Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.martāNr. 124

protokols Nr. 6, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
„Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumu Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” ir apstiprināts nosaukums ielai no zemesgabala Jūrmalā, Robežu ielā 14 līdz Jūrmalas pilsētas robežai - Jāņa Rozentāla iela. Iela tika nosaukta latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla vārdā. Lēmuma pielikumā norādītais ielas sākums neatbilst situācijai dabā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 2.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā, 486.punktu izsakot šādā redakcijā:

„486. Jaņa Rozentāla iela – ceļš no zemesgabala Puškina ielā 1 līdz Jūrmalas pilsētas robežai”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF