Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 45.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 5.aprīlīNr. 206

protokols Nr. 6, 57. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25
daļas nomāšanu no L.Š.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2003.gada 31.oktobra lēmumu Nr.395 „Par zemesgabala izveidošanu un īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25” izveidots zemesgabals 512 m2 platībā Kauguru namsaimniecības rajona administratīvās ēkas uzturēšanai un atjaunotas īpašuma tiesības A.F. 5/15 d.d. 160 m2 apmērā, L.Š. 5/16 d.d. 160 m2 apmērā, M.F.5/16 d.d. 160 m2 apmērā, I.M.1/16 d.d. 32 m2 apmērā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprinātas A.F., L.Š., M.F., I.M., kadastra numurs 1300 020 0807 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25, kas sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 un kopējo platību 303,90 m2, reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501524. Ēka saistīta ar zemesgabalu Talsu šoseja 31/25, Jūrmala.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un pieņemot zināšanai L.Š. 2012.gada 27.marta iesniegumus Nr.1.1-39/2940-Š un Nr.1.1-39/2969-Š, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar L. Š. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 ar kadastra Nr.1300 020 0807 un kopējo platību (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 160 m2 platībā nomu līdz 2012. gada 31.decembrim administratīvās ēkas Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai. Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 45.lēmumu

2. Noteikt nomas maksu 5% (piecu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 6083. Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 45.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu. Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 45.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 45.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF