Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 24.novembrīNr. 506

protokols Nr. 22, 6. punkts

Par licencētās makšķerēšanas
ieviešanu Varkaļu kanālā

Biedrība „Vides aizsardzības asociācija” (reģistrācijas Nr.50008135431) valdes loceklis Juris Valainis 2011.gada 8.septembrī Jūrmalas pilsētas domē ir reģistrējis iesniegumu, kurā lūdz pilnvarojumu licencētās makšķerēšanas ieviešanai Varkaļu kanālā. Iesniegumam pievienots nolikuma „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” projekts un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 2011.gada 7.oktobra vēstule- pamatojums licencētās makšķerēšanas ieviešanai Varkaļu kanālā.

Šobrīd Varkaļu kanāla rajonā ir liels makšķernieku pieplūdums, neregulāra kontrole, makšķerēšanas pārkāpumi, piesārņošana. Licencētās makšķerēšanas ieviešana regulētu makšķerēšanas slodzi, nodrošinātu zivju ieguves kontroli, risinātu vides sakopšanas jautājumus.

Jūrmalas pilsētas domes Lielupes darba grupa 2011.gada 18.oktobra sanāksmē izskatīja jautājumu par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā un uzskata, ka šis projekts nav pretrunā ar Lielupes apsaimniekošanas (ekspluatācijas) noteikumiem.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 2.novembra atzinumu (protokola Nr.1.1.-59/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot biedrību „Vides aizsardzības asociācija” līdz 2012.gada 31.decembrim organizēt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu pielikumā).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vides aizsardzības vecākajai speciālistei Ilzei Černovskai koordinēt sadarbību ar biedrību „Vides aizsardzības asociācija” licencētās makšķerēšanas ieviešanas jautājumos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF