Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 24.novembrīNr.22

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics

Nepiedalās deputāti:

Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Gunta Smalkā, Guna Voitkāne, Māris Demme, Agita Bērzupe, Aīda Paipare, Jānis Artemjevs, Sarmīte Limba, Natālija Zarāne, Ilze Černovska

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķ­do­tā­cijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vis­pārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķ­do­tā­cijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vis­pārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

6.

Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā

7.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 33

8.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 4802 Jūrmalā, Pētera ielā 11A

9.

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.294 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16”

11.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu

12.

Par grozījumiem 2010.gada 29.jūlija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/604

13.

Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/617

14.

Par grozījumiem 2010.gada 6.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/621

15.

Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/618

16.

Par grozījumiem 2010.gada 7.decembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/872

17.

Par grozījumiem 2010.gada 14.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/711

18.

Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/830

19.

Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/619

20.

Par grozījumiem 2010.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/305

21.

Par grozījumiem 2010.gada 10.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/628

1. Par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vis­pārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, jo nepieciešams precizēt lēmumprojekta redakciju.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

N.Zarāne

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

5. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

J.Visockis ierosina, ka ņemot vērā daudzos satiksmes negadījumus Ventspils šosejas aplī pie Slokas pārbrauktuves, steidzamības kārtā domes atbildīgajām struktūrvienībām risināt jautājumu par iespēju šajā vietā organizēt lokveida satiksmes kustību.

G.Truksnis arī uzskata, ka šobrīd  ir nepieciešami uzlabojumi tieši ceļa posmam no Vaivaru posteņa virzienā uz Ventspils šoseju, taču diemžēl tam būs jāmeklē citas finansējuma iespējas, jo šis projekts paredz tikai pilsētas tranzītielu izbūvi. Lūdz L.Loskutovu uzdot Būvniecības nodaļai izskatīt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem un rīcību, lai uzlabotu satiksmes drošību Ventspils šosejas aplī pie Slokas pārbrauktuves.

M.Dzenītis arī uzskata, ka, protams, primāri būtu uzlabojumi jau iepriekš minētajā ceļu posmā nevis tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve. Taču šobrīd ir runa tikai par pieteikšanos šajā konkursā un iespējams, ka tā ietvaros tiks realizēta tikai daļa no tajā paredzētajiem darbiem un, izstrādājot projektu, būs iespēja realizēt to pa kārtām.

R.Munkevics izsakās, ka kopumā Talsu šoseja salīdzinājumā ar citām pilsētas ielām ir labā kārtībā, savukārt jautājums par satiksmes drošības uzlabošanu Ventspils šosejas aplī pie Slokas pārbrauktuves ir jārisina steidzami,  nevis gaidot ERAF projekta apstiprināšanu. Tāpēc uzskata, ka ņemot vērā to, ka par šo projektu vēl ir daudz neskaidrību un būs arī nepieciešams finansējums no pašvaldības budžeta, nav lietderīgi piedalīties šajā projektu konkursā.

M.Dzenītis uzskata, ka, neskatoties uz visu pašvaldībai ir jāpiedalās šajā projektu konkursā un jāizmanto iespēja saņemt 85% ERAF finansējumu tā realizēšanai.

G.Truksnis izsakās, ka, protams, primārāki ir citi pilsētas ceļu posmi, taču šī programma ir atvērta tieši tranzītielām un šī iespēja ir jāizmanto. Lai gan šobrīd ceļa segums Talsu šosejā salīdzinoši ir diezgan labā stāvoklī, bet iespējams, ka tad, kad šis projekts tiks apstiprināts, tam jau būs nepieciešami uzlabojumi, kā arī šī projekta ietvaros būs iespējams veikt ceļa apgaismojuma, gājēju un veloceliņu, lietus notekūdeņu un kanalizācijas un citus uzlabojumus. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, Dz.Hirša, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (E.Krūmiņš, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”.

6. Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

I.Černovska

Izsakās:

A.Tampe izsaka priekšlikumu lēmumprojektā noteikt arī termiņu.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu, ņemot vērā biedrības iesniegumu, termiņu noteikt 31.12.2012.

A.Tampe izsaka priekšlikumu lēmumprojektam pievienot arī zemesgabala plānu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu, tā 1.punktu izsakot šādā redakcijā: „ Pilnvarot biedrību „Vides aizsardzības asociācija” līdz 2012.gada 31.decembrim organizēt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu pielikumā).”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par licencētās

makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā, lēmuma projektu izsakot šādā redakcijā: „ Pilnvarot biedrību „Vides aizsardzības asociācija” līdz 2012.gada 31.decembrim organizēt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu pielikumā).”

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 33

(lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 33.

8. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 4802 Jūrmalā, Pētera ielā 11A (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 4802 Jūrmalā, Pētera ielā 11A.

9. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8 (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Dz.Hirša ierosina izskatīt iespēju mainīt šīs ielas nosaukumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.294 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16” (lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.294„Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16”.

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, Dz.Homka, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, L.Loskutova, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, Dz.Hirša)), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, Dz.Homka, E.Krūmiņš), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Ančāns, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu.

12. Par grozījumiem 2010.gada 29.jūlija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/604

(lēmums Nr.512)

13. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/617

(lēmums Nr.513)

14. Par grozījumiem 2010.gada 6.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/621

(lēmums Nr.514)

15. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/618

(lēmums Nr.515)

16. Par grozījumiem 2010.gada 7.decembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/872

(lēmums Nr.516)

17. Par grozījumiem 2010.gada 14.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/711

(lēmums Nr.517)

18. Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/830

(lēmums Nr.518)

19. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/619

(lēmums Nr.519)

20. Par grozījumiem 2010.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/305

(lēmums Nr.520)

21. Par grozījumiem 2010.gada 10.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/628

(lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem 2010.gada 29.jūlija zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/604.

2. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/617.

3. Par grozījumiem 2010.gada 6.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/621.

4. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/618.

5. Par grozījumiem 2010.gada 7.decembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/872.

6. Par grozījumiem 2010.gada 14.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/711.

7. Par grozījumiem 2010.gada 17.novembra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/830.

8. Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/619.

9. Par grozījumiem 2010.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/305.

10. Par grozījumiem 2010.gada 10.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/628.

Sēde slēgta 10.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 15.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 25.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF