Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 237

protokols Nr. 9, 41. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81
maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1998.gada 17.jūlija atzinumu tika nolemts izveidot zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 - 2241 kv.m. platībā. Izvērtējot priekšlikumus par zemesgabala racionālāku izmantošanu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra atzinumu tika nolemts sadalot veidot valstij piekrītošu zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 - 1150 kv.m. platībā un pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81a - 1091 kv.m. platībā un atcelt 2003.gada 22.augusta atzinumu. Zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 lietošanas mērķis – transportlīdzekļu garāžu apbūve.

2004.gada 16.novembrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Esmana” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/937 par garāžas ēkas (kopējā platība 127,2 m2) un zemesgabala ar kopējo platību 2241 m2 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81 nomu līdz 2009.gada 23.septembrim autotransporta remonta pakalpojumu sniegšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību ”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 9.marta sēdes izrakstu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 81, kadastra numurs *** nomas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Esmana” tiek turpināts līdz īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā uz valsts vārda.

2. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Esmana” veic maksājumus par nekustamā īpašuma faktisko izmantošanu:

2.1. Telpu nomas maksu:

2.1.1. par laika periodu no 2009.gada 24.septembra līdz 2010.gada 5.jūlijam Ls 28,62 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.2. par laika periodu no 2010.gada 6.jūlija Ls 19 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2.2. Zemes nomas maksu:

2.2.1. par laika periodu no 2009.gada 24.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.2.2. par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra - 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) izrakstīt rēķinus atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF