Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis (nepiedalās no plkst.1312 līdz plkst.1322), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1230 līdz plkst.1235, no plkst.1237 līdz plkst. 1242, no plkst.1324 līdz plkst.1334), Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1054 līdz plkst.1144), Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1230 līdz plkst.1245), Zigurds Starks, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1230 līdz plkst.1240)

Nepiedalās deputāti:

Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Anna Deičmane, Gunta Ušpele, Jānis Rāfelds, Ligita Maziņa, Evija Majore, Elviss Venters, Ināra Kundziņa, Svens Renemanis, Guna Voitkāne, Inita Vanka-Treifelde, Neils Balgalis un Lolita Čača (SIA „Grupa 93”)

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

· Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu SIA „Dubultu šķelda” pamatkapitālā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”

Ierosina  sēdes darba kārtībā izmainīt izskatāmo jautājumu secību, proti, pirms jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”, ko ziņos I.Brača, izskatīt jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” un jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, ko ziņos G.Voitkāne.

Ir arī saņemts Tamāras Saules iesniegums ar lūgumu dot iespēju izteikties domes sēdē saistībā ar šodien notiekošo piketu. Tā kā šobrīd Tamāra Saule nav klāt, tad ir priekšlikums dot vārdu viņai līdz ko ieradīsies.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe)), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

4.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīme

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

8.

Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu SIA „Dubultu šķelda” pamatkapitālā

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”

11.

Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Jūrmalas siltums”

12.

Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

15.

Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam N.L.

16.

Par atzinības izteikšanu dambretistam G.V.

17.

Par atzinības izteikšanu hokejistam A.V.V.

18.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

19.

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”

22.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem

23.

Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

24.

Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”

25.

Par dalību programmas „Jaunatne darbībā” projektu konkursā

26.

Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas izstrādes uzsākšanu

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 3

28.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Tērvetes ielā 2, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kurzemes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16

32.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1

33.

Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 un Vārnukroga ceļš 22

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14” atzīšanu par spēku zaudējušu

35.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmuma Nr.669 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19„Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

45.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumā Nr.1088 „Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46”

47.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi pirkumu

48.

Par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

49.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otrās izsoles rīkošanu

50.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu

51.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu

52.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 nodošanu privatizācijai

53.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas Nr.6 nodošanu privatizācijai

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

55.

Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu

56.

Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un „Bulduri 4506” iznomāšanu

57.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.

58.

Par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

59.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. J.

60.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A. P.

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar V.G.

62.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar A.Ž.

63.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar Z.D.

64.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar M.P.

65.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma pagarināšanu ar K.Z.

66.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

67.

Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu

68.

Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

69.

Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu L.Loskutovas vietā Zemes komisijas sastāvā izvirzīt domes priekšsēdētāju G.Truksni.

G.Truksnis uzskata, ka lēmumprojekts par L.Loskutovas iekļaušanu Zemes komisijas sastāvā ir pamatots ar to, ka L.Loskutova ir domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos, kuras pakļautībā ir nodaļas, kas atbild par zemes un īpašumu jautājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 7 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, J.Visockis, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka)), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 7 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, J.Visockis, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka)), Z.Starka priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 4 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, J.Visockis, A.Tampe), „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augu sta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

I.Kalvāne ziņo, ka ir saņemts un deputātiem izsniegts Oļega Vasiļonoka iesniegums ar lūgumu viņu iekļaut Privatizācijas komisijas sastāvā, tāpēc aicina deputātus balsot par priekšlikumu Privatizācijas komisijas sastāvā apstiprināt Oļegu Vasiļonoku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”, Privatizācijas komisijas sastāvā apstiprinot Oļega Vasiļonoku.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka ir bijusi milzīga kļūda, ka pašvaldība neiegādājās SIA „Dubultu šķelda” un pat komitejās, ne domes sēdēs netika apspriests par šāda risinājuma lietderīgumu vai nelietderīgumu. Uzskata, ka iegādājoties SIA „Dubultu šķelda”, būtu bijusi iespēja samazināt siltuma tarifu, jo, kā zināms, saražotais siltums izmantojot šķeldu ir lētāks.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Dz.Hirša, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua , A.Tampe , A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīme (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 2 (A.Ābelītis , J.Visockis), „atturas” – 4 (Dz.Hirša, Z.Starks , A.Tampe , I.Blaua)), nolēma pieņemt nolikumu „Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīme”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.2.punktā Glābšanas dienesta vadītājam amata likmi noteikt Ls 500.

A.Tampe tā kā jau kādu laiku Jūrmalā darbojas vīru koris un ir noticis tā pirmais koncerts, izsaka priekšlikumu uz kādu no nākamām domes sēdēm sagatavot lēmumprojektu par štata vienības „Vīru kora vadītājs” izveidošanu un finansējuma piešķiršanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu Glābšanas dienesta vadītājam amata likmi noteikt Ls 500 („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 4 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, Dz.Homka)), A.Ābelīša priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, nosakot Glābšanas dienesta vadītāja amata likmi Ls 500.

 Iziet M.Vorobjova

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.  

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu 6.2.1.punktu par Ls 5000 piešķiršanu Jūrmalas vasaras sezonas atklāšanas reklāmas pasākumiem Maskavā 30.05.12., bet, saistībā ar vasaras nometņu organizēšanu, šos līdzekļus novirzīt Lielupes vidusskolas sporta zāles dušu un tualešu telpu remontam.

A.Ābelītis atbalsta Ls 5000 piešķiršanu Jūrmalas vasaras sezonas atklāšanas reklāmas pasākumiem Maskavā 30.05.12., bet Lielupes vidusskolas sporta zāles dušu un tualešu telpu remontam ir jāpiešķir papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta.

R.Munkevics arī iebilst pret Ls 5000 piešķiršanu Jūrmalas vasaras sezonas atklāšanas reklāmas pasākumiem Maskavā 30.05.12., jo vasaras kūrortsezonas atklāšanas pasākums Jūrmalā notiks jau 26.05.2012.

A.Tampe izsaka priekšlikumu līdzekļus, kas paredzēti Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīmes izgatavošanai, novirzīt futbola laukuma pie Kauguru vidusskolas labiekārtošanai, proti, tualešu, dušu un ģērbtuvju ierīkošanai, kā arī tablo uzstādīšanai.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par I.Ančāna priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu 6.2.1.punktu un paziņo, ka līdzko tiks saņemta tāme, izmantojot savas pilnvaras, ar rīkojumu apstiprinās Ls 5000 piešķiršanu Lielupes vidusskolas sporta zāles dušu un tualešu telpu remontam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  I.Ančāna priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu  6.2.1.punktu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), priekšlikums tika atbalstīts.

G.Truksnis uzdod Sporta nodaļai sakārtot jautājumu par futbola laukuma pie Kauguru vidusskolas labiekārtojumu un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus par papildus finansējuma piešķiršanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem un priekšlikumu svītrot 6.2.1.punktu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem un svītrojot 6.2.1.punktu.

8. Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu SIA „Dubultu šķelda” pamatkapitālā (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu SIA „Dubultu šķelda” pamatkapitālā.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

I.Vanka-Treifelde

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem”.

11. Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

Z.Starks jautā, vai šis lēmumprojekts varētu būt saistīts ar to, ka šobrīd esošais SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs iepriekš ir strādājis firmā „Dalkia”, kas jau vairākus gadus vēlas iegādāties SIA „Jūrmalas siltums”?

E.Venters atbild, ka personīgi domā, ka šis jautājums nav ar to saistīts, bet lēmumprojekta būtība ir nedaudz savādāka. Proti, ka SIA „Jūrmalas siltums”

siltumapgādes koncepcijā un arī Jūrmalas pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības plānos ir noteikti sasniedzamie mērķi siltumapgādes jomā, tai skaitā arī izvērtējot atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju, kā arī citas darbības, kas vērstas uz zemāku izmaksu noteikšanu un šīm darbībām uzņēmumam ir nepieciešami finanšu līdzekļi. 2011.gadā apstiprinot SIA „Jūrmalas siltums” 2010.gada pārskatu tika idenficētas atsevišķas problēmas un tika saņemts vadības ziņojumā par to, ka uzņēmuma attīstībai un modernizācijai finanšu līdzekļi ir nepietiekami. Saskaņā ar domes priekšsēdētāja norādījumiem tika veiktas tālākās darbības par finanšu piesaistes iespējamiem variantiem, jo ir skaidrs, ka no pašu ieņēmumiem kapitālsabiedrība nevar finansēt šo visu investīciju apjomu, jo tās saistību īpatsvars uz šo brīdi ir apmēram 48%. Otrs alternatīvs variants ir domei no budžeta veikt ieguldījumus nepieciešamā apjomā un trešais variants ir privātā kapitāla piesaiste. Šis lēmumprojekts paredz SIA „Jūrmalas siltums” sagatavot priekšlikumus par šī trešā kā viena no variantiem detalizēta izvērtējuma, lai pēc tam lemtu kā rīkoties, lai „Jūrmalas siltums” varētu attīstīt savu darbību.

A.Tampe jautā, kāpēc ir SIA „Jūrmalas siltums” attīstībai ir jāpiesaista tieši privātais kapitāls, bet netiek izvērtēta iespēja, piemēram, piesaistīt pašvaldības budžeta finansējumu?

E.Venters atbild, ka šis lēmumprojekts uzdod izvērtēt privātā kapitāla piesaistīšanu kā vienu no variantiem.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu deputātus pārtraukt uzdod jautājumus, kas neattiecas uz sagatavoto lēmumprojektu, bet izteikt konkrētus redakcionālus priekšlikumus.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par priekšlikumu pārtraukt jautājumu uzdošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu pārtraukt jautājumus („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), Z.Starks, J.Visockis un A.Ābelītis nebalso, M.Vorobjova izgājusi), priekšlikums tika atbalstīts.

Izsakās:

Z.Starks , ņemot vērā tikko notikušo balsojumu, izsaka priekšlikumu turpmāk domes sēdēs apspriežot sēdes darba kārtību, uzreiz nobalsot par to, vai deputāti uzdod jautājumus vai nē. Attiecībā par lēmumprojektu, ir pārsteigts par to, ka šobrīd SIA „Jūrmalas siltums” trūkst finansējums. Uzskata, ka nevajag piesaistīt privāto kapitālu, jo tam ir pašvaldības atbalsts un arī līdzekļi, kurus var ieķīlāt bankā. Ir pārliecināts, ka neviens savu privāto kapitālu nepiesaistīs tāpat vien, bet gan ar domu gūt ievērojumu peļņu.

A.Tampe aicina deputātus balsot pret šo lēmumprojektu, jo šobrīd tas nav saprotams un vēl ir daudz jautājumu un neskaidrību par to.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” –6 (J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Jūrmalas siltums”.

Ienāk M.Vorobjova

12. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka ir pret sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Z.Starks , A.Tampe Dz.Hirša), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.13)

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

S.Renemanis

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu un lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

2. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Tamāra Saule informē deputātus par 2012.gada 5.aprīļa piketa rezolūciju un piketa dalībnieku prasībām.

Pārtraukums 11.50-12.30

15. Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam N.L. (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns, R.Munkevics un I.Blaua nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam N.L.

16. Par atzinības izteikšanu dambretistam G.V. (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns, R.Munkevics un I.Blaua nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu dambretistam G.V.

17. Par atzinības izteikšanu hokejistam A.V.V. (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (E.Krūmiņš), I.Ančāns, R.Munkevics un I.Blaua nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu hokejistam A.V.V.

18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns, R.Munkevics un I.Blaua nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par

sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

Ienāk I.Ančāns

19. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics un I.Blaua nav atgriezušies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei.

Ienāk I.Blaua

Iziet I.Ančāns

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

22. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks ,  A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem.

23. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”.

24. Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

25. Par dalību programmas „Jaunatne darbībā” projektu konkursā (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par dalību programmas „Jaunatne darbībā” projektu konkursā.

26. Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas izstrādes uzsākšanu (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Blaua, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas izstrādes uzsākšanu.

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 3 (lēmums Nr.182)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 3.

28. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Tērvetes ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua ), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Tērvetes ielā 2, Jūrmalā.

Ienāk I.Ančāns

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kurzemes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.184)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kurzemes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 (lēmums Nr.185)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua ), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua ), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16.

32. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua ), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1.

Ienāk R.Munkevics

33. Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 un Vārnukroga ceļš 22

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.J. (A.T. pārstāvis) aicina deputātus balsot pret sagatavoto lēmumprojektu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu, jo lielākais vairums vasarnīcu īpašnieku jau iepriekš bija pret detālplāna izstrādāšanu un, līdz šim nekas nav mainījies un vasarnīcu īpašnieki nav vienojušies.

A.M. (I.N. pārstāve) izsakās, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta informācija par reālo situāciju šajā jautājumā un par detālplānojuma grozījumu uzsākšanas nepieciešamību. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo tas arī palīdzētu atrisināt strīdus starp zemesgabalu nomniekiem.

J.Visockis lūdz V.Zvejnieces viedokli šajā jautājumā.

V.Zvejniece izsakās, ka 28.01.2010. jau tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšana, taču diemžēl vairāku gadu garumā nekāds kompromiss starp vasarnīcu īpašniekiem netika panākts. Ļoti iespējams, ka, uzsākot atkārtoti detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu, situācija varētu būt līdzīga tam, kas notika ar iepriekš uzsākto detālplānojumu. Tāpēc deputātiem pašiem ir jāizlemj atbalstīt vai neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo šis tiešām ir divu kaimiņi strīds, nevis plānošanas jautājums.

G.Truksnis uzskata, ka, lai veicinātu abas puses vienoties, ir nepieciešams uzsākt detālplānojuma grozījumu projekta izstrādi, tāpēc atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu.

I.Ančāns izsakās, ka ir uzklausītas abas puses un, atbalstot vienu vai otru pusi, šajā situācijā tiks radīti vēl lielāki šķēršļi. Tāpēc, viņaprāt,  kamēr abas puses nevienosies, lēmumu pieņemt nevajadzētu.

L.Loskutova piekrīt I.Ančāna viedoklim, jo 15.12.2011. deputāti vienbalsīgi pieņema lēmumu par detālplānojuma grozījumu atcelšanu. Šobrīd nav nekādu jaunu dokumentu vai apstākļu, kas mainītu šo situāciju un, šodien atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu būtu nekonsekventi no deputātu puses.

A.Ž. pārstāvis izsakās, ka A.Ž. lūdz atkārtoti uzsākt detālplāna grozījumus, lai veiktu piebraucamā ceļa viņa zemesgabalam sakārtošanu no Vārnukroga ceļa.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 3 (G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova), „pret” – 2 (J.Visockis, L.Loskutova), „atturas” –9 (R.Munkevics, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua)), lēmumprojekts tika noraidīts.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.297 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14” atzīšanu par spēku zaudējušu.

35. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.190)

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Maksimovs, R.Munkevics)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu apstiprināšanu (lēmums Nr.191)

39. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu  („par” – 8 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns, Dz.Homka, V.Maksimovs, R.Munkevics), „pret” – 5 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis), „atturas” – 1(I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

40. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmuma Nr.669 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns, Dz.Homka, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmuma Nr.669 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

41. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns, Dz.Homka, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Ābelītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

43. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu šos jautājumus izskatīt kā pēdējos.

G.Truksnis aicina deputātus nobalsot par J.Visocka priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu šos jautājumus izskatīt kā pēdējos („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns, Dz.Homka, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Ābelītis J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša)), priekšlikums tika atbalstīts.

44. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25 (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25.

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumā Nr.1088 „Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46” (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumā Nr.1088 „Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46”.

Iziet A.Ābelītis

47. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi pirkumu (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ruļļi pirkumu.

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

(lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, ), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

49. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, ), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otrās izsoles rīkošanu.

50. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, ), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu.

51. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, ), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu.

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 nodošanu privatizācijai.

53. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas Nr.6 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas Nr.6 nodošanu privatizācijai.

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nebalso, A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

55. Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojuma līguma noslēgšanu.

56. Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un „Bulduri 4506” iznomāšanu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka nav pareizi iznomāt šos zemesgabalus, bet pašvaldībai vajag tos pārdot izsolē, kas arī veicinātu tajos ātrāku attīstību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), „pret” –5 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis), „atturas” – 1 (I.Ančāns), A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un „Bulduri 4506” iznomāšanu.

57. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.

(lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.

Ienāk A.Ābelītis

58. Par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A nomas līguma noslēgšanu ar A.K. (lēmums Nr.207 )

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas ielā 59A nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

Iziet I.Ančāns

59. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J. (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, J.Visockis), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V. J.

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.P. (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.P.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar V.G.

(lēmums Nr.210)

62. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar A.Ž.

(lēmums Nr.211)

63. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar Z.D. (lēmums Nr.212)

64. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar M.P.

(lēmumsNr.213)

65. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma pagarināšanu ar K.Z.

(lēmums Nr.214)

66. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

(lēmums Nr.215)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar V.G.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar A.Ž.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar Z.D.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar M.P.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma pagarināšanu ar K.Z.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.140 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

67. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.216)

68. Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.217)

69. Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu

(lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā. Iznomāšanu.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” –nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

Ienāk I.Ančāns

43. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

L.Čača (SIA „Grupa 93”)

N.Balgalis (SIA „Grupa 93”)

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumus:

1) Lašu iela 11 noteikt kā „D” kategorijas ielu;

2) visas K2 teritorijas (jauktā kūrorta teritorija) noteikt kā K1 teritorijas (kūrorta teritorija);

3) teritorijas plānojumā no Ķemeriem līdz Kauguriem iezīmēt tramvaja līniju;

4) Bažciema un Brankciema teritorijā un arī Priedainē paredzēt ultramodernu, sākot ar 12 stāviem, ēku apbūvi.

J.Visockis izsaka priekšlikumu pašvaldībai piederošo zemesgabalu Ogres ielas galā atstāt kā dabas pamatne teritoriju un to neapbūvēt.

E.Krūmiņš izsaka priekšlikumu zemesgabalus Vienības prospekta galā (Bulduri 1607) un Dzimtenes ielas galā, kuros atrodas urbumi, neiezīmēt kā K2 teritoriju, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju.

Z.Starks izsaka priekšlikumu pašvaldībai piederošo zemesgabalu Buļļuciemā, pie Vikingu ielas, neiezīmēt kā K2 teritorija, jo tas ir tīrs priežu mežs un blakus ir savrupmāju apbūve. Izsakās, ka neskatoties uz to, ka ir izteicis dažus priekšlikumus, tomēr gribētu teikt, ka izstrādātais plāns nav slikts. Tā izstrādātāji ir ievērojuši nosacījumu pilsētu neizbūvēt 10 gados, viņaprāt, tas ir labi, kā arī ir atteikušies no tām iecerēm, kas bija nepieņemamas iedzīvotājiem, proti, pludmales apbūvi un apbūvi applūstošajās teritorijās. Izsakās, ka ņemot vērā to, ka Jūrmalas teritorija ir sadalīta 17 mikrorajonos, tad vajadzētu, lai gan tas ir vairāk saistībā ar pilsētas budžeta iespējām, katrā no šiem rajoniem izveidot kaut ko interesantu un pievilcīgu pilsētas tūristiem. Izsakās, ka, protams, šis teritorijas plāns nekad nebūs ideāls visiem. Tomēr uzskata, ka ļoti svarīgi būtu plānā iestrādāt viņa divus izteiktos priekšlikumus - visas K2 teritorijas (jauktā kūrorta teritorija) noteikt kā K1 teritorijas un, ja nākotnē ir vēlme attīstīt ostu un molu, vajadzētu Lašu iela 11 noteikt kā „D” kategorijas ielu, un tad šo teritorijas plāna otro redakciju varētu arī atbalstīt.

G.Truksnis izsakās, ka salīdzinājumā ar iepriekš pieņemto teritorijas plāna galīgo redakciju, otrā redakcija ir sagatavota atsakoties no vairākiem risinājumiem, to skaitā, arī no apbūves applūstošajās teritorijās. Protams, varētu turpināt strīdēties ar dažādām iestādēm par vienu vai otru jautājumu, jo risinājumi var būt dažādi. Uzskata, ka plāns, kāds tas ir šobrīd, var kļūt tikai sliktāks un sabiedrībai vienmēr būs kāds cits viedoklis par to.

Aicina deputātus vispirms balsot par deputātu izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu Lašu iela 11 noteikt kā „D1” kategorijas ielu („par” – 8 (E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu visas K2 teritorijas (jauktā kūrorta teritorija) noteikt kā K1 teritorijas (kūrorta teritorija) („par” – 6 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, E.Krūmiņš, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu Bažciema un Brankciema teritorijā un arī Priedainē paredzēt apbūvi sākot ar 12 stāviem („par” – 4 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 10 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka E.Krūmiņš, I.Ančāns, A.Ābelītis, J.Visockis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu zemesgabalu Ogres ielas galā nemainīt uz K1 teritorija, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju („par” – 6 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, E.Krūmiņš, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu zemesgabalu Vienības prospekta galā (Bulduri 1607), kurā atrodas urbums nemainīt uz K1 teritorija, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju („par” – 9 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” –5 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu zemesgabalu Dzimtenes ielas galā, kurā atrodas urbums nemainīt uz K1 teritorija, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju („par” – 8 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, I.Ančāns), „pret” – 6 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, J.Visockis A.Ābelītis), „atturas” –nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu pašvaldībai piederošo zemesgabalu Buļļuciemā, pie Vikingu ielas, nevajadzētu iezīmēt kā K2 teritorija, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju („par” – 6 (Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, I.Blaua, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka E.Krūmiņš, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar atbalstītajiem priekšlikumiem („par” – 11 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, J.Visockis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” –3 (Z.Starks, A.Tampe , I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar atbalstītājiem priekšlikumiem:

- Lašu iela 11 noteikt kā „D1” kategorijas ielu;

- zemesgabalu Vienības prospekta galā (Bulduri 1607), kurā atrodas urbums nemainīt uz K1 teritorija, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju;

- zemesgabalu Dzimtenes ielas galā, kurā atrodas urbums nemainīt uz K1 teritoriju, bet atstāt kā dabas pamatne teritoriju.

Sēde slēgta 15.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 3.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 16.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF