Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 07.01.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 6.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 24. un 25.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1.9.punktu šādā redakcijā:

„10.1.9. Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 37’.punktu šādā redakcijā:

„37’. Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par:

37’.1. tūrisma un kūrorta jautājumiem Jūrmalas pilsētā;

37’.2. pilsētas attīstības priekšlikumiem, kas saistīti ar tūrisma politiku un kūrortoloģiju;

37’.3. tūrisma un kūrorta infrastruktūras attīstību Jūrmalas pilsētā;

37’.4. tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanu un izvērtējumu;

37’.5. kūrorta koncepcijas ieviešanu un izvērtējumu;

37’.6. pasākumiem tūrisma un kūrorta attīstībai un to iespēju popularizēšanai.”

3. Papildināt pašvaldības struktūras shēmu ar Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju (saskaņā ar pielikumu).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 6.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.1, 4.punkts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz izmaiņas pašvaldības pārvaldes struktūrā, izveidojot tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju.

Projekta nepieciešamības pamatojumus

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir veicināt Jūrmalas kūrorta attīstību un tūrisma un kūrorta sfēru skarošu jautājumu risināšanu.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska administratīvā sloga izmaiņas uzņēmējdarbībā nenotiks, jo normatīvā akta prasību izpilde tieši neietekmē uzņēmējdarbību

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs

Konsultācijas ar privātpersonām

Nav veiktas, jo saistošo noteikumu projekts neskar privātpersonu tiesiskās intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis