Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10.02.2011. Stājas spēkā 11.02.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 27.janvārīNr. 5

protokols Nr. 3, 31. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.385
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14”

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF