Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 10.12.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 9.decembrīNr. 42

protokols Nr. 23, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. 12.23.punktu izteikt šādā redakcijā:

„12.23. Majoru vidusskola.”

2. Papildināt 12.punktu ar 12.42.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.42. Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”.”

3. Papildināt 17.2.punktu ar 17.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.2.5. izglītības padomi.”

4. Svītrot 23. un 23.1 punktus.

5. 23.2 punktu izteikt šādā redakcijā:

„23.2 domes priekšsēdētājam ir vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos.”

6. 23.2 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„23.2 1. veic priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos gadījumos.”

7. Papildināt 23.2 punktu ar 2.5. un 2.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:

„23.2 2.5. Pilsētplānošanas nodaļa;

23.2 2.6. Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa.”.

8. Papildināt 28.1.punktu ar vārdiem: „atbildīgs par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību pašvaldībā.”

9. 87.punktu izteikt šādā redakcijā:

„87. Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs. Viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos.”

10. 9., 11., 19., 21.6., 131., 132., 143., 144., 145.punktos un nolikuma III sadaļas nosaukumā vārdu „vietnieki” un vārdus „vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos” aizstāt ar vārdiem „vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos” atbilstošā locījumā.

11. 84., 85.2., un 126.punktos vārdus: „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs/ministrija” aizstāt ar vārdiem „pārraugošā ministrija/ministrs” atbilstošā locījumā.

12. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMU RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir optimizēt pašvaldības strukturējumu, kompetences un pilnvaru sadalījumu, paredzot atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam noteikt pašvaldībā par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, lai nodrošinātu pašvaldību institūciju amatu kataloga izstrādi un amatalgu noteikšanu atbilstoši mēnešalgu grupām. Valsts pārvaldes reorganizācijas rezultātā saistošajos noteikumos vārdi „Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija” tiek aizstāti ar „pašvaldības pārraugošā ministrija”. Pašvaldības nolikuma struktūrā ir precizēts pašvaldības izglītības iestādes Majoru vidusskola nosaukums, kā arī iekļauta jaundibinātā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”, kā arī papildināta ar Jūrmalas pilsētas domes izveidoto Izglītības konsultatīvo padomi

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstāj

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF