Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 17.martāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti:

Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Indra Brikmane, Mārīte Birzniece, Agnis Kristvalds, Jānis Ivanovs, Taiga Vaišļa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Māris Tidriķis (SIA „Forma 2”pārstāvis)

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Zema enerģija patēriņa ēkas””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Zema enerģija patēriņa ēkas”” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par amatu savienošanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

3.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

4.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Zema enerģija patēriņa ēkas”

5.

Par kustamās mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

6.

Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums

7.

Jūrmalas Mākslas skolas nolikums

8.

Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Litenes ielā 7

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7130

12.

Par būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0501 001 un 1300 005 0501 003 Jūrmalā, Upmalas ielā 10 nojaukšanu

13.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110

14.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15

15.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3814 Jūrmalā, Upes ielā 26

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

17.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4

18.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

19.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81

20.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

22.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu ar J.A.

23.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu

24.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

1. Par amatu savienošanu (lēmums Nr.112)

Ziņo:

G.Truksnis

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumus lēmuma projekta nosaukumu izteikt redakcijā: „Par amatu savienošanu un amatu likvidēšanu”, 2.punktu izteikt redakcijā: „Likvidēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amatu” un 2.2. apakšpunktu izteikt kā 2.1.apakšpunktu.

G.Truksnis izsakās, ka priekšlikums par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amata likvidēšanu pēc būtības ir cits lēmumprojekts un saistīts ar grozījumu veikšanu Jūrmalas pašvaldības nolikumā.

R.Ražuks ierosina par lēmumprojekta 1.un 2.punktu balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu 1.punktu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), lēmumprojekta 1.punkts tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu 2.punktu („par” – 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 6 (R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis , M.Vorobjova)), lēmumprojekta 2.punkts tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu kopumā („par” – 10 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 4 (R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), nolēma pieņemt lēmumu par amatu savienošanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.12 )

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu ar grozījumiem 5.1.7.punktā - starp a) un b) apakšpunktiem ierakstot vārdu „vai”.

R.Munkevics atbalsta A.Ābelīša priekšlikumu un ierosina arī b) apakšpunktā noteikt termiņu: „uz 2011.gada 1.janvāri”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumiem starp a) un b) apakšpunktiem ierakstīt vārdu „vai” un b) apakšpunktā noteikt termiņu uz 2011.gada 1.janvāri („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 5 (R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis)), priekšlikumi tika atbalstīti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” ar papildinājumiem.

3. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.113)

Ziņo:

L.Maziņa

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmumprojektā svītrot 2.tabulas 1.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 8 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 6 (L.Loskutova, A.Ābelītis, M.Vorobjova, I.Ančāns, G.Truksnis, Dz.Homka)), Z.Starka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu ar izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē, svītrojot 2.tabulas 1.punktu.

4. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Zema enerģija patēriņa ēkas” (lēmums Nr.114)

Ziņo:

L.Maziņa

M.Tidriķis (projekta pārstāvis)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Zema enerģija patēriņa ēkas”.

5. Par kustamās mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.115)

Ziņo:

J.Ivanovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

6. Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums (nolikums Nr.5)

Ziņo:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikumu.

7. Jūrmalas Mākslas skolas nolikums (nolikums Nr.6 )

Ziņo:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt Jūrmalas Mākslas skolas nolikumu.

8. Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā (lēmums Nr.116)

Ziņo:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (lēmums Nr.117)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Litenes ielā 7 (lēmums Nr.118)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Litenes ielā 7.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7130 (lēmums Nr.119)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7130.

12. Par būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0501 001 un 1300 005 0501 003 Jūrmalā, Upmalas ielā 10 nojaukšanu (lēmums Nr.120)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 005 0501 001 un 1300 005 0501 003 Jūrmalā, Upmalas ielā 10 nojaukšanu.

13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110 (lēmums Nr.121)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110.

14. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 (lēmums Nr.122)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15.

15. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3814 Jūrmalā, Upes ielā 26 (lēmums Nr.123)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 3814 Jūrmalā, Upes ielā 26.

16. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.124)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 (lēmums Nr.125)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 (lēmums Nr.126)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks , Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33.

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 (lēmums Nr.127)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (R.Ražuks , I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81.

20. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.128)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

(lēmums Nr.129)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu paralēli organizēt šī nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē ar lejupejošu soli.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu nomas maksu noteikt 1% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), R.Munkevica priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S., nosakot nomas maksu 1% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

22. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu ar J.A. (lēmums Nr.130)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit.7 īres līguma noslēgšanu ar J.A.

23. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu (lēmums Nr.131)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu.

24. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

(lēmums Nr.132)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 31 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

Sēde slēgta plkst.11.10

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 31.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 22.martā


Lejupielāde: DOC un PDF