Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 8.septembrīNr. 402

protokols Nr. 16, 22. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Mežotnes ielā 2 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TOWN PALACE”

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 28.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 ar kadastra numuru *** nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4850.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra lēmumu Nr.652 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „NAMS IC”” 2004.gada 4.oktobrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „NAMS IC” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/849 (ar 2008.gada 03.jūlija vienošanos Nr.1.1-16.3/789) par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 nomu līdz 2054.gada 8.septembrim mazstāvu daudzdzīvokļu – rindu māju celtniecībai un uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 26.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu *** nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TOWN PALACE”, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000272510.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 17.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TOWN PALACE” (vienotais reģistrācijas numurs ***) par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 2 ar kadastra apzīmējumu *** un kopējo platību 1465 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz 12 gadiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu *** uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, paredzot, ka zemes nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi tiek veikti no 2011.gada 26.aprīļa.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF