Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.04.2011. Stājas spēkā 22.04.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 8.marta 3.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 31.martāNr. 14

protokols Nr. 7, 4. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību
”

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”:

1.1. Saistošo noteikumu 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010), saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma noteikto kārtību un termiņiem”.

1.2. Saistošo noteikumu 2.1.18.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.1.18 – nodokļu maksātājam – fiziskai personai nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi, ja pašvaldība tai ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam – 90%”.

1.3. Saistošo noteikumu 3.8.punktā noteikto iesniedzamo dokumentu sarakstā nodokļu maksātāju kategorijām:

2.1.10.,2.1.11. – izslēgt otro rindkopu,

2.1.12.,2.1.13., 5.1.3. – izslēgt pirmo rindkopu

2.1.14.,2.1.15. – izslēgt pirmo un otro rindkopu,

2.1.16.,2.1.17.,5.1.1.,5.1.2.,5.1.6., 5.1.7. – izslēgt.

1.4. Izslēgt saistošo noteikumu 5.1.7.punktu.

2. Atcelt 2011.gada Jūrmalas 2011.gada 17.marta saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību ””.

3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību”

Grozījumu satura izklāsts

Precizēts saistošo noteikumu 1.4.punkts, kas attiecas uz pārsūdzēšanas kārtību un 2.1.18.punkts, kurā uzsvērts, ka pašvaldība papildus likumā noteiktajam – piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi nodokļu maksātājam – fiziskai personai, ja pašvaldība tai ir piešķīrusi trūcīgās ģimenes (personas) statusu, kā arī samazināts nodokļa maksātājam iesniedzamo dokumentu saraksts, kurus nodokļu administrācija iegūst bez privātpersonas vai juridiskās personas līdzdalības

Grozījumu nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2011.gada 2.marta vēstulē Nr.17-le/2152 izvērtējusi Jūrmalas 2011.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.7 un ir norādījusi uz nepieciešamību nodrošināt to atbilstību spēkā esošo tiesību aktu prasībām

Informācija par grozījumu ietekmi uz

- pašvaldības budžetu

- uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

- administratīvajām procedūrām

- konsultācijām ar privātpersonām

grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu

tiek samazināts iesniedzamo dokumentu saraksts nodokļu atlaižu saņemšanai

tiek izslēgts pienākums personām iesniegt izziņas par datiem, ko iestāde iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem

nav nepieciešams


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF