Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 159

protokols Nr. 7, 33. punkts

Par dāvinājuma līguma ar uzlikumu noslēgšanu
ar biedrību „Latvijas Futbola federācija”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1912. un 1928.pantu, biedrības „Latvijas Futbola federācija” iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt biedrības „Latvijas Futbola federācija” (vienotais reģistrācijas Nr.50008022101) dāvinājumu – mākslīgo futbola laukuma segumu (marka FUTURE DS 42 E-S ar 25 mm elastisko slāni, ražotājs EDEL Grass, izmērs 110 m x 74 m) Ls 175 701 (EUR 250 000) vērtībā.

2. Noslēgt mākslīgā futbola laukuma seguma dāvinājuma līgumu ar uzlikumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4. Pēc lēmuma 2.punktā minētā līguma noslēgšanas Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) uzņemt mākslīgos futbola laukuma segumu Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai (M.Demme) līdz 2011.gada 20.maijam organizēt sporta laukuma nesošās pamatnes izbūvi zemesgabalā Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kadastra Nr.1300 020 0901.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF