Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 6.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1006), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1038 līdz plkst.1040), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1006 un no plkst.1103 līdz sēdes beigām), Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1002)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Guna Voitkāne, Jānis Rāfelds, Alise Landsberga, Ilze Vicepa, Aina Birina, Laima Grobiņa, Svetlana Seņkina

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

§ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

§ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumā Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums”

§ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

Un ierosina papildus sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus:

§ Par Ķemeru vidusskolas direktora amatu

§ Par veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu turpināšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , I.Ančāns, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe, I.Blaua un Z.Starks nav ieradušies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

2.

Par Ķemeru vidusskolas direktora amatu

3.

Par veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu turpināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

8.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 kadastra Nr.13000011122 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

13.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

14.

Par atpakaļpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alojas ielā 3

15.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma laušanu ar E.K.

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.809 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””

17.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu

Ienāk A.Tampe, Z.Starks un I.Blaua

G.Truksnis informē, ka domes sēdē ir lūguši izteikties PII „Pienenīte” vecāku komitejas pārstāvji.

PII „Pienenīte” pārstāve izsakās, ka š.g. 3.janvārī Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji PII „Pienenīte” veica pārbaudi un noformēja slēdzienu, ka ēka atrodas iespējamā avārijas stāvoklī, jo kūstošais sniegs, sūcoties no jumta, rada draudus elektroinstalācijām un ugunsdrošībai un tādējādi ir apdraudēta bērnu drošība. Pamatojoties uz šo slēdzienu, vēl pirms sniega notīrīšanas vai jebkādu citu acīmredzamu darbību veikšanas situācijas uzlabošanai, tika uzsākta bērnu vecāku parakstu vākšana par iespējamu bērnu pārvietošanu uz citām pirmsskolas iestādēm Kauguros. Šobrīd sniegs no jumta ir notīrīts un ir saņemts elektriķa mutisks slēdziens par to, ka elektroinstalācijas nav kritiskā stāvoklī. Vecāku viedoklis ir tāds, ka lēmums par bērnu pārvietošanu ir pieņemts pārsteidzīgi un nepieciešams rast iespēju bērnudārzu saglabāt esošajās telpās, veicot minimālus remontdarbus jebkuras avārijas situācijas novēršanai. Paralēli jāuzsāk remontdarbus Ķemeru sākumskolās telpās Alejas ielā 3, lai nākamajā mācību gadā būtu iespēja bērnudārzu pārvietot uz šīm telpām. Uzskata, ka lēmums par pirmsskolas mācību izglītības iestādes likvidēšanu šajā vietā ilgtermiņā varētu nopietni apdraudēt šīs pilsētas daļas, līdz ar to arī visas Jūrmalas pilsētas attīstību, kas ir skaidri aprakstīta tikko pieņemtajā un publiskotajā Jūrmalas pilsētas stratēģijā.

G.Truksnis uzskata, ka šī jautājuma risināšanai ir divi varianti. Pirmais, ja saņemot atbildīgo institūciju pozitīvu atzinumu, šajā ēkā turpina atrasties PII „Pienenīte, ieguldot nelielus finansiālos līdzekļus avārijas seku likvidācijas remontdarbiem. Tālāk risināt jautājumu, kā plānots jaunajā investīciju plānā par jauna bērnudārza būvniecību, paredzot tam līdzekļus nākamā gada budžetā. Otrais variants, ja šī situācija ir kritiska un institūciju atzinums ir tāds, ka bērni šajā ēkā atrasties nevar, tad bērni tiek pārcelti uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm uz laiku, bet neatmetot domu par jauna bērnudārza būvniecību.

PII „Pienenīte” pārstāve jautā - kad varētu tikt pieņemts galīgais lēmums, un, vai par to uzreiz tiks informēti bērnu vecāki?

I.Ančāns informē, ka Ugunsdzēsības un glābšanas dienests izvērtēs šo ēku un dos slēdzienu par ēkas avārijas stāvokli. Pēc šī slēdziena tiks pieņemts galīgais lēmums.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu novērst esošās situācijas cēloņus, jo, viņaprāt, šī situācija, iespējams, ir radusies bērnudārza vadītājas nolaidības dēļ. Uzskata, ka pārceļot bērnus kaut vai uz laiku uz Kauguros esošajām pirmsskolas iestādēm, Ķemeros viņi vairāk var neatgriezties, līdz ar to arī var samazināties Ķemeru skolā mācīties gribošo skolēnu skaits.

I.Blaua jautā par bērnudārza pārcelšanu uz Ķemeru sākumskolas telpām Alejas ielā 3, kā bija paredzēts pagājušā gada vasarā?

G.Truksnis atbild, ka par šo jautājumu viedokļi dalās. Proti, vai ieguldīt salīdzinoši lielus līdzekļus vecajā ēkā, lai gan saskaņā ar likumu pirmsskolas mācību iestāde koka ēkā atrasties nevar, vai arī lietderīgāk daļu no līdzekļiem ieguldīt galvenajā Ķemeru skolas ēkā, kas šobrīd arī ir kritiskā stāvoklī, vai jauna bērnudārza būvniecībā. Šis jautājums vēl ir jārisina.

I.Blaua uzskata, ka inspekcijas atzinums bija tāds, ka uz sākumskolas ēkas Alejas ielā 3 telpām var pārvietot pirmsskolas mācību iestādi, un tādējādi tam būtu nepieciešami tikai salīdzinoši nelieli finanšu līdzekļi, jo nav jau arī zināms, kad ir paredzēts uzcelt jauno bērnudārzu, un, vai tā būvniecībai būs nepieciešamais finansējums.

R.Munkevics uzskata, ka ir jādara viss nepieciešamais, lai saglabātu pirmsskolas mācību iestādi Ķemeros un proti, jāveic nepieciešamie remontdarbi esošajā bērnudārzā un jāplāno jauna bērnudārza būvniecība.

A.Ābelītis izsakās, ka viņam ir informācija par to, ka ēkas īpašnieks ir ar mieru, ka dome nemaksā nomas maksu, bet iegulda līdzekļus šīs ēkas avārijas situācijas seku novēršanas remontdarbiem.

Vecāku pārstāvis uzskata, ka Ķemeros, ņemot vērā šī brīža apmeklējumus, nav nepieciešamība pēc pirmsskolas mācību iestādes ar 80 vietām.

G.Truksnis izsakās, ka speciālisti pieņēmuši šādu lēmumu, veicot analīzi un paredzot nākotnē Ķemeru attīstību un aktīvu dažādu kūrortiestāžu darbības uzsākšanu.

Vecāku pārstāvis uzskata, ka lietderīgāk būtu apvienot bērnudārzu ar skolu esošajā vecajā ēkā vai arī piebūvējot tikai jaunu piebūvi.

G.Truksnis izsakās, ka iepriekš par šādu variantu ir bijuši lieli bērnu vecāku protesti.

Vecāku pārstāvis izsakās, ka pēdējā laikā šī situācija ir izmainījusies.

G.Niedra (pirmsskolas iestādes skolotāja) izsakās par esošo situāciju un lūdz deputātus pēc iespējas ātrāk atrisināt jautājumu par Ķemeru bērnudārza tālāko darbību.

J.Visockis izsakās, ka remontdarbiem nepieciešamos līdzekļus varētu iegūt, likvidējot PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” un vairāku valdes locekļu amatus citās kapitālsabiedrībās.

Iziet V.Maksimovs

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.1)

Ziņo:

G.Truksnis informē, ka ziņotāja par šo jautājumu O.H.Koziorova ir apslimusi un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 3 (R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

Ienāk V.Maksimovs

2. Par Ķemeru vidusskolas direktora amatu (lēmums Nr.2)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Blaua jautā, kāpēc paredzētā Ķemeru skolas direktora amatalga nav samērīga ar citu mācību iestāžu vadītāju amatalgu?

