Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 136

protokols Nr. 7, 7. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu ”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

 


Lejupielāde: DOC un PDF