Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 143

protokols Nr. 7, 16. punkts

Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Majori 2513,
Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 un Jūrmalā, Majori 2515 maiņu

Jūrmalas pilsētas domē 2011.gada 3.februārī ir saņemts V.K. atsavināšanas iesniegums (lietas Nr.1.1-39/1256-K) ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai tiek piedāvāts atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala daļu Jūrmalā, Majori 2513 mainot to pret V.K. piederošā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļu 28 m2 platībā un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Majori 2515 daļu 5 m2 platībā. Izskatot V.K. atsavināšanas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Jūrmalas pilsētas dome 2005.gada vasaras sezonā realizēja Tirgoņu ielas Jūrmalā rekonstrukcijas projektu. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas tika veikti Tirgoņu ielas digitālie uzmērījumi un precizēti ielu sarkano līniju robežās esošie privātīpašumu apjomi, kurus domei nepieciešams atpirkt no zemesgabalu īpašniekiem. No nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai nepieciešams iegūt daļu 28 m2 platībā. No nekustamā īpašuma Majori 2515 pašvaldības īpašumā pastāvīgo funkciju veikšanai nepieciešams iegūt daļu 5 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 16.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Majori 2513 (kadastra Nr.1300 009 2513) kopējā platība 356 m2 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422719. Zemesgabals Jūrmalā, Majori 2513 izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 17.novembra lēmumu Nr.219 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Majori 2513”, lai pievienotu to zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 35, nodrošinot piebraukšanu Majoru kultūras namam. Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi – zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un zemesgabala daļa 4 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar Tirgoņu ielu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.761 „Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 2513 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu” tika nolemts noraidīt zemesgabala Jūrmalā, Majori 2513 ar kopējo platību 356 m2 (kadastra Nr.1300 009 2513) privatizācijas ierosinājumu nosakot, ka zemesgabals Jūrmalā, Majori 2513 saglabājamas pašvaldības valdījumā lai nodrošinātu piebraukšanu Majoru kultūras namam, lai atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta prasībām gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu), izpildi.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 7.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 (kadastra Nr.***) kopējā platība 1701 m2 nostiprinātas V.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000136271.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 14.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Majori 2515 (kadastra Nr.***) kopējā platība 251 m2 nostiprinātas V.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000171784.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 14.panta otro daļu, 15.panta otrās daļas 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 2.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noraidīt pašvaldībai piederošā neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Majori 2513 ar kopējo platību 356 m2 (kadastra Nr.1300 006 2513) atsavināšanu maiņas ceļā.

2. Noteikt, ka zemesgabals Jūrmalā, Majori 2513 saglabājamas pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu piebraukšanu Majoru kultūras namam un, lai atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta prasībām, gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu), izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF