Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Iveta Blaua, Māris Dzenītis

Nepiedalās deputāti:

Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītājas p.i.

Līva Butāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Anita Adijāne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Anna Deičmane, Aleksandra Stramkale, Jānis Rāfelds, Ligita Maziņa, Evija Majore, Guna Voitkāne, Inita Vanka-Treifelde, Dzintars Krūmiņš, Sarmīte Limba, Atis Sapronovs, Valdis Kvkucāns, Indra Brinkmane, Ilze Černovska, Inta Baumane, Jānis Artemjevs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina no sēdes darba kārtības izņemt šādus jautājumus:

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Tas nepieciešams, jo jānoskaidro situācija ar vēsturisko apbūvi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja iecelšanu amatā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiāles – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.744 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

10.

Par atzinības izteikšanu ziemas peldētājai S.G.

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

12.

Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

13.

Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”

14.

Par dalību BLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā

15.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

16.

Par dzīvokļu jautājumiem

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105

18.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dāvja ielā 48

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 70

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21

21.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Emīlijas ielā 15, Jūrmalā

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu (1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas

ielā 15

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7306 Jūrmalā, Viktorijas ielā 59

26.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319 ) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Skolas ielā 47, Jūrmalā, Stūres ielā 2, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rojas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raiņa ielā 55, Raiņa ielā 53 un Kauņas ielai posmā starp Skolas ielu un Raiņa ielu

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

33.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

34.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

35.

Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.4-1 „Par dzīvojamās mājas Jasmīnu ielā 18, lit.4, Jūrmalā, privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 pirkumu

41.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar G.M.

43.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas iznomāšanu

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu

47.

Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 003)

48.

Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004)

49.

Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēkas Nr.4B)

50.

Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 008)

51.

Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu

52.

Par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu

53.

Par pludmales nogabala 50 metrus aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā iznomāšanu

1. Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

J.Visockis jautā, vai Revīzijas un audita nodaļas vadītāja spēs objektīvi veikt sava amata pienākumus pret iestādi, kas maksās algu. Vai veiks auditu godprātīgi ar visām no tā izrietošajām sekām?

A.Adijāne atbild, ka savus pienākumus veiks objektīvi, profesionāli un godprātīgi, ar visām no tā izrietošajām sekām.

Z.Starks jautā, vai ar audita rezultātiem varēs iepazīties arī deputāti?

G.Truksnis audita rezultāti ir paredzēti iekšējai lietošanai, bet deputātiem ir pieejami.

J.Visockis - diemžēl, neskatoties, ka revīzijas ir veiktas un akti sastādīti, līdz šim nevienā domes sēdē nav izskatīts neviens revīzijas akts.

M.Dzenītis - jau vairakkārt ir ierosinājis domē veikt funkciju auditu un pamatojoties uz to veikt reorganizāciju. Vajadzētu apsvērt domu, ka Revīzijas un audita nodaļa ir tiešā domes pakļautībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja iecelšanu amatā.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

G.Voitkāne, I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Izsakās:

Z.Starks lūdz Pašvaldības policiju ar Labiekārtošanas nodaļu izvērtēt, cik pareizi, ka visā pilsētā gar pagalmiem ielu sarkanajās līnijās izvieto akmeņus. Vai nebūtu lietderīgi šos akmeņus lūgt aizvākt?

G.Truksnis lūdz G.Smalko izvērtēt, kas šajā jautājumā ir noteikts domes saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiāles – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā” (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiāles – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.744 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā” (lēmums Nr.227)

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā” (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

S.Rone, Z.Tarasenko

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.744 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”.

2. Lēmums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

S.Reķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

10. Par atzinības izteikšanu ziemas peldētājai S.G. (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu ziemas peldētājai S.G.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

12. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā.

13. Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”.

14. Par dalību BLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā (lēmums Nr.233)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību BLV Charitable Faundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā.

15. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

16. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105 (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105.

18. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dāvja ielā 48 (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dāvja ielā 48.

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 70 (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 70.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21 (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 21.

21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Emīlijas ielā 15, Jūrmalā (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Emīlijas ielā 15, Jūrmalā.

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu (1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 (lēmums Nr.241)

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7 (lēmums Nr.242)

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15 (lēmums Nr.243)

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7306 Jūrmalā, Viktorijas ielā 59 (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu (1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10.

2. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7.

3. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15.

4. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 7306 Jūrmalā, Viktorijas ielā 59.

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319 ) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319 ) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)” (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”.

28. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Skolas ielā 47, Jūrmalā, Stūres ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Skolas ielā 47, Jūrmalā, Stūres ielā 2, Jūrmalā.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rojas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rojas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raiņa ielā 55, Raiņa ielā 53 un Kauņas ielai posmā starp Skolas ielu un Raiņa ielu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

V.Zvejniece – iesniedz precizētu lēmuma projektu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raiņa ielā 55 un Kauņas ielai posmā starp Skolas ielu un Raiņa ielu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Raiņa ielā 55 un Kauņas ielai posmā starp Skolas ielu un Raiņa ielu.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis jautā, kāpēc pilsētā tiek pieļauta rindu māju būvniecība? Uzskata, ka jaunajā teritorijas plānojumā būtu jāiestrādā, ka šāda apbūve Jūrmalā nav atļauta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, R.Munkevics, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – 2 (Z.Starks, A.Ābelītis), „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

34. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

35. Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu (lēmums Nr.254)

36. Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics jautā, vai teritorijas plānojuma projekts un detālplānojums nav pretrunā?

V.Zvejniece ja būs nepieciešamība, tad detālplānojumā varēs veikt grozījumus, lai gan neuzskata, ka būs kādas pretrunas.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt:

3. Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu.

4. Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu (lēmums Nr.255)

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis Zemes dienests šogad par brīvu veic šķūnīšu uzmērīšanu, un konstatāciju. Ierosina uz nākamo domes sēdi sagatavot lēmumu par to, ka arī domes Būvvaldē šos pakalpojumus veic bez maskas.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

39. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.4-1 „Par dzīvojamās mājas Jasmīnu ielā 18, lit.4, Jūrmalā, privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Munkevics jautā, vai Š. atzinumā nav labvēlīgs viedoklis par objekta nodošanu privatizācijā A.M.?

A.Deičmane – jā, Š. kungam šāds viedoklis bija. Tika izskatīti vairāki gadījumi par valstij piederošu vasarnīcu privatizāciju. Bet ir būtiska atšķirībā starp valstij piederošu vasarnīcu un pašvaldībai piederošu vasarnīcu, jo pašvaldībai ir dzīvokļu rinda, kas jāņem vērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (A.Ābelītis, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Z.Starks, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Dz.Hirša, I.Blaua, R.Munkevics, M.Dzenītis, E.Krūmiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.4-1 „Par dzīvojamās mājas Jasmīnu ielā 18, lit.4, Jūrmalā, privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu.

40. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 pirkumu (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 pirkumu.

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T. (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar G.M. (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējums 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar G.M.

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas iznomāšanu.

44. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F. (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis jautā, vai nav iespējams parāda summu iekļaut pirkuma summā?

G.Jubele vajadzētu šo jautājumu atlikt uz nākamo sēdi un juristiem izvērtēt iespēju parāda summu iekļaut pirkuma maksā.

Priekšsēdētājs jautājumu NOŅEM no izskatīšanas.

47. Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 003) (lēmums Nr.263)

48. Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004) (lēmums Nr.264)

49. Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēkas Nr.4B) (lēmums Nr.265)

50. Par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 008) (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 003).

2. Lēmumu par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004).

3. Lēmumu par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēkas Nr.4B).

4. Lēmumu par atsevišķā apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 008).

51. Par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.267)

52. Par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.268)

53. Par pludmales nogabala 50 metrus aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (A.Ābelītis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Hirša, R.Munkevics, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” - nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par pludmales nogabala no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu.

2. Lēmumu par pludmales nogabala no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu.

3. Lēmumu par pludmales nogabala 50 metrus aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā iznomāšanu.

Sēde slēgta 11.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 7.jūnijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2012.gada 9.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF