Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 520

protokols Nr. 22, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477
„Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo
ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””

Pamatojoties uz 2011.gada 31.janvāra sadarbības līgumu Nr.19.1-11/13, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts izglītības satura centru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 „Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide””:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 83 223 (EUR 118415.66), saskaņā ar pielikumu, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums LVL 82 816 (EUR 117836.55) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums LVL 407 (EUR 579.11) materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.

2. Svītrot lēmuma 3.punktu.

3. Lēmuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Projektu īstenot līdz 2013.gada 30.novembrim”.

4. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Projekta īstenošanu un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai (projekta vadītājs -Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītājs Valdis Bogdanovs)”

5. Svītrot lēmuma 10.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF