Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 221

protokols Nr. 7, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
Revīzijas un audita nodaļas vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.12 "Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas nolikums"" 3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt amatā par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāju Anitu ADIJĀNI ar 2012.gada 3.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF