Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 2.jūnijāNr. 263

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas
un zemesgabala daļas nomas maksas izsoles atzīšanu par nenotikušu
un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmuma Nr.152
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas
un zemesgabala daļas iznomāšanu” atcelšanu

Zemesgabals Jūrmalā, Skolas ielā 5 sadalot un apvienojot izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 30.marta lēmumu Nr.341 „Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Skolas ielā 5, Skrundas ielā 3, Skrundas ielā 4, Skrundas ielā 4010, Tirzas ielā 6814 un Dīķu ielā 1708 un adreses piešķiršanu” Jūrmalā, Skolas ielā 5 ar kopējo platību 53829 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 26.jūnija lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 5, kadastra Nr.1300 021 0301, zemesgrāmatu nodalījums Nr.4094.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz skatītāju tribīnēm Jūrmalā, Skolas ielā 5, kadastra Nr.1300 021 0301, zemesgrāmatu nodalījums Nr.4094.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumu Nr.78 „Par pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 nodošanu apsaimniekošanā” starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas peldēšanas skolu 2003.gada 2.jūnijā noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.01-16/726 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

2011.gada 15.februārī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-31/946) Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas iesniegums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 daļas nomas maksas izsoles organizēšanu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumu Nr.152 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu” nomas maksas izsolei tika nodots nekustamais īpašums. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens nomas maksas izsoles pretendents.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nomas maksas izsoles 2011.gada 10.maija sēdes protokolu Nr.8-7/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Skolas ielā 5 pirmo mutisko nomas maksas izsoli.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumu Nr.152 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 5 telpu daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF