Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.04.2011. Stājas spēkā 22.04.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 26.septembra 38.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 19.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 16.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 31.martāNr. 15

protokols Nr. 7, 8. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija saistošie noteikumi Nr.33 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.15

(protokols Nr.7, 8.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi Grozīts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 16.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 19.saistošajiem noteikumiem

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena latos

(bez PVN)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

10,18

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:

2.1.

1.līmenis

1 personai mēnesī

27,14

2.2.

2.līmenis

1 personai mēnesī

49,46

2.3.

3.līmenis

1 personai mēnesī

101,82

2.4.

4.līmenis

1 personai mēnesī

169,68

3.

Speciālā autotransporta pakalpojumi

3.1.

pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 – 16.30:

3.1.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,35

3.1.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,40

3.2.

pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:

3.2.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,48

3.2.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,54

3.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

3.3.1.

Vieglais pasažieru transportlīdzeklis

VW Caddy

1 kilometrs

0,61

3.3.2.

Pasažieru autobuss

VW LT-35

1 kilometrs

0,68

3.4.

Gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

3,66

4.

Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē

1 diennakts

4,20

4.1.

t.sk.mainīgās izmaksas

1 diennakts

0,65

4.2.

nemainīgās izmaksas

1 diennakts

3,51

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0,50PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējās ziņas:

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem””.

Projekta satura izklāsts:

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi.

Projekta nepieciešamības pamatojums:

Izmaiņas pakalpojumu cenās saistītas ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un cenu izmaiņām precēm un pakalpojumiem.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:

Izmaiņas saistošajos noteikumos neietekmē 2011.gada pašvaldības budžetu, jo pakalpojumu apjoms un plānotais cenu pieaugums bija paredzēts budžetā un apstiprināts iekļaujot kopējā pašvaldības budžeta tāmē.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā projekta izmaiņas neietekmēs, jo apstiprināto pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības funkcija.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām:

Skars tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kas tieši saistītas ar šīm procedūrām.

Konsultācijas ar privātpersonām:

Saistošo noteikumu tapšanas gaitā nav nepieciešamas konsultācijas ar privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF