmalei ir nepieciešama moderna, jauna, augsta līmeņa infrastruktūra. Uzskata, ka promenādes izveidē varēja vienlaicīgi savienot gan krasta kāpas nostiprināšanu, gan pastaigu celiņu ar tam blakus esošiem infrastruktūras objektiem. Gala redakcijā ir izmainītas vairākas lietas tā, ka varētu paredzēt arī tiesvedības ar zemes gabalu īpašniekiem un nomniekiem, kas pašvaldībai var nākt tikai par sliktu.

Kopumā uzskata, ka šis plāns nav attīstības plāns, jo tajā nav paredzētas labas lietas investīcijām un arī pret investoriem attieksme ir ļoti rezervēta. Diemžēl ne pret visiem , jo pret vienu investoru  ir īpaši labvēlīga attieksme, lai gan ticība šim investoram un to, ka Dubultos tas ir paredzējis realizēt Stadiona būvniecību, arī nav.

SIA „Grupa 93” ir izdarījusi lielu darbu un tai ir bijušas ļoti labas idejas un bija cerīgi un interesanti strādāt. Taču žēl, ka šis darbs ir ieildzis un SIA „Grupa 93” arī interese ir mazinājusies. Tāpēc ir vēlme ļoti ātri pieņemt šo dokumentu jau kā gala redakciju, kurā, viņaprāt, ir vairākas nepilnības un kļūdas, kas būs saistošas nākamajiem 12 gadiem.

Aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu kā gala redakciju, vēl piestrādāt un nodot to atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, ņemot vērā Z.Starka priekšlikumu par Lašu ielu, šajā plānā iestrādāt šo ielu kā publiski pieejamu izeju uz molu, jo šobrīd šī izeja ir norobežota.

Dz.Hirša uzskata, ka laiks, lai viņa iepazītos un kvalitatīvi izvērtētu šo plāna gala redakciju ir bijis par īsu. Tāpēc atbalsta priekšlikumu atkārtoti to nodot sabiedriskajai apspriešanai.

R.Munkevics oponē M.Dzenīša teiktajam par izteikumiem par atbalstu kādam konkrētam investoram un to, ka šis plāns tiek pieņemts steigā, jo M.Dzenītis pats šo pēdējo gadu ir bijis atbildīgs un vadījis tā izstrādi.

G.Truksnis izsakās, ka neatbalsta priekšlikumu šo gala redakciju nodot atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai, jo plāna izstrāde tika uzsākta jau pirms 3 gadiem un visu laiku ir bijis kāds iemesls neapmierinātībai un diskusijām. Uzskata šo gala redakciju par optimālu ar nepieredzēti plašu sabiedrisko apspriešanu, plašu informēšanu, nepieredzēti plašām diskusijām un sanāksmēm. Sabiedrības viedokļi ir zināmi, tie ir uzklausīti un 75% ierosinājumu bez ierunām ir arī iestrādāti, pārējie viedokļi  ir vai nu ar niansēm iestrādāti, vai arī nav neiestrādāti skaidri pamatojot kāpēc. Arī deputātiem ir bijusi iespēja apmeklēt ļoti daudzās darba grupu sanāksmes un būt informētiem un aplami būtu, ja deputātu dēļ ir jārīko atkārtota sabiedriskā apspriešana, kas arī, kā rada iepriekšējā pieredze, varbūt nebeidzams process. Ir ļoti labi, ka šis plāns ir sadalīts 18 daļās, jo, ja būs nepieciešams veikt kādas izmaiņas, vai arī, ja uzradīsies kāda jauna un spoža ideja, tas ļaus vienkāršāk un ātrāk veikt grozījumus tieši konkrētajā daļā, kas būs izdarāms pat ātrāk nekā izstrādāt detālplānojumu.

Piekrītot  Z.Starkam, arī neatbalsta 5-stāvu ēku apbūvi pie Slokas karjerām. Bet labā lieta ir tāda, ka teritorijās, kur ir paredzēta 5-stāvu ēku apbūve, ir obligāti izstrādājams detālplānojums, kura laikā iespējams vēlreiz to visu izvērtēt. Tāpat nav mērķis arī apbūvēt applūstošās teritorijas, kas ir pretlikumīgi. Varbūt vienīgi tādos gadījumos, kad zemesgabals atrodas starp zemesgabaliem diviem jau ar esošo apbūvi un, arī tas ir iespējams tikai izstrādājot detālplānojumu un saņemot uzraugošo institūciju atzinumus.

Attiecībā par noteiktajām jauktā kūrorta teritorijām (K2), kurās pirmajā kārtā ir jāparedz izbūvēt ne mazāk kā 25% kūrorta objektu, tās ir noteiktas tādas, pirmkārt, tādām teritorijām, kuras jau šobrīd ir noteiktas kā jaukta atpūtas un dzīvojamā teritorija. Tādējādi, nenoņemot tām šo dzīvojamo funkciju, par ko arī varētu būt liela neapmierinātība, bet arī ievirzītu vairāk kūrorta pakalpojumu objektu virzienā. Otrkārt, tas attiecas uz teritorijām, kurās attīstība šobrīd nenotiek un, kuras ir degradētas teritorijas, kā piemēram, teritorijas pie bijušās sanatorijas „Līva”, pie viesnīcas „Liesma” u.c. Nosakot šādu teritorijas izmantošanu, varbūt varētu investoriem rasties lielāka vēlme radīt jaunas darba vietas un sakārtot šos pilsētas graustus un šīs degradētās teritorijas, kur zināmos procentos ir paredzēta arī dzīvojamā funkcija. Taču lielam uztraukumam nav pamata, jo šādas teritorijas sastāda arī ļoti niecīgu procentu no kopējās pilsētas teritorijas.

Uzskata, ka tik saudzīgs un dabai draudzīgs un tai pašā laikā vidi sakārtojošs plāns ir lielisks kompromiss šobrīd un vēlreiz atkārto, ka būs iespējams katrā no plāna daļām. Veikt attīstības plāna grozījumus. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto attīstības plāna gala redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu paaugstināt Lašu ielas kategoriju uz „D2” kategoriju („par” – 7 (A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” –8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums netiek atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus priekšlikumu visas K2 teritorijas noteikt kā K1 („par” – 5 (A.Ābelītis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu neparedzēt apbūvi pie Slokas karjeras („par” – 2 (A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis)), priekšlikums netika atbalstīts.

Z.Starks atsauc savu priekšlikumu neparedzēt iespēju paredzēt apbūvi vietās, kuras varētu kļūt apbūvējamas aizsargājot esošo apbūvi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu neparedzēt apbūvi pašreiz saistībā ar mola teritoriju kā apbūvējamu teritoriju („par” – 2 (A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par alternatīvu lēmumprojektu par teritorijas plānojuma nodošanu sabiedriskai apspriešanai („par” – 5 (M.Dzenītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis)), priekšlikums netika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sagatavoto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis A.Tampe, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Sēde slēgta 16.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 29.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 23.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF