Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 231

protokols Nr. 7, 11. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 72. un 73.punkta prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā:

Papildināt 82.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.231

(protokols Nr.7, 11.punkts)

Nr.p.k.

Iesnieguma datums, Nr.

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Reģistrāc. Nr.

Adrese

Zivju tīkls

Reņģu tīkls

Lucīšu murds

Zivju murds

Reņģu stāvv.

Zivju āķi

82.

11.04.2011.

Nr.1.1-37/2492

Zv/s „Jūras līcis”

50001004571

„Austrumi”

Lapmežciema pag. Engures nov.

-

-

-

1

-

Piešķirts no gada sākuma

Limits 2012.

2012.gada limita atlikums

105

85

40

4

13

1200

105

85

40

18

15

1200

-

-

-

14

2

1200


Lejupielāde: DOC un PDF