Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.04.2011. Stājas spēkā 22.04.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 8.marta 3.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 17.februārīNr. 7

protokols Nr. 4, 8. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību Saistošo noteikumu nosacījumiem.

1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās.

1.4. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas atteikumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010) iesniedzot pieteikumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu. Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

1.5. Ģimene (mājsaimniecība) Saistošo noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir nekustamais īpašums, par ko tiek izvērtēta iespēja piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.

1.6. Pamata deklarētā dzīvesvieta Saistošo noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS, KURAS VAR SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU

2.1. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas var piešķirt šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

2.1.1.

politiski represētajām personām

90%

2.1.2.

bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai arī ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

50%

2.1.3.

zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

50%

2.1.4.

bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam un viņa mantiniekam, kam ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā - vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

70%

2.1.5.

zemes labticīgajam ieguvējam un viņa tiesiskajam mantiniekam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - vientuļam pensionāram un vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku vai nav noslēgts uztura līgums Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

70%

2.1.6.

nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam

50%

2.1.7.

2.1.2. un 2.1.3.punktā noteikto nodokļa maksātāju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas, uztura līguma pamata vai šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likuma noteiktajā kārtībā Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

25%

2.1.8.

vientuļam, nestrādājošam pensionāram, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un kuram aprēķinātais nodoklis par taksācijas gadu ir lielāks par 20% no pēdējo 12 mēnešu ienākumu summas un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai

50%

2.1.9.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuru apgādnieks likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

25%

2.1.10.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir invalīds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

25%

2.1.11.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir invalīds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās algas

50%

2.1.12.

nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

25%

2.1.13.

nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas

50%

2.1.14.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

25%

2.1.15

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai uzturlīdzekļa piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas

50%

2.1.16.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

25%

2.1.17.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālas darba algas

50%

2.1.18.

nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

90%

2.1.19

nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un tajā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks

90%

2.1.20

nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomāja pašvaldības iestāde un nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēdzis maiņas līgumu ar pašvaldību par šī nekustamā īpašuma maiņu pret pašvaldības īpašumu, par maiņas rezultātā īpašumā iegūto nekustamo īpašumu par laika periodu uz trīs nākamajiem gadiem no līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā

90%

2.1.21

nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu interesēs Jūrmalā

50%

3. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI

3.1. Atvieglojumi no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas fiziskām personām piešķirami par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot 2.1.6., 2.1.18., 5.1.6.punktā noteiktajos gadījumos.

3.2. Juridiskām personām, kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, jābūt reģistrētai struktūrvienībai, kuras adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.3. Ja nodokļu maksātājs atbilst Saistošo noteikumu nosacījumiem, atvieglojumi, izņemot 5.1.punkta noteikto kategoriju, tiek piešķirti par šādu laika periodu:

3.3.1. par visu taksācijas gadu, ja noteikumu 3.8.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti Jūrmalas pilsētas domē laikā no taksācijas gada 1.janvāra līdz 30.maijam;

3.3.2. par taksācijas gada otro pusgadu (par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim), ja noteikumu 3.8.punktā minētie dokumenti tiek iesniegti Jūrmalas pilsētas domē laikā no taksācijas gada 1.jūnija līdz 1.septembrim.

3.3.1 un 3.3.2 punktā minētie nosacījumi ir spēkā noteiktajam periodam, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu. Šajā gadījumā atvieglojumus piešķir vai nu par periodu, kurā persona atbilst šim statusam, vai arī par periodu, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai.

3.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja iepriekšējā taksācijas gadā pirms nodokļa maksātāja iesniegtā iesnieguma par atvieglojumu izskatīšanu:

3.4.1. pašvaldības atbildīgās institūcijas konstatējušas nodokļa maksātājam saistošo noteikumu par īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība un administratīvajā aktā noteiktā termiņā nodokļa maksātājs nav novērsis minēto pārkāpumu;

3.4.2. ja ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem; Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

3.4.3. ja 2.1.1.-2.1.18., 2.1.20., 5.1.1., 5. 1.2., 5.1.5., 5.1.6. punktā noteikto nodokļa maksātāju viss īpašums tiek izīrēts vai iznomāts citam lietotājam vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība.

3.5. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus pamatojoties uz likuma vai saistošiem noteikumiem vai uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam - personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

3.6. Atvieglojumu piešķir par to īpašumu vai tā daļu un/vai ēku (telpu grupu), kas atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām. Gadījumā, kad saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

3.7. Saistošajos noteikumos noteikto nodokļu maksātāju kategoriju ienākumi tiek vērtēti kā vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli no ģimenes ienākumiem pēc nodokļu nomaksas par iepriekšējiem pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas, izņemot 2.1.8., 5.1.1. punktā noteiktajai kategorijai. Ja ģimenei (personai) šajā punktā noteiktā termiņā Labklājības pārvalde veikusi ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, tad nav nepieciešams to veikt atkārtoti un atzinums par ģimenes ienākumu līmeni tiek veikts, pamatojoties uz Labklājības pārvaldes rakstisku apliecinājumu.

3.8. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu, nodokļa maksātājam jāiesniedz motivēts iesniegums, kuram jāpievieno:

Nodokļa maksātāju kategorija

Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts

2.1.1

- politiski represētās personas apliecības kopija

2.1.4

- invaliditātes apliecības kopija

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka nav  noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

2.1.5

- invaliditātes apliecības kopija

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

2.1.8

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka persona nestrādā, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

2.1.10

- invaliditātes apliecības kopija

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta par ienākumiem) Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.11

- invaliditātes apliecības kopija

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem) Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.12

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem)

- dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.13

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem)

- dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.14

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem)

- Bāriņtiesas lēmuma kopija

- zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību

- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu apmēru Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.15

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem)

- Bāriņtiesas lēmuma kopija

- zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību

- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu apmēru Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.16

- izziņas par ģimenes locekļa ienākuma apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem) Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.17

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem) Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

2.1.19.., 2.1.20., 2.1.21

- nomas līgums

5.1.1.

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumu apmēru (darba alga u.c. ienākumi un izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem) Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

5.1.2.

- nepieciešamības gadījumā (nosaka Nodokļu nodaļa) izziņa par dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā no 2001.gada 1.janvāra Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

5.1.3.

- izziņa no Pilsētplānošanas nodaļas par ēkas vizuālā izskata atbilstību Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem un ka tā ir uztverama no publiskās ārtelpas

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kas tiek veikts īpašumā

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija un/vai nomas līguma kopija Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

5.1.4.

- motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kādu komersants veic minētajā īpašumā

- izziņa no Uzņēmuma reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība un/vai nomas līguma kopija

- nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija

- pilnvarojuma dokumenti

- apliecinājums par gultas dienu noslogojumu

- informācija par uzņēmumā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu uz 2011.gada 1.jūliju (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākumus)

5.1.6.

- izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par veiktajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksām par pēdējiem sešiem pilniem kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

5.1.7.

- izziņa no Uzņēmuma reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība un/vai nomas līguma kopija,

- nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija,

- pilnvarojama dokumenti,

- informācija par uzņēmumā nodarbināto Jūrmalas iedzīvotāju skaitu uz 2011.gada 1.janvāri (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma slēgšanas datumu, līguma darbības laiku),

- izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras, ka attiecīgie darbinieki ir izgājuši nodarbības veicināšanas programmas Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

5.1.8.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.1.9.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.1.10.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

3.9. Informāciju par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošos valsts nozīmes reģistros.

3.10. Atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

4. TIESĪBU ZAUDĒŠANA UZ ATVIEGLOJUMIEM

4.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

4.2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi:

4.2.1. pēc 2.1.6. un 2.1.18.punktā minētā attiecīgā ģimenes (personas) statusa zaudēšanas;

4.2.2. pēc deklarētās pamata dzīves vietas maiņas vai jauna nekustamā īpašuma iegūšanas valdījumā vai īpašumā;

4.2.3. pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas nekustamajā īpašumā 2.1.1-2.1.18., 2.1.20., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.1.6.punktā noteiktajos gadījumos;

4.2.4. pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai fiziskas personas pasludināšanas par maksātnespējīgu;

4.2.5. pēc fiziskas personas – nodokļa maksātāja valsts nozīmes reģistrā reģistrēta miršanas datuma.

4.3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Nodokļu nodaļai par Saistošo noteikumu 4.2.punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša laikā no to iestāšanas brīža, izņemot 4.2.5.punktā noteikto gadījumu, par kuru pašvaldība pārliecinās valsts nozīmes reģistrā.

4.4. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir izpildījis 4.3.punkta nosacījumus, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa nepamatoti piešķirto atvieglojuma apmēru, papildus aprēķināto summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos kārtējos maksāšanas termiņos taksācijas gadā. Samaksas termiņu nosaka vienu mēnesi no papildus aprēķina spēkā stāšanās brīža.

4.5. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpis Saistošo noteikumu 4.3.punktu, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

4.6. Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI.

5.1. 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt arī sekojošas nodokļa maksātāju kategorijas:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

5.1.1.

nodokļa maksātājs - fiziska persona par īpašumu, par kuru taksācijas gadā aprēķinātais nodoklis ir lielāks par 10% no pēdējo sešu mēnešu mājsaimniecības ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, bet kuri nav lielākiem par trīs minimālajām algām

25%

5.1.2.

nodokļa maksātājs - fiziska persona , kurai deklarētā pastāvīgā dzīves vieta (līdz 2003.gada 1.jūlijam dzīves vietas pirmreizējā deklarācija) ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā bez pārtraukuma no 2001.gada 1.janvāra vai agrāk un īpašumā deklarētā pamata dzīvesvieta atbilst 3.1.punktā noteiktajam, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi

25%

5.1.3.

nodokļa maksātājs par ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā un ēkas vizuālais izskats atbilst Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības Saistošajiem noteikumiem, un tā ir vērsta pret publisko ārtelpu, ja tā tiek apdzīvota un/vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība

25%

5.1.4.

nodokļa maksātājs - juridiska persona par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari – viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un kura saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem maksā atpūtnieku un tūristu nodevu, šādos gadījumos:

a) gultas dienu vidējais noslogojums gadā uz 2011.gada 1.jūliju ir ne mazāks kā 25% (neattiecas uz kempingiem, jaunatnes tūristu mītnēm),

b) uz 2011.gada 1.jūliju nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz no 2011.gada 1.janvāra, uz pilnu slodzi 50% apjomā no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,

c) darba ņēmēja mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz atvieglojuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem Latvijā, kurā pretendents reģistrēts minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājas lapā internetā

25% Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.1.5.

nodokļu maksātājs – fiziska persona, kura ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem

25%

5.1.6.

nodokļa maksātājs – fiziska persona par ēku, ja tajā deklarēta pamata dzīvesvieta no citas administratīvās teritorijas ir 2010. vai 2011.gadā un nodokļa maksātājs iepriekšējos sešos pirms iesnieguma iesniegšanas mēnešos iemaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli virs Ls 750

25%

5.1.7.

nodokļa maksātājs – juridiska persona nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ja

a) uz 2011.gada 1.janvāri tā nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus uz pilnu slodzi 80% apjomā no kopējā uzņēmumā nodarbināto skaita,

b) 15% no kopējā uzņēmumā nodarbināto skaita ir bijuši Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības veicināšanas programmu dalībnieki Izslēgts ar domes 2011.gada 31.marta 14.saistošajiem noteikumiem

25%

5.1.8.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.1.9.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.1.10.

Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 31.saistošajiem noteikumiem

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

5.3. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Jūrmalas domes 2004.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas Saistošajiem Noteikumiem

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

SN satura izklāsts

Jūrmalas administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību reglamentēja 2004.gada 18.februāra pieņemtie Saistošie noteikumi Nr.2. Noteikumos bija veikti pieci grozījumi un bija pamats uzskatīt, ka nepieciešams izstrādāt jaunus SN. Uzstādījumu veica arī valdība, uzdodot Jūrmalas domei līdz 2011.gada 15.janvārim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai SN par atvieglojumiem. Izstrādātais SN projekts 2011.gada 7.janvārī tika iesniegts VARAM un tās ieteikumi ņemti vērā.

Saistošie noteikumi nosaka nodokļu maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā arī apmēri, kādā tie piešķirami. SN ir noteiktas nodokļu atlaides saņemšanas un iesniedzamo dokumentu saraksts, kurš pamato atlaides piemērošanu iespējamību.

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Jūrmalas nodokļa maksātājiem, SN projektā papildus tiek noteiktas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām 2011.taksācijas gadā var tikt piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

SN nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās objektīvās grūtības savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, ir nepieciešams papildināt to nodokļu maksātāju kategoriju uzskaitījumu, kurām šādi atvieglojumi piešķirami. 2010.gadā domes vadībā panāca vienošanos, ka likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” ir noteikts, ka Finanšu ministrija, veicot pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķinu atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” Jūrmalai aprēķinā iekļauj NĪN par zemi, kas tika aprēķināta 2010.gadam ( 2 913 389 Ls), pārējo – pēc aprēķinātas prognozes. Starpība starp 2010.un 2011.gadu tādējādi sastāda 821,6 tūkst.Ls, bet iemaksas izlīdzināšanas fondā samazinās par nepilniem 0,4 tūkst.Ls.

Informācija SN ietekmi uz

- pašvaldības budžetu,

- uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā,

- administratīvajām procedūrām

- .konsultācijām ar privātpersonām

Pašvaldība rēķina, ka piemērojamo atlaižu kopsumma NĪN 2011.gadā varētu sastādīt no 0,6-0,9 milj.Ls,

Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības ietekmēs pozitīvi.

Saistošo noteikumi izpildi nodrošina Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa,

2010.gadā ir saņemts virkne iesniegumu no nodokļu maksātājiem, t.sk.no ģimenēm ar bērniem-invalīdiem, pilsētas pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem ar lūgumu piemērot atvieglojumus, taču to nebija iespējams izpildīt, jo iesniedzējs neatbilda spēkā esošajiem kritērijiem. Ierosinājumi ir ņemti vērā.


Lejupielāde: DOC un PDF