G.Truksnis uzskata, ka pirmkārt, Ķemeros ir īpaši apstākļi un jāiegulda liels darbs un jāstrādā ļoti aktīvi, lai paceltu šīs skolas līmenī. Tāpēc, vienojoties ar S.Seņkinu, tika nolemts daļu atalgojuma piemaksāt no pašvaldības budžeta. Otrkārt, reorganizācijas rezultātā likvidējot Izglītības pārvaldi, šobrīd nav iespēja S.Seņkinai piedāvāt tādu pašu amatu ar adekvātu atalgojumu tam, ko S.Seņkina saņēma pildot iepriekšējo amatu, tāpēc tiek piedāvāta šī vakance.

A.Ābelītis izsaka nožēlu, ka par Ķemeru vidusskolas direktoru netiek iecelts Ē.Annuškāns, kā bija paredzēts iepriekš, jo uzskata, ka šajā skolā ir vajadzīgas „stingras vīriešu rokas”.

J.Visockis atbalsta S.Seņkinas iecelšanu par Ķemeru vidusskolas direktora amatā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Ķemeru vidusskolas direktora amatu.

3. Par veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu turpināšanu (lēmums Nr.3)

Ziņo:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu turpināšanu .

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.4)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus izvirzīt kandidatūras Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas sastāvam.

R.Munkevics izvirza deputātus: I.Ančānu, A.Ābelīti, M.Dzenīti, E.Krūmiņu, un M.Vorobjovu.

M.Vorobjova noņem savu kandidatūru.

I.Ančāns izvirza deputāti I.Blauu.

I.Blaua noņem savu kandidatūru.

M.Dzenītis izvirza deputāti Dz.Homku.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar šādu Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas sastāvu: I.Ančāns, A.Ābelītis, M.Dzenītis E.Krūmiņš un Dz.Homka.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” ar šādu Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas sastāvu: I.Ančāns, A.Ābelītis, M.Dzenītis, E.Krūmiņš, un Dz.Homka.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē (lēmums Nr.5)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu, par katra Jūrmalas pilsētas domes pārstāvja kandidāta izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona padomē, balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona padomē („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, G.Truksnis nebalso), atbalstīja G.Trukšņa izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona padomē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona padomē („par” –8 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 7 (A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, J.Visockis), atbalstīja M.Dzenīša izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona padomē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.6)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

8. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.7)

Ziņo:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –15 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav)), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- nav)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

Iziet Z.Starks

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, R.Ražuks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124 (lēmums Nr.8)

Ziņo:

A.Birina

Izsakās:

M.Dzenītis lūdz atzīmēt, ka centrālais tornis šajā teritorijā ir ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 7124 001.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 kadastra Nr.13000011122 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.9)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 4 (A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.653 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 kadastra Nr.13000011122 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

13. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.10)

Ziņo:

I.Vicepa

Izsakās:

A.Ābelītis - ņemot vērā to, ka detālplānojumā paredzēta esošā meliorācijas grāvja likvidēšanu, izsaka priekšlikumu nodrošināt alternatīvas kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas izveidošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 4 (A.Tampe, R.Ražuks, M.Vorobjova, I.Blaua), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

14. Par atpakaļpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alojas ielā 3 (lēmums Nr.11)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atpakaļpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Alojas ielā 3.

15. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma laušanu ar E.K. (lēmums Nr.12)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, R.Ražuks, I.Blaua, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma laušanu ar E.K.

16. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.809 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss”” (lēmums Nr.13)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, R.Ražuks, I.Blaua, V.Maksimovs, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.809 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss””.

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu (lēmums Nr.14)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –7 (M.Dzenītis, R . Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 5 (A.Tampe, R.Ražuks, I.Blaua, Dz.Homka, L.Loskutova), M.Vorobjova nebalso, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu.

Sēde slēgta plkst.11.35

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 27.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 10.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF