Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 162

protokols Nr. 7, 36. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682
„Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.”

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 4.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) 2/100 domājamām daļām 528 m2 platībā nostiprinātas S.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemes gabalu.

2010.gada 3.novembrī ar S.K. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/781 par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) daļas 528 m2 platībā nomāšanu līdz 2011.gada 30.jūnijam namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.

2011.gada 22.martā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts S.K. iesniegums ar lietas Nr.1.1-39/2501-K par 2010.gada 3.novembra nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/781 grozījumiem sakarā ar plānoto sintētiskā seguma sporta laukuma izbūvi Jūrmalā, Raiņa ielā 118.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, ņemot vērā S.K. iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 3.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/781 5.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.682 „Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no S.K.” :

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.Ar 2010.gada 7.oktobri noslēgt līgumu ar S.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.*** (saskaņā ar pievienoto plānu) daļas 529 m2 apmērā nomāšanu līdz 2021.gada 31.martam namīpašuma un sintētiskā seguma sporta laukuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.”

2. Papildināt lēmuma 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„Ar 2011.gada 1.aprīli noteikt nomas maksu 6 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2011.gadā zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 185 318 . Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 3.novembra līgumā Nr.1.1-16.3.1/781.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF