Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 3.maijāNr. 232

protokols Nr. 7, 13. punkts

Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ievērojot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”, kas paredz labiekārtot atpūtas vietu Ezeru ielas galā, Jūrmalā, izveidojot sakārtotu vietu ūdens tūristu, atpūtnieku un makšķernieku vajadzībām.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta galvenajam partnerim – Kurzemes plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai uzdot apsaimniekot atpūtas vietu Ezeru ielas galā pie Lielupes, kā arī pieprasīt 2013.gada budžetā apsaimniekošanas darbiem nepieciešamo finansējumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai 2013.gada budžetā pieprasīt nepieciešamo finansējumu atpūtas vietas piebraucamā ceļa sakārtošanai Ezeru ielas posmā no Slokas ielas līdz atpūtas vietai pie Lielupes.

5. Projekta īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir 20 200.00 EUR jeb 14 196.64 LVL, no kura Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējums ir 16 766.00 EUR jeb 11 783.21 LVL (83%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 3 434.00 EUR jeb 2 413.43 LVL (17%) saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

7. Projekta priekšfinansējumu 11 783.00 LVL apmērā, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžeta. Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

8. Projekta dokumentācijas sagatavošanu un virzību kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam G.Truksnim. Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.232

(Protokols Nr.7, 13.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS

Funkcionālās klasifikācijas kods

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

14197

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

0

0

14 197

11 783

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

11 783

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

11 783

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

11 783

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

2 414

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

0

0

14 197

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF