Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 27.janvārīNr.3

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1030), Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1033 līdz plkst.1036), Juris Visockis, Aigars Tampe

Nepiedalās deputāti:

Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Jānis Skuja, Guna Voitkāne, Laima Grobiņa, Dzintra Pikāne, Ilze Černovska, Anna Deičmane, Ināra Kundziņa, Katrīna Beļajeva

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Rīgas domes attīstības departamenta pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns nav ieradies), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu

3.

Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

4.

Par nomas maksājumiem 2011.gadā

5.

Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

6.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

7.

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija

8.

Par paredzētās darbības „Automaģistrāles būvniecība posmā no autoceļa A5 un A10 krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posms)”akceptēšanu

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skautu ielā 2

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2

12.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 146 un adreses piešķiršanu

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 67 un adreses piešķiršanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26

15.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)

16.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 1300 005 2206)

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mastu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 004 7703)

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320)

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (kadastra Nr.1300 001 1408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.851 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1332 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

21.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.647 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1130) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.935 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

23.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111

24.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 6a

25.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna ielā 82 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu

29.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

32.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 „Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības – kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu”

33.

Par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

34.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu

36.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Inese un E”

37.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu

38.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Rīgas ielā 31, korpuss 2 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības

39.

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošā valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 2a neprivatizēto daļu

40.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.23)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua un R.Ražuks nebalso , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

2. Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu (lēmums Nr.24)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 4 (I.Blaua, R.Ražuks , A.Tampe, Z.Starks) , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (nolikums Nr.2)

Ziņo:

Dz.Pikāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nebalso , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.

4. Par nomas maksājumiem 2011.gadā (lēmums Nr.25)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2011.gadā.

5. Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.26)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

6. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.27)

Ziņo:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

7. Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija (lēmums Nr.28)

Ziņo:

K.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.1.4.3. „Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovācija.

8. Par paredzētās darbības „Automaģistrāles būvniecība posmā no autoceļa A5 un A10 krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posms)” akceptēšanu (lēmums Nr.29)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka pēc ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejā izteiktā priekšlikuma, lēmumprojektu nepieciešams papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

„ Lūgt projektētājiem izvērtēt iespēju Jūrmalas šoseju posmā starp Babīti un Priedaini papildināt ar 4.braukšanas joslu katrā virzienā ”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar papildinājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par paredzētās darbības „Automaģistrāles būvniecība posmā no autoceļa A5 un A10 krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posms)” akceptēšanu, papildinot lēmumu ar 2.punktu.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36 (lēmums Nr.30)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skautu ielā 2 (lēmums Nr.31)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2 (lēmums Nr.32)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumus:
1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 36.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skautu ielā 2.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2.

12. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 146 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis jautā, kāpēc apstiprinot šī zemesgabala sadali tā lietošanas mērķis tiek noteikts, kā pārējo sabiedrisko nozīmes objektu apbūve, nevis saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto zonējumu?

V.Zvejniece atbild, ka šobrīd precīzi nevarēs pateikt pamatojumu šāda lietošanas mērķa noteikšanai, bet pēc būtības neapbūvētam zemesgabalam, kā primāro var arī noteikt šādu lietošanas mērķi.

G.Truksnis ierosina šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā un uzskata, ka arī turpmāk lēmumprojektus par zemes ierīcības projekta sadalīšanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu, nosakot arī zemesgabala lietošanas mērķi, vispirms ir jāizskata Attīstības un vides jautājumu komitejā.

13. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 67 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.33)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 67 un adreses piešķiršanu.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību apvienošanu Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 un Jūrmalā, Ceriņu ielā 24/26

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis noņem šo jautājumu no izskatīšanas un novirza uz Attīstības un vides jautājumu komiteju.

15. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502) (lēmums Nr.34)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Vitišins (kaimiņu zemesgabala īpašnieka pārstāvis) izsaka viedokli par izskatāmo jautājumu un uzskata, ka pašvaldībai jāpieņem lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu t.i. ēkas sākotnējā stāvokļa atjaunošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502).

16. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 1300 005 2206) (lēmums Nr.35)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 1300 005 2206).

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mastu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 004 7703) (lēmums Nr.36)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav , I.Ančāns nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Mastu ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 004 7703).

Ienāk I.Ančāns

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320) (lēmums Nr.37)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ā.Kukaine (būvniecības pasūtītāja) lūdz pagarināt lēmumprojekta 1.1.punktā noteikto termiņu patvaļīgi uzbūvētās siltumnīcas, šķūņa un metāla sieta nožogojuma nojaukšanai līdz 01.02.2012.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par būvniecības pasūtītājas izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izteikto priekšlikumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav)), priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2012. patvaļīgi uzbūvētās siltumnīcas, šķūņa un metāla sieta nožogojuma nojaukšanai tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra apzīmējums 1300 009 6320), lēmuma 1.1.punktu izsakot šādā redakcijā: „līdz 2012.gada 1.februārim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto siltumnīcu, šķūņi un metāla sieta nožogojumu”.

Iziet R.Ražuks

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (kadastra Nr.1300 001 1408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.38)

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.851 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1332 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.39)

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.647 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1130) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.40)

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.935 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.41)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Tampe, Z.Starks), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.643 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (kadastra Nr.1300 001 1408 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.851 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1332 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.647 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 3 (kadastra Nr.1300 001 1130) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.935 „Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

23. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111 (lēmums Nr.42)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111.

Ienāk R.Ražuks

24. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 6a (lēmums Nr.43)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu detālplānojuma darba uzdevuma 1.punktā svītrot vārdus: „dzīvojamās ēkas” un aicina deputātus par to nobalsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 5 (R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks)), G.Trukšņa priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 4 (R.Ražuks, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 6a.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.44)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 4 (R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.45)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 4 (R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna ielā 82 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis - tā kā iepriekš uz Attīstības un vides jautājumu komiteju šim lēmumprojektam nav bijis pievienots „Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem”, izsaka priekšlikumu atkārtoti šo jautājumu novirzīt izskatīšanai uz Attīstības un vides jautājumu komiteju.

28. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu (lēmums Nr.46)

29. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Ražuks uzskata, ka apstiprinot šo detālplānojumu, kurā paredzēta 5 stāvu apbūve, tiks izpostīta gan šajā teritorijā esošā dabas pamatne, gan izcirsti tajā esošie priežu meži, gan iznīcinātas Varkaļu kanāla slūžas un visai blakus esošai ekoloģiskajai un ūdens sistēmai radīti nelabojumi bojājumi. Tāpat nav ticama arī 2 līmeņu krustojuma izbūve.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 5 (R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 apstiprināšanu

(lēmums Nr.47)

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, R.Ražuks, A.Tampe, Z.Starks , J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

32. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 „Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības – kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu”

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Ražuks izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

33. Par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē (lēmums Nr.48)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā termiņu noteikt līdz 2011.gada 1.jūlijam.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 3.punktu papildināt ar vārdu „īpašumā”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par katru priekšlikumu atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša izteikto priekšlikumu („par” – 11 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (I.Blaua, Z.Starks , R.Ražuks)), M.Dzenīša izteiktais priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica izteikto priekšlikumu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks , J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), R.Munkevica izteiktais priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumiem („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, A.Tampe, Z.Starks , J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē, ar izmaiņām un papildinājumiem.

34. Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis iebilst, ka šis lēmumprojekts nav atbilstoši sagatavots.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu jautājumu novirzīt izskatīšanai Finanšu komitejā.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu (lēmums Nr.49)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks , J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 ēkas daļas un zemesgabala daļas iznomāšanu.

36. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Inese un E” (lēmums Nr.50)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, Z.Starks)) nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Inese un E”.

37. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.51)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, R.Ražuks, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. privatizācijas izbeigšanu.

38. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Rīgas ielā 31, korpuss 2 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.52)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Rīgas ielā 31, korpuss 2 nodošanu valsts īpašumā bez atlīdzības.

39. Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošā valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 2a neprivatizēto daļu (lēmums Nr.53)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, R.Ražuks, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošā valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Artilērijas ielā 2a neprivatizēto daļu.

40. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.54)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, R.Ražuks, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 82 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (M.Dzenītis, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 5 (I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, R.Ražuks, Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”.

Sēde slēgta plkst.11.35

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 17.februārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 31.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF