Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra43.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 10.novembra 41.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 20.oktobra 40.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 37.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 8.septembra 35.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 30.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 2.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 12.maija 19.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 17.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 3.marta 11.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 13.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 20.janvārīNr. 3

protokols Nr. 2, 4. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un likuma “Par pašvaldības budžetiem”

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 18.janvāra apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības jautājumu komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas, Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas, Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-63/01) atzinumu:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2011.gadam kopējos ieņēmumos un izdevumos Ls 36 967 096 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr. 01.1.1-10.29.1, t.sk.:

  Pamatbudžets Ziedojumi, dāvinājumi

  Ieņēmumi Ls 33 001 218 Ls 10 617

  Izdevumi Ls 32 740 998 Ls 28 007

  Finansēšana Ls 739 646 Ls 17 390

  Atlikums g.s. Ls 3 937 871 Ls 17 390

  Atlikums g.b. Ls 1 208 252 Ls 0

  Kredītu atmaksa Ls 2 989 839

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2011.gada autoceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

 3. Apstiprināt 2011.gadā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanās izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 4.pielikumu.

 4. Apstiprināt 2011.gadā budžeta finansēto programmu atšifrējumus saskaņā ar 5.-21. pielikumiem.

 5. Noteikt, ka 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa atver budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī ēdināšanas izdevumu segšanai.

 6. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri Ls 277 922:

  · Ls 277 492 Raiņa ielas rekonstrukcijai posmā no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai;

  · Ls 430 Dzintaru parka būvniecībai.

 7. Pilnvarot 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar rīkojumu noteikt apropriācijas no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” budžeta izpildītājiem par pieprasījumiem, ka nepārsniedz Ls 5000.

 8. Apstiprināt finansējumu pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” Ls 1 156 200 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jūrmalā, Līču ielā 2 un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšanai Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

 9. Noteikt, ka 2011.gadā profesionālās izglītības pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

 10. Noteikt, ka 2011.gadā tieši no pašvaldības budžeta finansētajiem komersantiem pašvaldības budžeta apropriācijas ietvaros tāmes apstiprina un veic izmaiņas tajās Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

 11. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2011.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.

 12. Noteikt, ka 2011.gadā priekšfinansējums un līdzfinansējums projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” īstenošanai Ls 416 463 apmērā tiek nodrošināts ar aizņēmuma līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts DOC

Pielikumi Nr.1. - 2. XLS

Pielikumi Nr.3. - 21. XLS

Tāme Nr.1 XLS

Tāme Nr.3 XLS

Tāme Nr.4 XLS

Tāme Nr.5 XLS

Tāme Nr.6 XLS

Tāme Nr.7 XLS

Tāme Nr.8 XLS

Tāme Nr.9 XLS

Tāme Nr.10 XLS

Saistības XLS


Lejupielāde: DOC un PDF