Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 158

protokols Nr. 7, 32. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmuma Nr.666
„Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un ņemot vērā, ka individuālais uzņēmums „Niedras” savu darbību Jūrmalā, Ceriņu ielā 12 ir pārtraucis, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta lēmumu Nr.666 „Par tirgus statusa piešķiršanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF