Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 10.novembrīNr. 477

protokols Nr. 20, 5. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā
„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide ”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.343 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”” 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšanas un kompetences paaugstināšana,” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.4.apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšanas un kompetences paaugstināšana,” ar projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 5.aktivitātes īstenošanu, kas paredz Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidošanu.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 88 660, kas tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma daļa sastāv no materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma. Svītrots ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projektu īstenot līdz 2013.gada 30.septembrim. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu

6. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai uzdot projekta īstenošanu un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu. Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu

7. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt finanšu darbības projektā.

8. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu.

9. Nodrošināt projekta ilgtspēju, turpinot centra darbību pēc projekta noslēguma kā reģionālas nozīmes iekļaujošas izglītības atbalsta centru.

10. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim. Svītrots ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 520.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF